Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Plan för likabehandling

Nacka musikskola arbetar med barns och ungdomars lika rätt till utveckling inom det kulturella området. Vi tillämpar därför ett arbetssätt som följer lagen om en likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 §, diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 14 a kap. 8 § skollagen (1985:1100).

Ett sådant arbetssätt utmärks av att hela organisationen arbetar mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling av såväl deltagare som personal. I skolan ska alla, oavsett kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, kulturell, etnisk, social, ekonomisk och religiös bakgrund ha samma möjligheter att ta del av verksamheten enligt musikskolans intentioner. Mobbing betraktas som när en eller flera elever eller personal utsätts för kränkande behandling upprepade gånger.

Likabehandlingsplanen är ett målinriktat arbete som strävar mot att:

  1. främja våra elevers och personals lika rättigheter, förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
  2. en varm och trygg atmosfär ska råda i Nacka musikskola.

Handlingsplan

Likabehandlingsplanen ska vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet och ska konkret ange hur musikskolan arbetar för att förebygga, upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp diskriminering och varje form av mobbning. Vi följer upp planen varje år.

Genomförande

För genomförandet av Nacka musikskolas likabehandlingsplan har alla medarbetare och deltagare ett ansvar. Detta görs genom att;

  • likabehandlingsplanen aktualiseras och görs känd för personal, elever och föräldrar vid kursstart.
  • uppmärksamma om en elev eller personal blir kränkt eller utsatt, vilket i sådana fall omgående rapporteras till musikskolans ledning.

Sidan uppdaterades: