Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anmälan vid kränkande behandling

Information om att anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling

6 kap. 10 § skollagen (2010:800) Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 11.2

Alla händelser gällande kränkande behandling ska anmälas till rektor och till huvudmannen. Rektor kan delegera ansvaret för att lämna en anmälan till huvudmannen till annan medarbetare på förskolan eller skolan.

Det är viktigt att förskolan och skolan har en tydlig ansvarsfördelning och arbetsgång för vad medarbetarna som får kännedom om kränkande behandling förväntas göra.

Registrera en anmälan om kränkande behandling i webbportalen

Skolan ska registrera en anmälan om kränkande behandling genom att logga in på: https://anmalanskola.nacka.se
Använd din Nacka-PC inte Chromebook och Mac.
Support inloggning: nkssupport@nacka.se

När du är inloggad mot Nackas nät ”NACKA” från Nacka-PC (när du är på din arbetsplats).
1. Gå till sidan https://anmalanskola.nacka.se.
2. Logga in med BankID eller Mobilt BankID, Freja eID+, Nacka eID (Nexus Smart ID).

När du är inloggad mot andra nät (t.ex. hemnätverk eller övriga nät) från Nacka-PC.
1. Anslut till Nackas VPN-lösning (FortiClient alt. NackaVPN).
2. Gå till sidan https://anmalanskola.nacka.se.
3. Logga in med BankID eller Mobilt BankID, Freja eID+, Nacka eID (Nexus Smart ID).

Det är möjligt att lämna fullständiga personuppgifter på de barn och elever och eventuell medarbetare som är inblandade i händelsen eftersom webbportalen är krypterad. Systemet uppfyller krav utifrån GDPR, användningen av personuppgifter är anmäld till dataskyddsombudet och sker i enlighet med Nackas IT-policy. Uppgifterna som registreras i systemet arkiveras en gång per år.

I samband med att skolan inleder en utredning om en medarbetare kränker ett barn eller en elev ska skolans rektor kontakta Välfärd skolas HR-specialister.

Det är viktigt att uppgifterna i anmälan och i utredningen är sakliga och inte innehåller värderande omdömen om de inblandade i händelsen.

I webbportalen dokumenteras ett ärende i olika steg

Del 1

Anmälan av en händelse

Uppgifter som ska lämnas är bland annat förskolans eller skolans namn, datum för händelsen, namn på berörda av händelsen, kort om vad som hänt.

Alla händelser som kan handla om att en kränkande behandling skett ska anmälas till rektor och till huvudmannen. Det är viktigt att skolan har tydliga rutiner så att alla medarbetare vet vad de förväntas göra om det uppstår en händelse som kan vara en kränkande behandling. Medarbetare ska inte värdera händelsen innan anmälan registreras i webbportalen. Det krävs inte ”bevis” innan en anmälan registreras

Händelsen ska anmälas i webbportalen samma dag eller som senast inom 1–2 dagar.

Det är inte lätt för ett litet barn eller elever som har olika funktionsvariationer att uttrycka sig och sin upplevelse och därmed kunna förmedla sin känsla av att ha blivit kränkt. Därför behöver förskolor och skolor ha ett välfungerande system för att upptäcka kränkningar mellan barn, vilket även gäller små barn eller elever som har en funktionsvariation och som kan agera impulsivt och utan konsekvensinsikt.

Den som utsätter en individ för kränkande behandling, och därmed anses ha förminskat individens värdighet, måste ha viss insikt i att det egna uppträdandet kan upplevas som kränkande. Även om barn under ca 4 år inte anses ha den mognaden och insikten som krävs för att förstå att ett visst beteende kan utgöra en kränkande behandling i skollagens mening förstår de flesta barn att det barn som blir utsatt uppfattar det inträffade som någon obehagligt och plågsamt. Av den anledningen menar Barn- och elevombudet att en förskola inte kan avstå från att anmäla händelser till huvudmannen oavsett barnets ålder. Därefter, i förskolans utredning av en händelse, får förskolan göra en bedömning av om händelsen har utgjort kränkande behandling i skollagens mening eller inte. Bedömningen av vad som utgör kränkande behandling mellan yngre barn och vad som faller in under förskolans tillsynsansvar är komplicerad. En vägledning är att om mycket små barn gör illa andra barn genom att t.ex. bitas, även om detta sker flera gånger, handlar det inte om mobbning utan om bristande tillsyn i förskolans verksamhet.

Det är inte ovanligt att Barn- och elevombudets ärenden rör utsättande elever med behov av särskilt stöd (funktionsvariationer och utvecklingsstörning) i någon form. Dessa elevers agerande kan ändå anses utgöra kränkande behandling i skollagens mening (jämför resonemanget ovan). Omständigheten kan få betydelse vid bedömningen av om huvudmannen bedöms ha vidtagit skäliga åtgärder för att få stopp på kränkningarna.

Del 2

Utredning av händelsen och att ta ställning om kränkande behandling skett i skollagens mening.

Förskolan och skolan ska självklart inte avvakta med att vidta omedelbara åtgärder för att stoppa en pågående händelse om det krävs. Däremot ska skolan alltid utreda en händelse även om omedelbara åtgärder har vidtagits dessförinnan.

Förskolan eller skolan ska skyndsamt utreda händelsen som anmälts till rektor och huvudman. En utredning kan exempelvis vara att samtala med de berörda och/eller de som observerat händelsen, har tillsyn över barnen eller eleverna. Utredningen ska utmynna i att förskolan och skolan fått en bild av vad som hänt och vilka som är inblandade och på vilket sätt de är inblandade i händelsen. Ibland krävs en större utredning för att få en bild av vad som hänt eller händer mellan barn och elever exempelvis observationer av barn/elevgruppens samspel, professionella bedömningar av elevhälsans personal eller liknande. I en mer komplicerad utredning kan utredningen behöva registreras efter hand i webbportalen.

Därefter ska förskolan och skolan ta ställning till om händelsen utgör en kränkande behandling i skollagens mening eller inte.

Polisanmälan och anmälan till socialtjänsten

Skolans skyldigheter att utreda och, utifrån skolans skyldigheter, vidta åtgärder oavsett om polisanmälan eller anmälan till socialtjänsten lämnats.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Utredning ska ske oavsett om förskolan eller skolan har vårdnadshavares godkännande eller inte. Samtal med berörda barn och elever kan hållas innan vårdnadshavare informeras även om det är viktigt att vårdnadshavarna också bör kontaktas och hållas delaktiga. Det är dock viktigt att samtalen med berörda barn och elever inte genomförs med förhörsliknande metoder liknande “Farstamodellen” som kritiserats av de statliga tillsynsmyndigheterna.

Om en medarbetare kränker ett barn eller en elev

Om ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling av en medarbetare på skolan ska rektor direkt kontakta Välfärd skolas HR-specialister i samband med att skolan inleder en utredning och gjort en anmälan i webbportalen.

I förekommande fall kan arbetsrättsliga åtgärder behöva vidtas. Medarbetarnas agerande behöver dock inte handla om kränkande behandling i skollagens mening även om eleven upplever sig kränkt. Skolan ska trots det kontakta Välfärd skolas HR-specialister för dialog kring händelsen.

Skolan behöver dock genom en utredning säkerställa vad som har hänt för att avgöra om det handlar om en kränkning eller inte. Om händelsen exempelvis handlat om en rättmätig tillsägelse eller tillrättavisande (beroende på hur det gått till), varit fråga om nöd eller nödvärn och medarbetarens agerande stått i proportion till incidenten är det inte helt givet att det handlar om en kränkande behandling i skollagens mening. Om det däremot handlar om en kränkande behandling i skollagens mening kan Barn- och elevombudet ha skadeståndsanspråk gentemot skolan

Ställningstagande

När skolan genom utredningen har en bild av händelsen ska skolan ta ställning till om händelsen är en kränkande behandling i skollagens mening.

Definition av kränkande behandling “i skollagens mening”:

Ett oönskat beteende eller uppträdande från ett barn eller en elev alternativt från en medarbetare som fysiskt, psykiskt eller verbalt kränker och förminskar ett barns eller elevs värdighet.

För att en händelse ska vara en kränkande behandling i skollagens mening är det inte alltid tillräckligt att ett barn eller en elev upplever sig kränkt. Utredningen ska säkerställa att händelsen faktiskt utgör en kränkande behandling i skollagens mening.

Skolan behöver i det sammanhanget ta reda på om den som utsatt en annan individ haft en viss insikt i att det egna uppträdandet kan upplevas som kränkande.

Om ställningstagandet är nej:

Om förskolan eller skolans ställningstagande är att det inte förekommit kränkande behandling i skollagens mening kan skolan avsluta ärendet. Innan förskolan eller skolan avslutar ärendet behöver bakgrunden till ställningstagandet dokumenteras i webbportalen.

Det är här viktigt att skolan har samtal med den berörda eleven och dennes vårdnadshavare för att tydliggöra bakgrunden till ställningstagandet. I ett sådant samtal är det av vikt att förmedla att förskolan eller skolan tar barnets eller elevens upplevelse på största allvar. Det krävs här en fortsatt samverkan med barnet, eleven och vårdnadshavare om hur skolan kan undanröja det som medfört barnets eller elevens upplevelse.

Skolan behöver ta tillvara det som framkommer om situationen för att fortsätta ett främjande och förebyggande arbete för att undanröja de omständigheter som medfört att barnet upplevt sig vara utsatt för kränkande behandling. Det kan också vara viktigt för att en viss situation inte ska eskalera.

Om ställningstagandet är ja:

Förskolan eller skolan bedömer att händelsen är en kränkande behandling i skollagens mening fortsätter arbetet enligt del 3.

Del 3

Beslut om åtgärder

Förskolan och skolan ska vidta sådana åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra att kräkningen fortsätter framöver. Skolan behöver beskriva vilka åtgärder som skolan beslutat om både för den som blivit utsatt för händelsen och den/de som varit inblandade. Åtgärder kan i vissa fall behövas både på individ- och gruppnivå men också på organisationsnivå.

Beskriv målet för åtgärderna, vem/vilka som ansvarar för att genomföra åtgärderna, hur och när uppföljningar ska ske av vidtagna åtgärder.

Del 4

Följ upp och utvärdera

Uppföljning och utvärdering ska planeras för att säkerställa att vidtagna åtgärder har gett önskat resultat. Om kränkningen, trots vidtagna åtgärder, fortsätter behöver skolan besluta om andra eller ytterligare åtgärder för att se till att kränkningarna upphör.

Skolan kan endast avsluta ett ärende när skolan kan konstatera att kränkningarna har upphört.

Vad ska inte anmälas i webbportalen?

Om en elev (barn) har utsatt en medarbetare på skolan för en kränkning ska det anmälas genom en så kallad KIA-anmälan. KIA är Nacka kommuns system för rapportering och hantering av tillbud, arbetsskador och övriga skador på arbetsplatsen vilket regleras i arbetsmiljölagen.

Vad är kränkande behandling, diskriminering och trakasserier?

Kränkning i skollagens mening – exempel (enstaka/systematiska, återkommande)

Nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar, utfrysning eller hot, elaka mail eller kommentarer på internet eller via sms.

Diskriminering enligt diskrimineringslagen

Ett barn eller en elev blir orättvist behandlad eller missgynnad av en vuxen på förskolan eller skolan på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Trakasserier enligt diskrimineringslagen

Ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling av ett annat barn eller elev alternativt en vuxen på skolan utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna ovan.

Exempel på kränkande behandling finns på https://beo.skolinspektionen.se/ samt kränkningar utifrån någon av diskrimineringsgrunderna: www.do.se

Statistik och återrapportering till kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Förskolan eller skolan kan genom webbportalen ta ut statistik för att få ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet bl a inför arbetet med att årligen upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

En gång i månaden återrapporterar Välfärd skolas verksamhetsstöd antal registrerade anmälningar per förskola/skola till kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU).

Därutöver sammanställs och analyseras förskolorna och skolornas anmälningar gällande kränkande behandling varje halvår vilket rapporteras till KSVU tillsammans med en analys. Syftet är att huvudmannen (KSVU) ska hållas informerade om frekvens och omfattning samt karaktären av de kränkningar som sker i verksamheterna för att i förekommande fall kunna vidta åtgärder.

Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen

Det förekommer att vårdnadshavare lämnar en anmälan till Skolinspektionen (SI), Barn- och elevombudet (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO) när det finns ett missnöje med förskolans eller skolans agerande eller arbete. Nacka kommun behöver i dessa ärenden yttra sig och svara på myndigheternas frågor i de enskilda fallet eller generellt om verksamheten. Myndigheten vill få svar på om Nacka kommuns kommunala förskolor och skolor har följt lagstiftningen när det gäller att anmäla händelser om kränkande behandling till rektor och huvudman, om verksamheten har utrett och tagit ställning om det förekommit en kränkande behandling i skollagens mening, om och vilka åtgärder som har vidtagits för att stoppa och förhindra fortsatta kränkningar.

Om verksamheten inte har följt lagstiftningen och rutinerna kan skolmyndigheten förelägga kommunen att vidta åtgärder. Om verksamheten, trots föreläggandet, inte lyckats vidta sådana åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling kan tillsynsmyndigheten att vid vite förelägga kommunen att vidta åtgärder. Även skadestånd till en enskild elev där skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra kränkning kan utkrävas.

Kontakt: Ann Louise Thögersen, utbildningsstrateg

Sidan uppdaterades: