Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Personal som arbetar i verksamheter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldiga att bidra till att verksamheten har en god kvalitet men också att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Detta kallas för att göra en lex Sarah-rapport och är en del i det systematiska kvalitetsarbete som alla verksamheter ska bedriva. Skyldigheten gäller för både kommunal och privat verksamhet. Den som bedriver en verksamhet är skyldig att dels utreda en lex Sarah-rapport, dels att avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

Det finns en handbok som ger stöd i tillämpningen av bestämmelserna,:

Kopia på Lex Sarah-rapport och utredning ska skickas till ansvarig nämnd. Skicka till kos@nacka.se eller med post till Nacka kommun, Socialtjänsten, Kvalitet & Stöd, 131 81 Nacka. Allvarliga missförhållanden och påtagliga risker för allvarliga missförhållanden ska även anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En kopia på anmälan till IVO ska skickas till Nacka kommun samt IVOs beslut i ärendet

Lagens syfte

Syftet med lex Sarah är att

  • missförhållanden på ett tidigare stadium ska kunna upptäckas och avhjälpas
  • förhindra att missförhållanden upprepas.

Lex Sarah - ett stöd i systematisk kvalitetsutveckling

En lex Sarah-rapport från en verksamhet betyder alltså att någon som arbetar i verksamheten har upptäckt ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande och att man i den egna verksamheten utreder och vidtar åtgärder för att det inte ska upprepas.

I verksamheter där människor tar hand om andra människor finns alltid en risk att oönskade händelser inträffar. Genom att systematiskt rapportera och utreda dessa minskar risken för att händelserna ska inträffa igen vilket ökar förutsättningen för en god kvalitet i verksamheten.

Sidan uppdaterades: