Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värdegrund

Orminge skola - en mötesplats för lärande med framtidstro

Vår värdegrund

På Orminge skola ska barn och elever kunna vara i trygghet, bejaka sin egen identitet och utveckla sina förmågor inom livets alla områden. Det pedagogiska arbetet ska främja barns och elevers vetgirighet och ställa dem inför stimulerande och roliga utmaningar.

Medvetenhet om hur egna beteenden påverkar andra och hur man påverkas av andras beteenden, är nyckeln till personlig utveckling, förmåga till samarbete och ett framgångsrikt lärande. Därför är vår gemensamma värdegrund en bas för allt vårt arbete. Här hittar vi goda exempel för beteenden som gör vår samvaro på skolan tryggare och roligare. Här hittar vi värderingsmässiga utgångspunkter som hjälper oss att göra långsiktigt hållbara val.

Vår gemensamma värdegrund har en struktur där Värderingar och Beteenden är identifierade och beskrivna. Den strukturen gör även att vi kan göra återkommande nulägesskattningar för att se hur vi lyckas förverkliga värdegrunden i vår dagliga samarbetskultur. Nulägesskattningarna är ett värdefullt underlag för dialog om fortsatt utveckling och hjälper oss att se våra framsteg.

Värdegrunden är vår målbild – vår idé om hur vi vill att det skall vara.

Kulturen är vårt nuläge – hur det känns i vardagen.

Se hela värdegrunden här: Kultur Värdegrund med V 2021.pdf

Mötesplats

Orminge skola är en modern, välkomnande och öppen mötesplats för barn, elever, vårdnadshavare och personal. Lokalerna är anpassade för respektive verksamhet och vi värnar om den fysiska miljön. Alla inom skolan är engagerade i att hålla lokalerna rena och i gott skick. Alla ska också medverka till att hålla saker och ting i god ordning.

Inom skolan möts människor från olika länder, kulturer och språkområden. Denna mångfald är berikande och tillför värdefulla kunskaper för verksamheten. Vi betraktar olikheterna som en stor tillgång som gör det möjligt att ta vara på människornas olika erfarenheter och idéer.

Trygghet

Trygghet är en viktig förutsättning för utveckling och lärarande. Vi är omtänksamma gentemot varandra och bryr oss om varandras välbefinnande. När vi möts hälsar vi på varandra och bemöter varandra på ett artigt och trevligt sätt. Vi ingriper om vi ser negativa handlingar eller om någon använder sig av ett olämpligt språkbruk. Om det uppstår konflikter är vi noga med att reda ut dem. Alla ska vara medvetna om och följa skolans värdegrund och trivselregler.

För att ytterligare öka tryggheten för barn och elever är vi angelägna om att möta, samspela och samverka med vårdnadshavarna.

Skolan har en tydlig handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Sidan uppdaterades: