Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Satsning på ökad kompetens kring NPF på förskolor och skolor

I november 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om Mål och Budget för åren 2023–2025. I samband med budgetbeslutet fick utbildningsnämnden i uppdrag att under 2023 genomföra en satsning kring ökad kompetens kring Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolor och förskolor.

Under 2023 kommer utbildningsenheten, som är nämndens tjänstemannastöd, att genomföra två aktiviteter i syfte att stärka kompetensen kring NPF i förskolor och skolor. Målgrupp för satsningen är främst den personal på förskolor och skolor som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser, exempelvis förskolepedagoger, lärare, personal inom elevhälsan, elevassistenter och fritidspedagoger. Aktiviteterna vänder sig till såväl fristående som kommunala förskolor och skolor i Nacka.

Tanken med de båda aktiviteterna är att de tillsammans ska ge en synergieffekt gällande kunskap och ett gemensamt synsätt och arbetssätt. Det finns även en tanke om att förskolor och skolor som ligger geografiskt nära varandra ska kunna samarbeta och stödja varandra när det gäller arbetet inom NPF.

Inbjudan till aktiviteterna skickas ut med e-post till rektorer och biträdande rektorer på förskolor och skolor i Nacka. Det går även bra att anmäla sig via aktivitetskalendern på anordnarsidorna. Länk till aktivitetskalendern

Nätverksträffar för personal som arbetar med barn/elever med NPF-diagnos

Utbildningsenheten kommer att bjuda in till nätverksträffar för personal som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser. Vi planerar att bjuda in till tre tillfällen med tre olika teman och vi hoppas att nätverksträffarna kommer att bli ett tillfälle då personal som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser kan utbyta erfarenheter och kunskap över skolgränser.

Nätverksträffarna kommer att utgå ifrån förskolornas och skolornas önskemål och kunskap för att skapa relevans. Vi hoppas att tillsammans kunna skapa en arena och ett forum för att diskutera relevanta frågeställningar och lära av varandra.

Digital föreläsning/utbildning kring NPF

Under november 2023 bjuds all personal som arbetar med barn och elever med NPF-diagnoser in till en digital föreläsning/utbildning. Forskaren Emma Leifler från Göteborgs universitet och Henrik Hamilton från Ifous kommer att hålla i föreläsningen/utbildningen.

Ifous står för Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola och är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening. Grundande medlemmar är Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund.

Om du har några frågor kring satsningen är du välkommen att kontakta Carina Legerius, enhetschef på utbildningsenheten, e-post: carina.legerius@nacka.se eller telefon 08-718 90 67.

Sidan uppdaterades: