Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

SIP - Samordnad individuell plan, rutin

Det finns tre olika situationer när vi kan använda en samordnad individuell plan (SIP).

SIP vanlig

Sedan 2010 finns lagkrav både i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen att individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell plan (SIP) och tydliggör vem som gör vad. Lagstiftningen gäller personer i alla åldrar med olika behov av insatser. Syftet med lagregleringen är att stärka den enskildes delaktighet och rättigheter till samordning i sin vård och omsorg och behovet av samverkan och planering.

Du som i din yrkesutövning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård upptäcker behov av samordning av insatser ska initiera till SIP med den enskildes samtycke. Du har också en skyldighet att informera den enskilde om att SIP finns. Den enskilde och/eller en närstående kan också själv framföra önskemål om SIP.

SIP vid utskrivning från slutenvården

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet med lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer i alla åldrar som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. En samordnad individuell plan (SIP) ska erbjudas om den enskilde är i behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Ansvarig för att sammankalla till en SIP är den fasta vårdkontakten i den öppna hälso- och sjukvården.

Samordnad vårdplan vid tvångsvård

För personer som vårdas enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) respektive lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) och övergår från slutenvård till öppenvård ersätts SIP av en samordnad vårdplan.

Mer information

Här hittar du allt material om SIP.
Materialet är gemensamt för Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län.

Vill du läsa mer eller ladda hem utbildningsmaterial? Det finns att tillgå på SKLs hemsida och på Uppdrag psykisk hälsa

Sidan uppdaterades: