Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anmälan vid kränkande behandling

Information om att anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Alla händelser gällande kränkande behandling ska anmälas till rektor och till huvudmannen. Rektor är ansvarig för att anmälan till huvumannen samt att utredning görs och att åtgärder mot kränkande behandling vidtas. Rektor kan uppdra åt någon annan medarbetare att göra anmälan till huvudmannen, utreda händelsen och att vidta åtgärder.

Förskolan och skolan behöver ha en tydlig ansvarsfördelning och arbetsgång så att det är tydligt för medarbetarna vad de förväntas göra när de får kännedom om kränkande behandling.

Registrera en anmälan om kränkande behandling i webbportalen

Skolan ska registrera en anmälan om kränkande behandling genom att logga in på: https://anmalanskola.nacka.se
Använd din Nacka-PC inte Chromebook och Mac.
Support inloggning: nkssupport@nacka.se

När du är inloggad mot Nackas nät ”NACKA” från Nacka-PC (när du är på din arbetsplats).
1. Gå till sidan https://anmalanskola.nacka.se.
2. Logga in med BankID eller Mobilt BankID, Freja eID+, Nacka eID (Nexus Smart ID).

När du är inloggad mot andra nät (t.ex. hemnätverk eller övriga nät) från Nacka-PC.
1. Anslut till Nackas VPN-lösning (FortiClient alt. NackaVPN).
2. Gå till sidan https://anmalanskola.nacka.se.
3. Logga in med BankID eller Mobilt BankID, Freja eID+, Nacka eID (Nexus Smart ID).

Det är möjligt att lämna fullständiga personuppgifter på de barn och elever och eventuell medarbetare som är inblandade i händelsen eftersom webbportalen är krypterad. Systemet uppfyller krav utifrån GDPR, användningen av personuppgifter är anmäld till dataskyddsombudet och sker i enlighet med Nackas IT-policy.

Det är viktigt att uppgifterna i anmälan och i utredningen är sakliga och inte innehåller värderande omdömen om de inblandade i händelsen.

I webbportalen dokumenteras ett ärende i olika steg

Del 1

Anmälan av en händelse

Uppgifter som ska lämnas är bland annat förskolans/skolans namn, datum för händelsen, namn på berörda av händelsen, kort om vad som hänt.

Varje händelse där ett barn/en elev kan ha utsatts för kränkande behandling ska anmälas till rektor och till huvudmannen. Detta gäller även om ett barn/en elev kan ha blivit utsatt för kränkanden behandling av en medarbete. I dessa fall ska rektor dessutom kontakta Välfärd skolas HR-specialister.

Medarbetare ska inte värdera händelsen innan anmälan registreras i webbportalen. Det krävs inte ”bevis” innan en anmälan registreras.

Händelsen ska anmälas i webbportalen samma dag eller senast inom 1–2 dagar.

Specifikt för förskolan

Även om barn under ca 4 år inte anses ha den mognaden och insikten som krävs för att förstå att ett visst beteende kan utgöra en kränkande behandling i skollagens mening förstår de flesta barn att det barn som blir utsatt uppfattar det inträffade som någon obehagligt och plågsamt. Av den anledningen menar Barn- och elevombudet att en förskola inte kan avstå från att anmäla händelser till huvudmannen oavsett barnets ålder. Därefter, i förskolans utredning av en händelse, får förskolan göra en bedömning av om händelsen har utgjort kränkande behandling i skollagens mening eller inte. Ju yngre barnet är desto större roll får personalens tillsynsansvar.

Del 2

Utreda händelsen och ta ställning till om kränkande behandling skett i skollagens mening.

Förskolan/skolan kan behöva vidta omedelbara åtgärder för att stoppa en pågående händelse om det krävs. Förskolan/skolan ska likväl alltid utreda en händelse, även om omedelbara åtgärder redan har vidtagits.

Utredningen ska resultera i att förskolan/skolan får en klar bild av vad som hänt, vilka som var inblandade i händelsen och på vilket sätt, liksom orsakerna till det som hände. En utredning kan exempelvis vara att samtala med de berörda och/eller de som observerat händelsen, har tillsyn över barnen/eleverna. Ibland krävs en större utredning för att få en bild av en händelse, exempelvis genom observationer av barnens/elevernas samspel eller bedömningar av elevhälsans personal eller liknande. I en mer komplicerad utredning kan utredningen behöva registreras efter hand i webbportalen.

Utredningen ska göras skyndsamt.

När skolan genom utredningen har en bild av händelsen ska skolan ta ställning till om händelsen är en kränkande behandling i skollagens mening eller inte.

Definition av kränkande behandling “i skollagens mening”

Ett oönskat beteende eller uppträdande från ett barn eller en elev alternativt från en medarbetare som fysiskt, psykiskt eller verbalt kränker och förminskar ett barns eller elevs värdighet.

Nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar, utfrysning eller hot, elaka mail eller kommentarer på internet eller via sms är exempel på vad som kan utgöra kränkande behandling i skollagens mening.

För att en händelse ska vara en kränkande behandling i skollagens mening är det inte alltid tillräckligt att ett barn eller en elev upplever sig kränkt. Den som utsätter en individ för kränkande behandling måste ha viss insikt i att det egna uppträdandet kan upplevas som kränkande.

Undantag för ovanstående är vid uppenbara kränkningar. Exempel på det är enligt BEO fysiskt våld, hot om våld och direkta verbala angrepp. I sådana fall är det i regel alltid att anse som att en kränkande behandling i skollagens mening har ägt rum.

Definition av trakasserier och sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen

Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Om ställningstagandet är nej

Om förskolan/skolans ställningstagande är att det inte förekommit kränkande behandling i skollagens mening ska förskolan/skolan dokumentera ställningstagandet i webbportalen. Därefter ska förskolan/skolan avsluta ärendet.

Det är här viktigt att skolan har samtal med den berörda eleven och dennes vårdnadshavare för att tydliggöra bakgrunden till ställningstagandet. I ett sådant samtal är det av vikt att förmedla att förskolan eller skolan tar barnets eller elevens upplevelse på största allvar. Det krävs här en fortsatt samverkan med barnet, eleven och vårdnadshavare om hur skolan kan undanröja det som medfört barnets eller elevens upplevelse.

Skolan behöver ta tillvara det som framkommer om situationen för att fortsätta ett främjande och förebyggande arbete för att undanröja de omständigheter som medfört att barnet upplevt sig vara utsatt för kränkande behandling. Det kan också vara viktigt för att en viss situation inte ska eskalera.

Om ställningstagandet är ja

Om förskolan/skolan bedömer att händelsen är en kränkande behandling i skollagens mening så fortsätter arbetet enligt del 3.

Del 3

Beslut om åtgärder

Förskolan/skolan ska vidta sådana åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra att kräkningen fortsätter framöver. Skolan behöver beskriva vilka åtgärder som skolan beslutat om både för den som blivit utsatt för händelsen och den/de som varit inblandade. Åtgärder kan i vissa fall behövas både på individ- och gruppnivå men också på organisationsnivå.

Del 4

Följ upp och utvärdera

Uppföljning och utvärdering ska planeras för att säkerställa att vidtagna åtgärder har gett önskat resultat. Om kränkningen, trots vidtagna åtgärder, fortsätter behöver skolan besluta om andra eller ytterligare åtgärder för att se till att kränkningarna upphör.

Polisanmälan och anmälan till socialtjänsten

Skolan har skyldighet att utreda och, utifrån skolans skyldigheter, vidta åtgärder oavsett om polisanmälan eller anmälan till socialtjänsten lämnats.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Utredning ska ske oavsett om förskolan/skolan har vårdnadshavares godkännande eller inte. Samtal med berörda barn/elever kan hållas innan vårdnadshavare informeras även om det är viktigt att vårdnadshavarna också bör kontaktas och hållas delaktiga.

Om en medarbetare kränker ett barn eller en elev

Om ett barn/en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling av en medarbetare på skolan ska rektor vid behov kontakta Välfärd skolas HR-specialister i samband med att skolan inleder en utredning och gjort en anmälan i webbportalen.

I förekommande fall kan arbetsrättsliga åtgärder behöva vidtas. Medarbetarnas agerande behöver dock inte handla om kränkande behandling i skollagens mening även om eleven upplever sig kränkt.

En medarbetare kan i vissa situationer ha en skyldighet att ingripa gentemot elever för att upprätthålla dennes ålagda tillsynsplikt över elever. Ett ingripande som ligger inom ramen för befogenheterna enligt tillsynsplikten utgör i regel inte kränkande behandling i skollagens mening. Det utesluter emellertid inte att omständigheterna vid ett fysiskt ingripande – som har skett med stöd av tillsynsplikten – undantagsvis kan ha varit sådana att ingripandet ändå utgör en kränkning, t.ex. med hänsyn till det sätt som ingripandet skedde på. Ingripandet ska stå i rimlig proportion till incidenten.

Vad ska inte anmälas i webbportalen?

Om en elev (barn) har utsatt en medarbetare på skolan för en kränkning ska det inte anmälas i webbportalen, utan genom en så kallad KIA-anmälan. KIA är Nacka kommuns system för rapportering och hantering av tillbud, arbetsskador och övriga skador på arbetsplatsen vilket regleras i arbetsmiljölagen.

Statistik och återrapportering till kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Förskolan/skolan kan genom webbportalen ta ut statistik för att få ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet bl.a. i arbetet med att upprätta sin årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling.

En gång i månaden återrapporterar Välfärd skolas verksamhetsstöd antal registrerade anmälningar per förskola/skola till kommunstyrelsen (KS).

Därutöver sammanställs förskolorna och skolornas anmälningar gällande kränkande behandling varje halvår vilket rapporteras till KSVU tillsammans med en analys. Syftet är att huvudmannen (KSVU) ska hållas informerade om frekvens och omfattning samt karaktären av de kränkningar som sker i verksamheterna för att i förekommande fall kunna vidta åtgärder.

Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen

Det förekommer att vårdnadshavare lämnar en anmälan till Skolinspektionen (SI), Barn- och elevombudet (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO) när det finns ett missnöje med förskolans eller skolans agerande eller arbete. Nacka kommun behöver i dessa ärenden yttra sig och svara på myndigheternas frågor i de enskilda fallet eller generellt om verksamheten. Myndigheten vill få svar på om Nacka kommuns kommunala förskolor och skolor har följt lagstiftningen när det gäller att anmäla händelser om kränkande behandling till rektor och huvudman, om verksamheten har utrett och tagit ställning om det förekommit en kränkande behandling i skollagens mening, om och vilka åtgärder som har vidtagits för att stoppa och förhindra fortsatta kränkningar.

Om verksamheten inte har följt lagstiftningen och rutinerna kan skolmyndigheten förelägga kommunen att vidta åtgärder. Om verksamheten, trots föreläggandet, inte lyckats vidta sådana åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling kan tillsynsmyndigheten att vid vite förelägga kommunen att vidta åtgärder. Även skadestånd till en enskild elev där skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra kränkning kan utkrävas.

Kontakt: Jakob Lindgren, utbildningsstrateg

Sidan uppdaterades: