Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Rutin vid SIS-placering av elev

Nacka kommun har ett samverkansavtal med Statens Institutionsstyrelse (SiS). Om en elev som går på din skola blir placerad på institution kommer någon från socialtjänsten att kontakta rektor för att snabbt få adekvat information om elevens studiesituation. Detta för att eleven snabbt ska kunna fortsätta sin skolgång på institutionen. Under placeringen och eventuellt vid utskrivning kommer kontakt också att etableras så att eleven snabbt kommer tillbaka till skolgång efter placeringen. Se mer om rutinerna nedan.

Rutiner

Rutin 1 - före inskrivning

RUTIN ANSVAR AKTIVITET
Socialtjänsten involverar skolan redan vid utredning om LVU. Socialsekreterare ansvarar för att involvera hemskolan i hemkommunen. Förbereda skolöverlämning.

Rutin 2 - före inskrivning

RUTIN
ANSVAR AKTIVITET
 • Tillhandahålla konsultationsdokument för skolan i BBIC.
 • Fylla i skoldelen i ansökningsformulär till SIS
Placerande socialsekreterare Överlämning av skolinformation och dokumentation om hemskolan till socialtjänsten.

Rutin 3 - vid ansökan om plats hos SiS

RUTIN ANSVAR AKTIVITET
Placeringsenheten på SiS informerar socialtjänsten om modellen och behovet av att involvera hemskolan. Placeringshandläggare på SiS placeringsenhet
 • Anvisa hemsida för modellen.
 • Poängtera vikten av att involvera hemskolan.
 • Hämta in skolinformation i ansökningsformulär.

Rutin 4 - vid inskrivning till SiS

RUTIN ANSVAR AKTIVITET
Ta fram underlag för skolöverlämning. Rektor på hemskolan (alternativt funktion på förvaltning) Pedagogisk överlämning/introduktionsmöte och skolöverenskommelse med SiS ungdomshem.

Rutin 5 – Under placeringstiden

RUTIN ANSVAR AKTIVITET
Återkoppling till hemskola/förvaltning. Pedagogisk ledare på SiS ungdomshem Former för återkoppling beslutas i dokumentet Skolöverenskommelse.

Rutin 6 – inför utskrivning

RUTIN ANSVAR AKTIVITET
Förbereda och samordna insatser vid utskrivning.
 • Institutionschef (SiS) tillser att ungdomshemmet samordnar utskrivningsmöte.
 • Rektor på hemskolan ansvarar för att skolan deltar i möte.
Utskrivningsmöte och skolöverenskommelse.

Rutin 7 – Tre månader efter utskrivning

RUTIN ANSVAR AKTIVITET
Följa upp elevers skolförankring tre månader efter utskrivning. Institutionschef på SiS Ungdomshem. Telefonintervju/enkät till elev/hemskola/socialtjänst

Ungdomshemmets samverkan

 • Behov av att integrera skol- och behandlingsplaneringkugghjul som visar samarbete mellan hemskola, socialtjänst och SIS
 • Genomföra möten vid inskrivning och inför utskrivning med hemskola, socialförvaltning och ungdomshem.

Sidan uppdaterades: