Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Om Neglinge skola

Neglinge skola ligger nära Saltsjöbanans station, Neglinge. Skolan är drygt 100 år gammal, varsamt renoverad och tillbyggd. Personal och ca 380 elever arbetar i tre arbetslag – från förskoleklass t o m skolår 6 med integrerad fritidshemsverksamhet. Fritidshemmet erbjuder fritidsverksamhet och barnomsorg före och efter skoldagen för barn mellan 6 och 10 år. Fritidsklubb erbjuds elever som går i årskurs 4-6 efter skoldagens slut.

Vår värdegrund GRETA

Vår värdegrund - GRETA
Glädje Respekt Engagemang Trygghet Ansvar

  • Jag har rätt till kunskap utifrån mina förutsättningar.
  • Jag har rätt att bli bemött med hänsyn och respekt.
  • Jag har rätt att känna mig trygg.
  • Jag har rätt att trivas och utveckla goda relationer.
  • Jag har rätt till en lugn och stimulerande miljö.
  • Jag får respekt genom att ge respekt.
  • Jag arbetar för att skapa glädje och positiv stämning.
  • Jag arbetar för GRETA.

FÖRVÄNTNINGAR

Som förälder kan du förvänta dig följande av oss i personalen:
Att all personal på skolan tydligt gör klart vilka skolans mål är och vad som gäller för arbetet i skolan.
Att all personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna.
Att skolan tar ansvar för att kontakta er föräldrar om någon händelse kräver detta.
Att vi bemöter flickor och pojkar som jämlikar och arbetar för jämställdhet.
Att vi eftersträvar en trivsam och lustfylld skolmiljö.
Att vi framhåller artighet, vänlighet och gott uppförande.
Att vi aktivt arbetar mot mobbning och kränkningar.

Vi förväntar oss följande av dig som elev:
Att du alltid gör ditt bästa.
Att du bemöter alla människor med respekt och aldrig utsätter någon för obehag.
Att du använder ett vårdat språk.
Att du passar tider.
Att du följer skolans regler och säkerhetsföreskrifter och inte utsätter dig eller andra för fara.
Att du är rädd om skolan och skolans material.
Att du är utomhus på rasterna.
Att du under skoltiden är en god representant för Neglinge skola.

Vi förväntar oss följande av dig som förälder:
Att du håller kontakt med skolan och deltar i de möten och utvecklingssamtal som du inbjuds till.
Att du regelbundet tar del av information i Schoolsoft
Att du sjukanmäler ditt barn i Schoolsoft.
Att du tar kontakt med ansvarig pedagog/Trygghetsrådet på skolan om du misstänker att någon blir utsatt för någon form av mobbning.
Att ditt barn när det kommer till skolan är utvilat och har ätit frukost.
Att du engagerar dig i barnets skolarbete och hjälper barnet att ta ansvar för läxorna.
Att du hjälper ditt barn att komma i tid på morgonen.
Att du hjälper ditt barn att ha med sig kläder efter väder, idrottskläder och skolböcker.
Att du hjälper ditt barn att prioritera skolan, att vara en god kamrat samt aldrig delta i mobbning.

Vår vision

Vår vision är att skapa en trygg, utmanande och rolig mötesplats med sikte på framtiden för alla barn och vuxna varje dag. Vi arbetar dagligen med att stimulera till ett livslångt lärande med framtiden i fokus. Alla elever ska få en hållbar grund av kunskaper, kompetenser, förmågor och värderingar inför framtiden. Undervisningen ska bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi vill att varje barn ska hitta sin väg till kunskap och på vägen skaffa sig en bra självkänsla samt vänner för livet. Skolan erbjuder en god studiemiljö som ger lust och inspiration att lära och som utvecklar elevernas självförtroende, inflytande och förmåga att ta ansvar. Kultur, tradition och framtid präglar vårt arbete. En härlig blandning av gammalt och nytt!

Så här arbetar vi

All personal i Neglinge skola och fritidshem samarbetar i arbetslag och träffas regelbundet. Arbetslagen består av ett begränsat antal klasser och leds av teamledare.

Klasser och grupper
Alla elever har sin trygghet i en klass som leds av en klasslärare/mentor i samarbete med andra lärare och fritidspersonal. Eftersom Fritidshemmet är integrerat i skolan finns möjligheter att ofta skapa mindre grupper efter behov och typ av verksamhet. Elever i förskoleklass och skolår 1 är organiserade i åldersintegrerade klasser, F -1.

Elevomsorg
Om vi känner oro för någon elev försöker vi genast ta reda på orsaken. I första hand kontaktar vi hemmet. Tillsammans med föräldrarna bestämmer vi om vi behöver träffas för att se hur vi bäst kan stödja barnet. Det är viktigt för barnet att vi samarbetar. På skolan finns ett trygghetsråd som arbetar förebyggande för en trygg miljö.

Elevhälsoteamet (EHT)
För att stödja lärarna i arbetslagen och för att förebygga svårigheter finns ett elevhälsoteam som består av rektor, speciallärare, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, talpedagog, motorikpedagog samt ledaren för trygghetsrådet. EHT samordnar också skolans externa specialresurser för motorisk träning, talträning samt psykologiska och pedagogiska utredningar.

Elevinflytande och skolornas råd
Skolan har regelbundna möten där elever och personal deltar. Skolan har väl fungerande råd. Deltagarna i råden utses demokratiskt i klassen. Eleverna uppmuntras att ta ansvar för sitt skolarbete samt att ha inflytande över sin lärsituation.

Föräldrar
Vi ser föräldrar som en självklar del i vår skola. Vi bjuder in föräldrar till den dagliga verksamheten. Våra klasslärare har täta kontakter via veckobrev, blogg, föräldramöten, skolråd och dagliga spontana samtal.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling handlar lika mycket om natur och miljö som hur vi förhåller oss till kultur, samhälle, teknik och ekonomi. Alla elever får tidigt kunskaper om hur dessa delar hänger ihop och får tidigt träna sig i att ta ett personligt ansvar för att vilja förbättra och inte förbruka vår jord.

Individuell utvecklingsplan och skriftlig information
Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Planen är ett dagligt verktyg för eleven att uppnå de nationella målen. Den är en självklar bas vid elevens utvecklingssamtal och ligger till grund för den skriftliga informationen till elever och föräldrar.

Elevledda utvecklingssamtal
Från och med förskoleklass leder elever sitt eget utvecklingssamtal.
Detta för att tidigt bli medveten om att få inflytande över sitt lärande.

Information
All information, såsom nyheter, veckobrev, dokumentation av lärandet, får du via vår digitala plattform Infomentor.

Digitala verktyg
Digitala verktyg används som redskap i det dagliga arbetet. Vi arbetar främst med Ipads och Cromebooks redan från förskoleklass. Vi arbetar utifrån en IKT plan (IKT = Information Kommunikation Teknik). Där finns tydliga syften och mål för användandet.

Pedagogik
Barn har olika sätt att lära sig!
För att ge varje barn möjlighet till optimal inlärning strävar vi efter att möta varje barns individuella sätt att lära. Våra pedagoger har kunskaper om kamratbedömningar, självvärdering och progression samt håller sig ájour med modern forskning om lärande och utveckling. Under skoldagen finns tid för både traditionell undervisning och tid för arbete i egen takt under professionell handledning samt tid för planering och uppföljning. Den fria leken, skapande verksamhet och barnens utforskande av omvärlden är viktiga delar av fritidshemmets och skolans verksamhet för att stimulera till lärande och utveckling.

Neglinge skola är stolt över sina två "förstelärare". Förstelärare är en utmärkelse till en lärare som visar en särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och som har ett starkt intresse att utveckla undervisningen.

Matematik
I Neglinge skola satsar vi på matematiken. Vi vill bryta traditionen att matematik bara är att räkna sida upp och sida ner. Vi vill göra eleverna engagerade och nyfikna genom att diskutera olika lösningar på ett problem. Vi arbetar mycket laborativt och reflekterande.

NO – fysik, kemi, biologi
Många av våra lärare är NTA-utbildade. NTA står för Natur och Teknik för Alla. Vi arbetar med olika teman, som är anpassade efter elevernas ålder och mognad.

Engelska
Engelska tränar vi redan i förskoleklass. Att kunna förstå, tala och skriva engelska är en förutsättning för att kunna klara sig både i Sverige och i omvärlden och är därför ett självklart ämne och arbetsredskap hos oss.

SO – historia, geografi, samhällskunskap, religion
Vid sidan av lärande och forskning i skolans lokaler använder vi flitigt det rika utbudet av muséer, institutioner och intressanta platser i Stockholmsregionen. Syftet är att ge eleven en gedigen kulturell grund för att förstå och tolka omvärlden både nu och i framtiden. Det är viktigt att kunna bidra till en bättre värld att leva i.

Svenska
Svenska språket har en självklar och central ställning i skolans alla ämnen. I förskoleklass arbetar vi med språklig medvetenhet med hjälp av bl.a. Bornholmsmodellen. Vi arbetar med materialet – God Läsutveckling – ett personligt schema för varje elev. Detta schema följs upp terminsvis. Vi satsar på läsning samt skrivprocesser.

Musik och Bild
Redan från förskoleklass arbetar vi på Neglinge skola med estetiska lärprocesser, såsom konstnärsprojekt och 6-års kör. Från årskurs 2 har vi en utbildad musik- och bildlärare. Varje år går skolan in i ett ”Skapande Skola” projekt som handlar om dans, film eller konst.

Fritidshemmet

Vår fritidsverksamhet är intimt sammankopplad med skolverksamheten. Fritidshemmet erbjuder varierade, utmanande, lustfyllda och roliga aktiviteter varje dag som bygger på elevernas önskemål, årstid och traditioner.

Skolrådet
Skolrådet består av föräldrarepresentanter från varje klass samt personalrepresentanter. Rådet leds av rektor och tar upp alla frågor som rör skolans dagliga verksamhet. Arbetet mynnar ut i verksamhetsbättringar.

Traditioner och kulturarv
På Neglinge skola är traditioner och kulturarv ett viktigt inslag. Vi uppmärksammar högtider och traditioner. Vi har även skapat egna traditioner som vår fina julmarknad och vårt roliga tivoli.

Trygghetsrådet
Trygghetsrådet arbetar förebyggande för att hindra mobbning och kränkande behandling. Rådet träffas regelbundet för kartläggning av nuläget och uppföljning av tidigare ärenden. Arbetet är långsiktigt och förebyggande. Vi följer vår likabehandlingsplan.

Utveckling
Genom utbildning och spaning efter forskningsresultat och goda exempel ser vi till att alla medarbetare kan skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande. Vi fokuserar på barns olika behov, förhållningssätt till lärande och till varandra, personligt ansvar och ledarskap – både i organisationen och i barngruppen. Vi arbetar med att systematiskt kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi gör ständigt förbättringar och åtgärder för att säkra att vi gör rätt saker för att ge de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Kundundersökningar och medarbetarenkäter är viktiga instrument för oss.
Skolan bjuder in externa gäster, föreningar och organisationer till enskilda klasser eller hela skolan för att vidga vyerna och krydda vår verksamhet.

Sidan uppdaterades: