Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

VFU för fristående anordnare

Den här sidan innehåller information kring VFU-studenter på fristående förskolor och skolor i Nacka.

Motsvarande information för de kommunala förskolorna och skolorna finns på den kommunala huvudmannen Välfärd skolas enhetssidor.
Länk till Välfärd Skolas VFU-information

VFU-plan för fristående anordnare

Klicka på knappen nedan för att läsa eller ladda ner VFU-planen för fristående anordnare i Nacka.

Denna plan beskriver rutiner och arbetssätt för VFU-verksamheten (verksamhetsförlagd utbildning avser kurser inom lärarutbildningen som är skolförlagda) i Nacka kommuns fristående anordnare.

VFU-plan för fristående anordnare av förskola och skola i Nacka

Ansvarsfördelning kring VFU-studenter

Kommunsamordnare

Utbildningsenheten har två kommunsamordnare som har ansvar för samordning för de fristående anordnarna i Nacka*.

Kommunsamordnarnas uppdrag är att

 • hantera enheternas kapacitetsunderlag
 • hantera det övergripande arbetet med att placera studenter på
  praktikplatser på fristående förskolor och skolor
 • fylla i kontaktuppgifter
 • administrera eventuella byten av studenter inom kommunen.

Kommunsamordnarna ansvarar för information och samverkan mellan VFU-samordnare inom förskola och skola, VFU-sekretariatet, lärarprogrammens VFU-studierektorer.

*Den kommunala huvudmannen Välfärd skola har motsvarande uppdrag inom sin egen organisation.

Förskole- och skolsamordnare

På skolnivå finns en förskole- och skolsamordnare som sköter det administrativa VFU-arbetet på skolnivå. Samordnaren informerar och har kontakt med skolans handledare och svarar på frågor om kapacitet för att ta emot studenter. Samordnaren ansvarar för förskolans/skolans VFU-organisation, handlingsplan och för kontroll av ersättningsunderlag.

I VFU-portalen ansvarar förskole- och skolsamordnare för att förmedla information om kommande studenter till handledarna, koppla handledare till student, ordna ny handledare när enheten inte kan erbjuda handledare och uppdatera VFU-portalen med enhetens aktuella handledare.

Om en VFU-samordnare slutar har kommunsamordnaren en dialog med enhetens rektor om ersättare.

Rektor

Skolans rektor är övergripande ansvarig för förskolan/skolans VFU-åtagande genom avtal. Rektor är ansvarig för att ge handledarna förutsättningar att genomföra sitt uppdrag som handledare. Rektor är även ansvarig för att ge handledaren möjlighet att delta i VFU-seminarier och kompetensutvecklingsinsatser kopplade till handledaruppdraget. Rektor beslutar om hur VFU-ersättningen får användas eller fördelas.

Om läraren inte har handledarutbildning ansvarar rektor för att ge läraren förutsättning att gå handledarutbildning.

Handledare

Samordnarna ska föra en dialog med handledarna om vilken modell för placering som ska användas. Nedan följer tre olika modeller.

 1. Handledare med handledarutbildning
  Varje student får en handledare som har behörighet som krävs och handledarutbildning.
 2. Handledare utan handledarutbildning
  Det är möjligt för att en student att handledas av en behörig lärare som ännu inte har en handledarutbildning. Detta kan vara en lösning under förutsättning att det finns en handledare med handledarutbildning som är mentor för handledaren.
 3. Parplacering
  Parplacering innebär att en handledare samtidigt tar emot två studenter som går samma program. Studenterna kan stödja varandra på skolan och även förstärka varandras lärande.

Lärosäten inom samverkansavtalet

Inom samverkansavtalet tar vi emot lärarstudenter från

 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Konstfack
 • Kungliga musikhögskolan
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola

Rutin för förfrågan om kapacitet

I maj och november/december skickar kommunsamordnaren ut en förfrågan ut till samtliga VFU-samordnare inom förskola och skola. Förfrågan gäller hur många nya studenter enheterna kan ta emot under nästa termin.

Förfrågan bygger på en bedömning från lärosätet av hur många platser som kommer att krävas i olika ämnen och för olika utbildningsprogram hos de huvudmän som anslutit sig till VFU-avtalet och klusteravtalet. Utifrån denna bedömning skickas ett önskemål om antal platser per program och ämne från VFU-sekretariatet till varje huvudman.

Den 20 juni och 20 december ska besked lämnas till lärosätena. I februari respektive september är lärosätenas placeringsarbete klart.

Under studentens placering

Om studenten inte kommer att uppnå kursens mål

Om en handledare misstänker att en student inte kommer att nå förväntat studieresultat ska handledaren snarast möjligt kontakta studentens lärosäte.

Byte av VFU-placering

Studenten som vill byta VFU-placering ska kontakta sitt lärosäte. Lärosätena har olika regler och rutiner för byte av VFU-plats.

VFU-portalen

VFU-portalen är det digitala verktyg som används för att administrera placeringar och kapacitetsförfrågningar. Här kan förskole- eller skolsamordnare se placerade studenter under sin enhet och registrera handläggare.

VFU-portalen har startats och underhålls av Stockholms universitet och VFU-sekretariatet. Kommunsamordnare och skolsamordnare har tillgång till portalen.

Har du frågor som rör portalen gå in på su.se/vfuportal

Manualer/lathundar för VFU-portföljen

VFU-portföljen

VFU-portföljen används för studenter från Stockholms universitet, Södertörns högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan. Portföljen är ett digitalt pedagogiskt verktyg som används under lärarstudenternas VFU. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

Information till handledare om VFU-portföljen

När studenten ser sin placering i sin VFU-portfölj (cirka två till tre veckor innan kursstart) kommer hen att bjuda in dig till sin VFU-portfölj. Du får då ett mejl där du accepterar inbjudan och loggar in på vfu.su.se via inloggningssättet EduID.

Via EduID-inloggningen ser du samtliga studenter som du är handledare för och som har bjudit in dig till sina VFU-portföljer. Här hittar du all information om studentens VFU-kurs, kursplan, handledarbrev från kursansvarig med mera.

Du kommer att delta i ett trepartssamtal (i de kurser där detta ingår) med studenten och en kurslärare. Du lämnar in underlag för bedömning (VFU-rapport) av kursen på studentens VFU-portfölj.

Så här loggar handledare in i VFU-portföljen

 • Acceptera inbjudan från din student, som du får till din e-postadress från adressen noreply@su.se. Saknar du mejl från din student, titta i din skräppost.
 • Välj inloggningssättet EduID, skapa ett EduID-konto, om du inte har ett konto sen tidigare.

Nedan finner du en instruktionsfilm för handledare i VFU-portföljen.
Observera att du loggar in med EduID och inte Skolfederation.

Har du inte fått en inbjudan trots att du har letat i din skräppost?

Kontakta VFU-portföljen på e-post: portfoljvfu@su.se för att kontrollera att rätt e-postadress till dig ligger i VFU-portalen.

Har du frågor om VFU-portföljen eller behöver hjälp att logga in i portföljen?

Kontakta VFU-portföljen på e-post: portfoljvfu@su.se

Ersättning och utbetalning

VFU-avtalet reglerar den ersättning som skolorna får för att ta emot studenter. För närvarande är ersättningen 600 kronor per student och högskolepoäng (1 högskolepoäng = 1 vecka) för lärosäten inom Storstockholm.

Lärosäten inom samverkansavtalet

 1. I slutet av varje termin skickar lärosätena ett fakturaunderlag till kommunsamordnaren i Nacka kommun för de studenter som under terminen haft VFU på fristående och kommunala förskolor/skolor i Nacka.
 2. Efter att ha kontrollerat fakturaunderlaget skickar Nacka kommun en faktura till lärosätena som är anslutna till samverkansavtalet för VFU.
 3. Lärosätena betalar ut ersättning till Nacka kommun.
 4. Nacka kommun fördelar ersättningen till de aktuella förskolorna och skolorna. Det kan ibland dröja till början på nästa termin innan ersättningen når skolorna. Rektor beslutar hur ersättningen ska fördelas.

Lärosäten utanför samverkansavtalet

Förskolor/skolor som tagit emot studenter från andra lärosäten än de som Nacka kommun har i sitt samverkansavtal ansvarar själv för att fakturera lärosätet.

Kontaktuppgifter kommunsamordnare

Utbildningsenheten har två kommunsamordnare som har ansvar för samordning för de fristående anordnarna i Nacka:

Profilbild saknas

Malin Rubin

Utbildningsexpert

Profilbild saknas

Katarina Kåhre

Handläggare

08-718 81 33

Sidan uppdaterades: