Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hur går arbetet med att införa rektorsområden?

I slutet av augusti berättade vi att Nackas kommunala skolor och förskolor inför en ny organisation med rektorsområden. Organisationsförändringen beräknas vara fullt genomförd till hösten 2021 och då kommer alla skolor och förskolor ingå i ett rektorsområde. Förändringen genomförs i etapper och här kommer en uppdatering om läget.

Varför inför vi rektorsområden?

Det övergripande syftet med att införa rektorsområden är att skapa förutsättningar för Nackas kommunala skolor och förskolor att fortsätta att tillhöra de bästa i Sverige. För att nå det målet behöver vi en organisation som:

  • Sätter lärandet i fokus.
  • Har tydliga roller med strategiskt ansvariga rektorer, operativt ansvariga biträdande rektorer och andra specialistfunktioner.
  • Har ett utvecklat kollegialt lärande.
  • Är robust och klarar av variationer i barn- och elevantal.

Hur går genomförandet till?

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott har gett produktionsdirektören klartecken att införa den nya organisationen. Införandet sker successivt i samråd med produktionsdirektörens ledningsgrupp och skolledarna. Det finns inte något facit för hur organisationen ska se ut, utan vi lär oss under resans gång och skapar den nya organisationen tillsammans utifrån den gemensamma målbilden. När ett rektorsområde sjösätts är det rektor som ansvarar för organisationen inom rektorsområdet.

Under september och oktober har alla skolledare diskuterat den nya organisationen på två chefsmöten utifrån frågeställningarna; Vad betyder den nya organisationen för oss? Hur kan vi skapa en effektfull ledningsstruktur inom ett rektorsområde? På chefsmötet i oktober föreläste Johan Hansson, från IPF (Institutet för Personal- och företagsutveckling), om en metod för att vaska fram hur man ska bygga en organisation som skapar värde för eleverna. Den nya organisationen kommer fortsatt att vara i fokus på chefsmötena även under våren 2020.

Arbetsgivaren har under hösten samtalat med fackförbunden, i den centrala Samk:en för Nackas kommunala skolor och förskolor, om den nya organisationen. Produktionsdirektören har även haft separata möten med biträdande rektorer för att informera och svara på frågor

Var befinner vi oss i etapp 1?

Införandet av etapp 1 pågår under läsåret 2019/2020. Först ut med att sjösätta ett rektorsområde var Britta Wikman som den 1 augusti blev rektor för Saltsjöbadens rektorsområde. I det rektorsområdet ingår Saltsjöbadens samskola, Neglinge skola, Berguddens förskola och Vårgärdets förskola.

Den 5 november förhandlades övriga förändringar i etapp 1 på den övergripande Samk:en. Följande rektorsområden och nya och utökade skolenheter startar vårterminen 2020:

Sickla rektorsområde: Sickla skola, inkl. grundsärskola, Växthusets förskola, Universums förskola, Vilans skola, Vilans förskola, modersmålsenheten. Åsa Portelius blir rektor för Sickla rektorsområde.

Myrsjö rektorsområde: Myrsjöskolan, Orminge skola, Myrans heldagsskola, Alabasterns förskola, Korallens förskola, Östbacka förskola, Chrysolitens förskola, Källans förskola, Bagarsjöns förskola. Olof Andersson blir rektor för Myrsjö rektorsområde.

Järla-Jarlabergs skolenhet: Condorens förskolor (Hästhagens förskola, Kristallens förskola, Optimus förskola), Järla skola, Jarlabergs skola, Jarlabergs förskola, Tallidens förskola. Anne Engardt blir rektor för skolenheten.

Björknäs skolenhet: Björknäs förskolor (Eklunda förskola, Björknäs förskola), Björknässkolan, Solfjäderns specialförskola, Björknäs träningsskola, Centrumskolan. Leif Högström blir rektor för skolenheten.

Igelboda skolenhet: Igelboda skola, Igelboda förskola, Krabbans förskola, Gläntans förskola, Fiskarhöjdens förskola. Jens Lindgren blir rektor för skolenheten.

Hur går planerna inför etapp 2?

Produktionsdirektören har samtal med rektorerna om nästa etapp och under våren beräknas bilden av vilka enheter som ska ingå i etapp 2 ha klarnat. Det är flera faktorer som påverkar planeringen av etapp 2. Bland annat pågår en inventering av våra lokaler. Inventeringen är ett viktigt underlag för beslut om utvecklingen av de fastigheter som vi hyr från kommunen, Hemsö och Rikshem. Nacka kommuns stadsutveckling måste också vägas in i planeringen samt nyetableringar av fristående skolor och förskolor.

Hur får jag mer information?

Har du frågor, vänd dig till din närmaste chef. Alla rektorer och biträdande rektorer är med i processen och har kommunikationsansvar gentemot sina medarbetare. De ansvarar också för att fånga upp frågor som de inte kan besvara och skicka dem vidare till produktionsdirektörens ledningsgrupp. De insikter och beslut som alla diskussioner utmynnat i, och som är bra för alla att känna till, publiceras på www.nacka.se/rektorsomraden och i Frågor och svar.

Sidan uppdaterades: