Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Den lilla skolans närhet - den stora skolans kraft

Välkommen till vår skola, den ligger belägen i Saltsjö-Duvnäs i Nacka och är fördelad på två platser med cirka 900 meters avstånd. I Saltängen går 150 av våra elever i F-3 och i Duvnäs 200 elever i åk F-6. Totalt bedriver vi undersvisning för 350 elever från åk F-6.

Under våren 2023 beslutade rektor på Saltsjö-Duvnäs skola att säga upp lokalerna på Saltängen och inledde ett arbete med att flytta verksamheten till Duvnäs skola. Här förklaras bakgrunden till beslutet och hur processen fortskridit under året.

Skolans småskalighet är en av nycklarna till vår framgång. Med ett mindre antal elever samt ett mycket engagerat lärarlag bedriver vi en individanpassad undervisning där vi utgår från varje elevs kunskapspotential. På så sätt får varje barn möjlighet att nå maximal utveckling. Våra elever ska lämna skolan med höga resultat, god social kompetens och fortsatt lärolust och studiemotivation. 

Vi bygger trygghet genom det personliga mötet och genom nära relationer mellan elever, lärare och pedagoger. Hos oss genomsyras hela verksamheten av vår värdegrund och vi arbetar aktivt med att lyfta lärandet i alla vardagssituationer. 

Skolan har följande målsättningar:

  • Trygg arbetsmiljö och studiero -Varje elev ska känna sig trygg i skolan hela dagen. Alla har rätt att uppleva studiero för att kunna nå kunskapsmålen. Alla har också skyldighet att ge andra studiero.
  • Stimulerande lärande -Varje elev ska få stöd och utmanas i sitt lärande samt uppleva skoldagen som meningsfull och lustfylld. 
  • Reellt inflytande - Varje elev ska känna sig respekterad och visa respekt, samt ges möjlighet att vara delaktig i beslut som påverkar elevernas undervisning och fritids.
  • Maximal utveckling -Varje elev ska nå maximal utveckling utifrån sina förutsättningar genom individanpassad undervisning. 

Vårt arbetssätt har bidragit till att våra elever presterar mycket bra. Vår målsättning är att ligga i topp i kommunen och de senaste tre åren (2019, 2020, 2021) har sexorna presterat högst betyg i hela Nacka Kommun. Något vi såklart är väldigt stolta över!

Vårt löfte

Detta är vårt löfte till dig som elev och vårdnadshavare:

  • Vi väcker nyfikenhet och lust att lära - Vårt engagerade lärarteam bedriver en undervisning som väcker lust att lära och nyfikenhet på omvärlden. Skolans mål är att fortsätta ha kommunens högsta studieresultat. 
  • Individanpassad utbildning - Vår småskalighet är vår styrka. Vi ser varje elev och hjälper dem att utvecklas efter sina förutsättningar.
  • Återkoppling och transparens  - Som förälder ska du får en kontinuerlig inblick i ditt barns skolgång. Vi använder oss av infomentor för kommunikation.
  • Trygghet  - I vår skola ska alla barn känna sig sedda. Vårt mål är att alla elever ska ha minst en förtroendefull vuxenrelation.

Sidan uppdaterades: