Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jämställdhetsplan

Enligt gällande lag har arbetsgivaren ansvar för att jämställdhetslagen skall tillämpas och följas upp på arbetsplatsen.

Plan för jämställdhet

Nacka musikskolas plan för jämställdhetsarbetet syftar till att ge kvinnor och män lika rättigheter, skyldigheter och utvecklingsmöjligheter. Både unga och äldre flickor och pojkar ges likvärdiga möjligheter att verka och utvecklas genom musik.

Anställning och utveckling

  • Inga könsrelaterade skillnader ifråga om löner eller andra anställningsvillkor får förekomma inom Nacka musikskola
  • Vid anställning, utveckling och lönesättning ska i första hand medarbetarnas kompetens, pedagogiska färdigheter och intresse att nå verksamhetens mål beaktas
  • Arbetssätt, uppgiftsfördelning, arbetsorganisation och arbetsmiljö ska utformas så att den tillgodoser såväl kvinnor som män.

Förmåga att påverka

  • Deltagarna ska få verktyg för att kunna påverka både sina egna liv och samhällets utveckling i stort. Detta sker genom att verksamheten medverkar till att flickor och pojkar får lika villkor för att utvecklas enligt de egna förutsättningarna
  • Musikskolans personal och elever ska använda ett vårdat språk och beteende samt visa varandra respekt.

Genomförande

All personal inom Nacka musikskola har ett ansvar för jämställdhetsplanens genomförande. Om någon deltagare eller personal inom Nacka musikskola uppträder kränkande eller agerar genom särbehandling, förnedrande anspelningar, sexuella trakasserier eller andra oönskade beteenden, har all personal en skyldighet att reagera på detta. En åtgärd kan vara att meddela arbetsledningen eller polis om situationen, eller att själv ingripa vid händelsen utan att själv komma till skada. Konkret arbetar vi med jämställdhetsplanen genom att;

  • arbeta medvetet med genusperspektivet i verksamheten, exempelvis genom att diskutera musiktexters budskap och scenklädsel samt vara observanta på hur vi bemöter pojkar och flickor.
  • lyfta frågor om jämställdhet under personalmöten (tar kvinnor ordet lika mycket som män / uttrycker sig män lika mycket som kvinnor) och mäns och kvinnors arbetsinsatser vid olika arrangemang som konserter och festivaler.

Sidan uppdaterades: