Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elev som flyttar under pågående studier

Förtydligande till kostnadsansvar vid förändrad
folkbokföringskommun inom Stockholms län

Gäller från 220921 och framåt tills annat överenskommes.

Tanken är att en studerande som flyttar till ny kommun får fullfölja påbörjad utbildning och kostnadsansvaret i det flesta fallen följer den studerande.

Detta är riktlinjer som kommunerna åtar sig att följa i mesta möjliga mån.

Enstaka gymnasiekurser och grundkurser

Vid pågående gymnasiekurser har den gamla hemkommunen kostnadsansvar. Vid enstaka nationella delkurser har den gamla hemkommunen kostnadsansvar. Fortsätter eleven på nästföljande delkurs har den nya hemkommunen kostnadsansvar.

Yrkesvux

Vid längre sammanhållande utbildningar, t.ex. yrkesutbildningar har den gamla hemkommunen kostnadsansvar för de kurser som påbörjats och den nya hemkommunen kostnadsansvar för de kurser som återstår av den beviljade utbildningen men som ännu inte påbörjats.

Sfx

Vid sfx och andra länsövergripande gemensamma utbildningar övertar den nya hemkommunen kostnadsansvar vid halvmånadsskiftet om flytt skett dag 1-15 (det vill säga den nya och gamla kommunen betalar halva kostnaden var för den månaden) och vid månadsskiftet om flytt skett dag 16-31.

Lärling, yrkesförare och kombinationsutbildning

Vid kombinationsutbildningar står beviljande kommun för kostnaden för hela utbildningen. Det gäller även yrkesförare och lärling. Detta revideras om/när förutsättningarna för statsbidrag ändras.

Sfi (ej sfx eller kombinationsutbildningar)

Elev i pågående sfi-studier avbrottas från kursen månadsskiftet efter det datum hen flyttar från kommunen. Elev ansöker/anmäler sig till aktuell sfi-kurs i den nya kommunen för att fortsätta sina studier. Undantag från detta tillvägagångssätt är ifall elev redan har inbokat provdatum (d.v.s. nationellt prov) som infaller senast ett par veckor efter flytt till ny kommun. Det vill säga om eleven beräknas vara klar med kursen senast två veckor efter flyttdatum görs inget. Vid ett sådant undantag står alltså den tidigare hemkommunen för kostnaden så elev kan slutföra pågående kurs

När den nya kommunen övertar kostnadsansvar sköts det med IKE till den gamla hemkommunen med ett standardpåslag á högst 15%.

Sidan uppdaterades: