Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om vår verksamhet

Elevens kunskapsutveckling - lust och glädje i centrum!

Utöver den vanliga undervisningen får du i Nacka musikskola möjlighet att medverka i en bred konsertverksamhet på olika nivåer och i en mängd sammanhang; delta i speldagar, möjlighet att åka på mindre turnéer för dig som deltar i våra ensembler, träffa och spela med barn och ungdomar från andra kommuner, möjlighet att spela in vad du spelar, skriva egen musik och mycket mer. Vår uppgift är att ge just dig en bred och kvalitativ upplevelse utefter just dina behov och önskemål!

Varje år arrangerar vi en musikfestival, en musiktävling och olika musikläger.

För att bedriva en verksamhet där alla elever får de bästa möjligheter att utveckla egna musikaliska kunskaper strävar vi efter att alla lärare vid Nacka musikskola ska ha en examen från en musikhögskola eller liknande utbildning. Denna högre utbildning säkerställer bland annat en likvärdig undervisning till skolans elever.

Andra delar av musikskolans verksamhet som är betydelsefulla för elevens musikaliska utveckling är att få spela tillsammans med andra elever i olika ensembleformer. Enligt beprövad forskning och erfarenhet bör eleven med jämna mellanrum även få tillfälle att redovisa sina studier. Därför stimulerar vi eleverna till ensemblespel och att medverka vid interna och offentliga konserter som sker i musikskolans regi.

Vi lyfter även fram IT som ett viktigt verktyg i elevens lärprocess. Nacka musikskola var tidigt ute med att använda IT som stöd i elevens kunskapsutveckling. Kontinuerligt har denna utveckling fortsatt och idag har i stort sett alla lärare vid skolan utrustats med en bärbar dator. Med datorn utvecklar vi en rad intressanta metoder som ger eleven inflytande och perspektiv på det egna lärandet. Exempel på detta är när eleven och läraren tillsammans via Internet söker lämplig repertoar till eleven, ömsesidigt presenterar och lyssnar på olika artister och musikstilar samt dokumenterar elevens musicerande i bild och ljud. Sådan dokumentation kan sparas på CD eller publiceras på Internet och ger elev och föräldrar en tydlig överblick på elevens musikaliska utveckling. Sedan 2014 arbetar vi också med den digitala plattformen Playalong där elever och lärare tillsammans kan skapa egna grupper, samla material och möjliggöra för eleven att fortsätta följa lektionen hemifrån.

Enligt vår erfarenhet stimulerar exempel som dessa elevers kunskapsutveckling.

Ytterligare pedagogiska redskap för elevens utveckling är vårt elevuppföljningsdokument. Vid varje terminsstart planerar eleven och läraren gemensamt lektionsinnehållet som skrivs ned i detta dokument. Vid terminsslut resonerar eleven och läraren hur terminen varit, vad som varit meningsfullt eller vad som eventuellt bör förändras i undervisningen. Dokumentet återkopplar alltså olika aktiviteter och ger eleven möjlighet till inflytande och ansvar för det egna lärandet.

Sidan uppdaterades: