Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi har ett rutinerat och aktivt elevhälsoteam som gemensamt arbetar för att främja, förebygga och stödja alla elevers utveckling mot målen.

Alla elever har olika förutsättningar och ges anpassningar och särskilt stöd här i skolan för att de ska utvecklas så långt som möjligt utifrån deras individuella behov. Det kan vara inom det fysiska, psykiska, sociala, medicinska eller pedagogiska området. Elevhälsans uppgift är att möta eleven och vårdnadshavarna där de befinner sig och utifrån det arbeta för en positiv tid i skolan.

När konflikter ändå uppstår

Vår ambition är att snabbt och i första hand lösa konflikter som uppstår på skolan, tillsammans med våra elever. Men ibland behöver vi kontakta vårdnadshavare för att informera om något som skett eller för att få hjälp med att förstärka ett budskap eller förändra ett beteende. På samma sätt vill vi att du som vårdnadshavare ska informera oss om ditt barn känner sig otryggt, eller har råkat ut för något som inte känns acceptabelt på skoltid.

Konsekvenstrappa

För att arbetet runt konflikter ska bli tydligt och rättvist använder vi en konsekvenstrappa där vi tillsammans med elever och vårdnadshavare kan titta på hur man löser olika konflikter.

Elevhälsoteamet samordnar och fördelar resurser på skolan utifrån det aktuella behovet. Elevhälsoteamet (EHT) består av bitr. rektor, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och skolläkare.

imagehgjoi.png

Vi arbetar hela tiden för att utveckla vår kommunikation mellan hem och skola, primärt kring lärandet förstås, men vi vet att trygghet är en viktig förutsättning för det. På vår skola tar vi, som en ny rutin, telefonkontakt med vårdnadshavare till alla elever, en gång i månaden. På detta sätt hoppas vi få ännu bättre förståelse för hur vi kan stötta varje elev på bästa sätt utifrån de behov som finns.

Sidan uppdaterades: