Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mål och fokusområden

Bästa utveckling för alla

Nackas övergripande mål

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer. Kommunen möter varje Nackabo och aktörs behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet.

Stor valfrihet och inflytande på riktigt kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

Utbildningsnämndens fokusområden

  • Alla barn och elever utvecklas maximalt
  • Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära

Arbete för att nå målet

Utbildningsnämnden visar hur det systematiska arbetet med mätningar av elevresultat och enkäter ger god grund för nå målen. Det bidrar till underlag om kvalitet som är relevanta för rektorer och huvudmän, men även för vårdnadshavare inför deras val av förskola och skola.
Observationer av grundskolor kom efter pandemin igång igen i liten skala. Arbetet sker i samverkan med andra Stockholmskommuner inom utvärderingssamarbetet ”Våga visa”. Syftet är att bidra till hög måluppfyllelse.

Nämnden har under flera år arbetat för att utveckla måtten på kvalitet i förskolan och skolan. Det har inom skolan gjorts genom jämförelser av elevers resultatutveckling och genom mätning av mjuka värden som attityd och medbestämmande. Inom förskolan genom fokus på barns språkutveckling.

Utmärkelsen Lära uppmärksammar och hyllar inspirerande pedagoger anställda vid Nackas förskolor eller skolor. Nackaborna nominerar kandidaterna. Utmärkelsen delas ut årligen och ska uppmuntra och motivera pedagoger inom områden viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv,

Sidan uppdaterades: