Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fjädern 2018 -ansökan

Det är dags att göra ansökan för ett kvalitetsarbete du och kanske en kollega har utfört på din enhet, du har då chansen att bli en av dem som får kvalitetspriset Fjädern

Inbjudan till kvalitetspriset Fjädern 2018

Är du fritidspedagog, förskollärare eller lärare i Nackas kommunala skolor?

Leder dina insatser till bättre resultat för barnen och eleverna?

Vilka är framgångsfaktorerna i ditt arbete?

Är det dags att dokumentera det du är bra på och sprida din kunskap till andra?

Då kanske du är en av dem som ska belönas med kvalitetspriset Fjädern?

Nacka kommun vill lyfta fram fritidspedagoger, förskollärare och lärare som goda exempel på hur arbetet med barn och elever kan utvecklas. Mellan 2008-2016 har över sjuttio förskollärare, lärare och fritidspedagoger fått Fjädernpriset och blivit publicerade. Gå gärna in på Skolportens sida och läs tidigare utvecklingsarbeten.

http://www.skolporten.se/forskning/skolutveckling/page/2/

Bakgrund

Utbildningsnämnden i Nacka drev mellan 2008 och 2015 ett pris som kallades Fjädern för förskollärare och lärare som arbetade med utvecklingsprojekt. Priset gick till förskollärare och lärare som beskrev sina framgångsrika utvecklingsarbeten i form av artiklar i vetenskaplig form och vilka publicerades i samarbete med Skolporten AB.

Utbildningsnämnden lade ner Fjädern 2015 men Välfärd skola beslutade under hösten 2015 att fortsätta med satsningen enbart för de kommunala skolorna. Prissumman för 2018 är 30 000 kr till åtta vinnarbidrag och betalas ut via vinnarens förskola eller skola. Pristagarna väljer sedan i samråd med förskolechef/rektor hur priset kommer vinnarna till del som kompetensutveckling, t.ex. studieresor. De artiklar som pristagarna skriver om sina utvecklingsarbeten publiceras hos Skolporten AB. Tack vare Fjädernartiklarna byggs en kunskapsbas av intressanta artiklar upp som kan användas för inspiration eller utvecklingsarbete.

Ansökan

För att vara behörig sökande till Fjädern krävs att du har en fritidspedagog-, förskollärar- eller lärarexamen.

Processen med Fjädern inleds med att den som är intresserad av att delta, skriver en skiss om det arbete som han eller hon vill delta med under vårvintern (ca en till två A4-sidor). Bedömargruppen bedömer skisserna och väljer ut maximalt åtta vinnande bidrag. Skissen måste spegla punkterna nedan.

De som valts ut får under sommaren färdigställa en artikel enligt krav för vetenskapliga artiklar som ska vara färdig att publiceras på Skolporten under hösten. De bidrag som vinner Fjädern är bidrag som bygger på utvecklingsarbeten som i hög grad tillgodoser de fem kriterierna nedan. De skisser som skickas in ska alltså beskriva hur kriterierna har tillgodosetts för att kunna vara bland de vinnande bidragen.

Bidraget kan också vara en vetenskaplig undersökning som lärare gör för att utvärdera effekten av sin och andras undervisnings- och/eller bedömningsmetod.

På skolportens hemsida finns en metodbok publicerad som ger exempel på möjliga ämnen och även mer information om hur artiklarna bör utformas.

Bedömning av bidragen

Ansökningarna bedöms av Björn Söderkvist, Eva Wåhlin-Börjesson, Werner Gerholm, Ann Sundman Brott, Jonatan Lannemar och Per Gunnar Rosengren. Gruppen bedömer ansökningarna utifrån nedanstående fem kriterier.

  1. Projektet ska vara innovativt och ett exempel på pedagogisk verksamhet utöver det vanliga.
  2. Projektet ska vara användbart och inspirerande för andra pedagoger.
  3. Projektet ska ha lett fram till dokumenterbara resultat.
  4. Ansökan ska beskriva projektets idé, genomförande och resultat.
  5. Ansökan ska beskriva hur projektet har bidragit till att öka barnens och elevernas lärande.

Bedömningsgruppens erfarenhet är att de skisser som har följt en klar struktur - projektidé eller problembeskrivning, undersökning, resultat och analys - är lättast att bedöma, dvs. har störst möjlighet att placera sig bland de åtta vinnarna.

Gruppens medlemmar läser alla bidrag enskilt och gör en bedömning utifrån kriterierna ovan. Vid ett sammanträde diskuterar gruppen och beslutar gemensamt vilka åtta bidrag som ska väljas ut.

Vid i övrigt lika bedömning, kan gruppen ta hänsyn till spridning mellan skolor och förskolor, dvs. enheter med få eller inga tidigare fjädernpristagare.

Mer om ansökan

Ansökan skickar dutillsammans med enrekommendation från din rektor eller förskolechef, så att vi har den tillhanda senast den 15 april kl 12 med hjälp av bifogad prooflänk.

http://nacka.proofx.se/oBObVMAu81h7JYyB7Ph5mC/

När vi har mottagit din ansökan kommer du kommer att få en bekräftelse och därefter kommer bedömargruppen att behandla den. I mitten av maj får du besked om du fått priset eller ej och alla pristagarna samlas under en eftermiddag i maj för information om det fortsatta arbetet. Du har sedan fram till början på med september att skriva en artikel på ca 5-10 sidor om ditt utvecklingsarbete. För att kunna publicera artiklarna under hösten kommer bedömargruppen gå igenom det skrivna materialet och förbehåller sig också rätten att göra justeringar om det blir nödvändigt. För artikelarbetet finns en metodbok och skrivregler som du kan hämta från Ifous hemsida.

Om du har några frågor om kvalitetspriset är du välkommen att höra av dig! Välkommen med din ansökan!

inbjudan-till-kvalitetspriset-fjadern-2018.docx

Vänliga hälsningar

Einar Fransson
Produktionsdirektör

Björn Söderqvist
Fil. Dr. och artikelgranskare

Per Gunnar Rosengren
Utbildningsstrateg

Sidan uppdaterades: