Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mål och fokusområden

Bästa utveckling för alla

Nackas övergripande mål

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer. Kommunen möter varje Nackabo och aktörs behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet.

Stor valfrihet och inflytande på riktigt kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

Utbildningsnämndens fokusområden

  • Alla barn och elever utvecklas maximalt
  • Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden arbetar systematiskt med att följa kvaliteten. Kvalitetssystemet belyser verksamheterna ur olika perspektiv. Vi försöker se med både barns, elevers, föräldrars och de professionellas ögon.

Nämnden får bra underlag för sina beslut genom en kombination av hårda värden som betyg och statistik och mjuka värden som trygghet, värdegrund, och delaktighet. De senare inhämtas via enkäter och observationer.

Utbildningsnämndens uppföljning och utvärdering stimulerar och utmanar också förskolors och skolors kvalitetsarbete. Nämnden bidrar till analys, reflektion och dialog om resultaten med de ansvariga för verksamheterna genom till exempel resultatdialoger och kvalitetssamtal. Informationen om kvaliteten i kommunens förskolor och skolor redovisas för föräldrar och elever och utgör ett underlag inför valet av skola.

Det är viktigt att fortsätta med sammanställningar av elevresultat och dialoger med chefer och huvudmän. Utbildningsenheten avser också att fortsätta utveckla resultatmåtten i syfte att fånga skolornas bidrag till elevernas kunskapsutveckling.

Det är även angeläget att fortsätta att följa upp elevernas syn på sin utbildning. Ett exempel är den studie som genomfördes i gymnasieskolan ett sätt att fördjupa bilden och få en ökad förståelse av elevernas syn på skolan.

Sidan uppdaterades: