Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om den nya organisationen med rektorsområden

Här har vi samlat frågor och svar om den nya organisationen. Du kommer få mer information om den nya organisationen från din rektor och möjlighet att ställa frågor.

Vad menas med rektorsområden?


Svar:

Alla skolor och förskolor kommer att delas in i ett antal rektorsområden. På sikt ska varje rektorsområde ha verksamhet från förskola till årskurs nio. Enheterna ligger inom samma geografiska område. Ett rektorsområde leds och styrs av en rektor som är strategiskt ansvarig för den pedagogiska utvecklingen inom hela rektorsområdet.

Vad är syftet med att införa rektorsområden?


Svar:

För att vi ska kunna ha fortsatt hög kvalitet i våra verksamheter måste vi sätta lärandet i fokus. Ett ökat fokus på lärandet får vi genom att vi nu renodlar rektorsrollen till en strategisk roll och utvecklar det kollegiala lärandet. Att organisera förskolor och skolor i rektorsområden gör också att vi får en mer robust organisation som bättre kommer klara variationer i barn- och elevantal.

Kan organisationsförändringen innebära uppsägningar och besparingar?


Svar:

Vi gör inte förändringen för att spara pengar utan i första hand för att utveckla verksamheten och få ett ökat fokus på det pedagogiska. Syftet med att införa rektorsområden är att skapa en än mer robust organisation. En organisation som kan klara av variationer i barn- och elevantal. En sådan organisation skapar större trygghet för de anställda.

Hur höjs kvaliteten i och med den nya organisationen?


Svar:

I den nya organisationen kommer vi ha tydliga roller. Varje rektorsområde styrs och leds av en rektor som är strategiskt ansvarig för den pedagogiska utvecklingen. Det gör att vi får ett ökat fokus på lärandet. I och med att vi inför rektorsområden kommer fler lärare och pedagoger tillhöra samma organisation. Det betyder att medarbetarna får fler kollegor att samarbeta med och dela kunskap med. Det leder till ökad kompetens och ökad likvärdighet mellan och inom skolorna vilket ger förutsättningar för ännu bättre elevresultat.

På vilket sätt bidrar den nya organisationen till att det blir mer attraktivt att jobba i Nackas kommunala skolor och förskolor?


Svar:

Vi tror att det är attraktivt för lärare och pedagoger att jobba i en verksamhet som har ett tydligt fokus på lärandet och ett utvecklat kollegialt lärande. En annan aspekt är att vi med den nya organisationen i högre utsträckning kan möta lärarutbildningens uppdelning i olika lärarkategorier.

Hur och när genomförs förändringen? (UPPDATERAD)


Svar:

Den nya organisationen började införas hösten 2019 och hela förändringen beräknades vara genomförd 2021.

I februari 2020 togs ett förslag fram som omfattade alla förskolor och skolor och detta förhandlades i april 2020.

Från och med hösten 2020 kommer alla Nackas kommunala skolor och förskolor vara indelade i rektorsområden. Så här ser den nya organisationen ut.

Sedan hösten 2019 har chefsmötena med rektorer och biträdande rektorer haft fokus på den nya organisationen. Bland annat har cheferna diskuterat vad som ingår i de nya rollerna, beslutsnivåer, hur rektorerna kan organisera sitt rektorsområde, vad vi menar med kollegialt lärande med mera.

Vilka enheter är berörda i etapp 1?


Svar:

Tre rektorsområden bildas:

Saltsjöbadens rektorsområde (start ht 2019)
Saltsjöbadens samskola, Neglinge skola, Berguddens förskola, Vårgärdets förskola. Rektor: Britta Wikman.

Sickla rektorsområde (start vt 2020)
Sickla skola, inkl. grundsärskola, Växthusets förskola, Universums förskola, Vilans skola, Vilans förskola, modersmålsenheten. Rektor: Åsa Portelius.

Myrsjö rektorsområde (start vt 2020)
Myrsjöskolan, Orminge skola, Myrans heldagsskola, Alabasterns förskola, Korallens förskola, Östbacka förskola, Chrysolitens förskola, Källans förskola, Bagarsjöns förskola. Rektor: Olof Andersson.

Skolenheter utökas:

Järla-Jarlaberg skolenhet
Condorens förskolor (Hästhagens förskola, Kristallens förskola, Optimus förskola), Järla skola, Jarlabergsskolan, Tallidens förskola, Jarlabergs förskola. Rektor: Anne Engardt.

Björknäs skolenhet
Eklunda förskola, Björknäs förskola, Björknässkolan, Solfjäderns specialförskola, Centrumskolan, Björknäs träningsskola. Rektor: Leif Högström.

Igelboda skolenhet
Igelboda skola, Igelboda förskola, Krabbans förskola, Gläntans förskola, Fiskarhöjdens förskola. Rektor: Jens Lindgren.

Vilka enheter är berörda i etapp 2? (UPPDATERAD)


Svar:

I februari 2020 togs ett förslag på rektorsområden fram som omfattade alla förskolor och skolor. Förslaget förhandlades i april och beslutet togs att från och med hösten 2020 införa fyra nya rektorsområden och att inlemma ett antal skolor och förskolor i redan befintliga rektorsområden.

Så här ser den nya organisationen ut

Hur berörs gymnasieskolorna? (UPPDATERAD)


Svar:

Gymnasieskolorna kommer inte ingå i rektorsområden.
Nacka gymnasium kommer dock att bli en enhet med en rektor.

Vem blir rektor och biträdande rektor och när får vi veta det? (UPPDATERAD)

Kommer vi få färre rektorer?


Svar:

Ja, det blir färre rektorer men troligen fler biträdande rektorer. Det är respektive rektor som bestämmer vilka kompetenser/funktioner som denne behöver ha i sin organisation.

Vilka roller kan finnas inom ett rektorsområde?


Svar:

Varje rektorsområde har en rektor och ett antal biträdande rektorer. Det är rektor som tillsätter biträdande rektorer och övriga roller inom sitt rektorsområde. Rektor ska ha strategiskt ansvar för den pedagogiska utvecklingen inom rektorsområdet. Biträdande rektor ska ha ansvar för den operativa driften av en skola eller förskola.

Det går inte att generellt säga vilka övriga roller som kommer att finnas inom ett rektorsområde. Enheterna arbetar på olika sätt och har därför olika roller. Enheternas storlek och skolform påverkar också vilka olika funktioner man har. Generellt kan man säga att vi går mot en ökad specialisering och nya yrkesroller inom skolan. Huvuduppdraget för lärare är att jobba med det pedagogiska arbetet, och att utveckla det, och andra funktioner måste i högre grad ta hand om övriga uppgifter.

Innebär förändringen att medarbetarna får längre avstånd till rektor?


Svar:

Vissa kan komma att uppleva att avståndet till rektor blir längre men alla kommer att ha en närmsta chef som man kan vända sig till. Rektor ska ha pedagogik och utveckling i fokus och ska inte hantera detaljfrågor. De operativa frågorna ska hanteras av biträdande rektorer och andra funktioner.

Hur påverkar förändringen verksamheten för barnen och eleverna?


Svar:

Som förälder kommer man förhoppningsvis möta en ännu bättre verksamhet som är än mer professionell. När ett rektorsområde införs och skolorna och förskolorna får en ny ledning kommer föräldrarna få information om det från sin förskola och skola.

Hur påverkar förändringen skolvalet/val av barnomsorg?


Svar:

Förändringen påverkar inte valet av skola eller barnomsorg. Vårdnadshavarna kommer även fortsättningsvis att välja en specifik skola eller förskola.

Vem ansvarar för att det blir ett ökat kollegialt lärande?


Svar:

Höstens chefsmöten med rektorer och biträdande rektorer kommer bland annat handla om vad som menas med begreppet och vad som krävs för att utveckla det kollegiala lärandet. Det är rektor som sedan ansvarar för att utveckla det kollegiala lärandet inom sitt rektorsområde. Einar Fransson som är produktionsdirektör och huvudman för de kommunala skolorna och förskolorna kommer följa upp att alla enheter har fokus på den pedagogiska utvecklingen.

Innebär förändringen att jag kan behöva jobba på flera olika enheter?


Svar:

Vi är alla anställda i Nacka kommun men du kommer tills vidare att arbeta kvar på den förskola eller skola där du jobbar idag. Arbetstiden ska främst ägnas åt barn och elever och inte åt transporter mellan enheter. Om det uppstår variationer i barn- och elevantalet kommer rektor, precis som idag, behöva se över sin organisation. Förhoppningen är att det i den nya organisationen ska gå smidigare att hitta nya placeringar inom rektorsområdet vid en sådan omställning. Ett byte av arbetsställe ska förstås alltid diskuteras med den berörda medarbetaren. Detsamma gäller om det uppstår en situation där chefen tillfälligt behöver bemanna om mellan enheterna.

På vilket sätt kommer den nya organisationen bidra till att det går snabbare att ställa om vid minskat eller ökat barn- och elevantal?


Svar:

Syftet med att införa rektorsområden är att skapa en än mer robust organisation som bättre klarar variationer i barn- och elevantal. Ett rektorsområde består av flera förskolor och skolor som ligger inom ett visst geografiskt område. Om en av enheterna måste ställa om på grund av variationer i barn- och elevantal måste rektor, precis som idag, se över sin organisation. Förhoppningen är att det i den nya organisationen ska gå smidigare att hitta nya placeringar inom rektorsområdet vid en sådan omställning. Ett byte av arbetsställe ska förstås alltid diskuteras med den berörda medarbetaren. Detsamma gäller om det uppstår en situation där chefen tillfälligt behöver bemanna om mellan enheterna.

Innebär det här en ökad centralisering och begränsad frihet på enheterna?


Svar:

Det finns ingen tanke att begränsa skolornas och förskolornas frihet att fatta beslut om den egna verksamheten. Tvärtom ska varje rektorsområde ha stor frihet att organisera utifrån sina behov och förutsättningar.

Hur har den nya organisationen arbetats fram?


Svar:

Den övergripande organisationen med rektorsområden har arbetats fram av ledningen för Nackas kommunala skolor och förskolor. Förändringen är kommunicerad med de centrala fackförbunden och det finns en övergripande risk- och konsekvensanalys. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott gav vid sammanträdet den 4 juni produktionsdirektören klartecken att genomföra förändringen.

Har det gjorts någon risk- och konsekvensanalys?


Svar:

Inför beslutet att införa rektorsområden gjordes en övergripande risk- och konsekvensanalys. Denna har presenterats i den övergripande Samk:en. Eftersom alla förskolor och skolor har specifika förutsättningar åligger det varje rektorsområde att göra en egen ROK i samband med organisationsförändringen.

Kommer medarbetarna kunna påverka förändringen?


Svar:

Det är beslutat att vi successivt ska införa rektorsområden under 2019-2021. När ett rektorsområde sjösätts övergår ansvaret för själva genomförandet till rektor. Enligt skollagen ansvarar rektor för att organisera sin verksamhet. Det betyder att det är rektor som ansvarar för att organisera sitt rektorsområde och för att skapa en bra verksamhet som genomsyras av lyhördhet, engagemang och delaktighet.

Hur ska facklig samverkan fungera inom ett rektorsområde?


Svar:

Grunden är att arbetsgivaren och fackförbunden ska samverka enligt Nackas samverkansavtal. Det är rektor och de fackliga parterna som gemensamt bestämmer hur samverkan ska organiseras inom ett rektorsområde. APT ska även fortsättningsvis finnas på varje lokal enhet. I den centrala Samk:en för Nackas kommunala skolor och förskolor sker samverkan kring övergripande större förändringar och tillsättningar av rektorer.

Hur ska ekonomi och resultat redovisas i den nya organisationen?


Svar:

Alla enheter kommer även fortsättningsvis vara egna resultatenheter vars resultat ska följas upp och redovisas.

Vad menar vi när vi talar om att höja lägsta nivån?


Svar:

Vi menar att vi ska eftersträva att höja elevernas resultat. Alla elever ska kunna lyckas i skolan.

Vem ansvarar vid en skolinspektion?


Svar:

Rektor är ansvarig vid en skolinspektion. Vi kommer dock gå igenom delegationsordningarna för att se över vad som går att delegera vidare och inte.

Hur blir det med likvärdigheten mellan Nackas kommunala skolor och förskolor i den nya organisationen?


Svar:

Rektor har ansvar för sin organisation och att verksamheten efterlever lagar och förordningar. Rektor/biträdande rektor beslutar, i dialog med sina medarbetare och lokala fackliga ombud, om arbetssätt och rutiner inom rektorsområdet.

Produktionsdirektörens ledningsgrupp fattar beslut i frågor som ska hanteras lika inom Nackas kommunala skolor och förskolor.

Sidan uppdaterades: