Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förskoleklassen

ORGANISERING AV FÖRSKOLEKLASSEN

På Samskolan tar vi årligen in cirka 50-70 barn till förskoleklass där förskollärare och fritidspedagoger samarbetar kring undervisningens innehåll och genomförande. Vi laborerar med gruppindelningar för att främja vänskap och många relationer. På eftermiddagarna integreras förskoleklassen i skolans fritidsverksamhet. Det ger positiva känslor och trygghet att lära känna barn i olika åldrar. Det öppnar också upp för spännande möten och berikar våra elevers upplevelser av att vara olika och känna respekt för varandra.

TRYGGHET OCH TILLITIMG_0368 om F-klass.jpg

Att bygga trygga relationer, skapa tillit och gemenskap i barngrupperna utgör det viktigaste redskapet för ett bra lärandeklimat. Lärarna samarbetar med fritids kring samarbetsövningar. Samtalet som kraft i att skapa förståelse för varandras olikheter tar tidigt plats i Samskolans pedagogik. Att coacha våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet från F-klass till årskurs 9.

KUNSKAPSUTVECKLING

I förskoleklassen är det barnens lust och nyfikenhet att lära nytt som leder planeringen av lektioner framåt. Förskolepedagogiken väver samman lekens möjligheter till kunskapsutveckling med undervisning i olika ämnen. Utgångspunkt för allt lärande i skolan utgörs av barnens egna livserfarenheter och idéer om sin omvärld. Det är så vi bygger kunskaper i undervisningen.

OMVÄRLDSORIENTERING

Vi har behöriga och mycket professionella förskollärare som med utgångspunkt i lekens kraft stimulerar och motiverar eleverna att vilja lära sig om livet att vara människa i vår tid, utforska sin närmiljö och lära sig om världen. Våra elever får lära sig att leva skolans värdegrund och vad demokrati är. På så vis får SO tidigt plats på schemat.

LÄSA OCH SKRIVA

Sagor och berättelser och besök i skolans bibliotek är värdefulla stunder på Samskolan. Vi börjar tidigt med att fånga upp och stimulera glädjen att lära sig läsa och skriva. Undervisning i fonologisk medvetenhet enligt Bornholmsmodellen är central under året i förskoleklassen. Att vara fonologiskt medveten innebär bland annat att man är medveten om att ord består av bokstavsljud, vilka ljuden är och i vilken ordning de kommer i ett ord.

MUSIK, BILD OCH IDROTT

Musiken som språk är gemenskapande, frigörande och kreativt och är en naturlig del av undervisningen med möjlighet att sjunga på lucia och vid julavslutningar. Under året i förskoleklass sätter vi upp en musikal tillsammans med eleverna som spelas upp för familjerna i vår fantastiska aula. På bildundervisningen stimuleras elevernas kreativitet och skapandelust. Idrottslektionerna ger träning i motorik, samarbete och att självständigt klara av att byta om inför/efter lektion.

MATEMATIK

Matematikens värld introduceras på schemat där vardagsmatematik såsom mäta, väga, sortera, upptäcka mönster m.m. får ta plats i klassrummen. Eleverna får mäta och väga allt det som vi rör oss med hemma i våra kök. Metoden i Singapore-matte utgör en viktig del i pedagogiken. Det är ett utforskande och experimenterande arbetssätt som lägger goda grunder för elevernas matematiska tänkande, vilket också stärks genom projekt kopplat till naturvetenskapliga fenomen.

Sidan uppdaterades: