Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Antagning

När Nacka kommun beviljat en ansökan ligger det i anordnarens uppdrag att kartlägga elevens kunskaper (inklusive validera där detta är aktuellt) och därmed säkerställa i samband med kursstart att eleven är på rätt kurs. Om elev inte är på rätt kurs ska elev inte antas (d.v.s. registreras som att hen ej påbörjat kursen) alternativt avbrottas omgående ifall hen redan antagits och påbörjat kursen. Anordnare informerar eleven om detta och hänvisar eleven till att ansöka till rätt kurs.

Arbetsplatsförlagt lärande

I Nacka vuxenutbildning ska samtliga yrkesutbildningar innehålla minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande (APL).

I den kommunala vuxenutbildningen är APL endast reglerat inom förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, 5 §. Omfattningen ska för varje elev vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats. En elev som går en lärlingsutbildning ska genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats.

Hur många timmar är 15 % APL i yrkesvux?

För att klargöra detta använder vi undersköterskeutbildningen på heltid som exempel.

 • Usk-utbildning 1500p
 • Heltidsstudier motsvarar en studietakt på 20p/v, d.v.s. 40h/v
 • Dessa två förutsättningar innebär att utbildningen pågår i 75v.
 • 75v x 40h = 3000h
 • Av dessa 3000h ska minst 15% vara APL, d.v.s. minst 450h ska vara APL.

Hur många timmar är 70% förlagt på en arbetsplats inom lärling?

För att klargöra detta använder vi undersköterskeutbildningen på heltid som exempel.

 • Usk-utbildning 1500p
 • Heltidsstudier motsvarar en studietakt på 20p/v, d.v.s. 40h/v
 • Dessa två förutsättningar innebär att utbildningen pågår i 75v.
 • 75v x 40h = 3000h
 • Av dessa 3000h ska minst 70% vara förlagt på arbetsplatsen, d.v.s. minst 2100h av lärlingsutbildningen ska vara förlagd på arbetsplatsen.

Validering och APL

15% APL beräknas på de kurspoäng som återstår efter att validering gjorts.

Här finns mer information om APL.

Bevara eller gallra

Anvisning kommer så snart SKR uppdaterat ”Bevara och gallra 2".

Läs om skolhandlingar på SKRs hemsida.

Betygskatalog

Svensk arkivstandard

Från och med 1 januari 2020 ska samtliga betygskataloger inom Nackas vuxenutbildning följa svensk arkivstandard. Detta innebär att arkivbeständigt papper och arkivbeständigt bläck ska användas.

Betygskatalog

 • Skolenhetskod –65062411​ (Nacka kommun)
 • Huvudman – Nacka kommun​
 • Skolenhet – aktuell anordnare​
 • Nationell kurskod (Skolverket)​
 • Kursnamn​
 • Kursens poäng​
 • Betyg​
 • Elevens individuella start- och slutdatum (år-månad-dag) (startdatum Nacka specifikt)​
 • Betygsdatum är samma som kursens slutdatum
 • Elevens personnummer
 • Elevens för- och efternamn
 • Rektorer skriver under (inte ex. "skolledare") utifall undervisande lärare ej finns på plats.
 • Nacka vuxenutbildning kan inte ta emot handskrivna betygskataloger​
 • Nacka vuxenutbildning kan inte ta betygskataloger med digitala signaturer​

Betygskataloger för specialiseringskurser

Betygskataloger för specialiseringskurser kännetecknas genom att ​nationell kurskod slutar med S, ​ex AFFAFÄ00S (affärskommunikation) och HAVHNT04S (hantverksteknik 4 – specialisering)​

Specialisering ska framgå under ”Övriga upplysningar”, använd en kort formulering.​

(Uppgifter om specialisering ska framgå på ett utdrag ur betygskatalogen).​

Betygskatalog för Komvuxarbete

 • Titel​
 • Sammanfattning (max 240 tecken)​
 • Inga bilagor, allt ska framgå ur betygskatalogen (arkivering).​
 • Om möjligt lämna plats för huvudmannens rektors signatur på betygskatalogen.
 • Obs! Först när huvudmannens rektor undertecknat är betygskatalogen för komvuxarbetet är det komplett.

Betygskataloger efter prövning

Prövning, max. Studietid två veckor. ​Det ska tydligt framgå att det är en PRÖVNING.​

Betygskatalog huvudman tillhanda senast 14 dagar efter kursslut/prövning

Nacka vuxenutbildning tar endast emot fysiska dokument. Även vid skyndsam hantering, som när elev önskar sammanställa Examen/Slutbetyg snabbt, så är det alltid via post eller inlämning via Nacka stadshus receptionsbrevlåda som gäller.

Skickas till:​

Nacka vuxenutbildning
Utbildningsenheten
131 81 Nacka

Bilaga till yrkespaket

Bilaga till utdrag ur betygskatalogen

Elev som har slutfört en sammanhållen yrkesutbildning ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna. Listan över kurser i utdraget ger inte alltid tillräcklig vägledning för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en arbetssökandes yrkeskompetens. Utdraget ur betygskatalogen ska därför kompletteras med en bilaga som tydligt redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för.

På Skolverkets hemsida finns information om varje enskilt nationellt yrkespaket. I denna information finns även förslag på formulering till bilaga. Ni som anordnare ska utfärda bilagan till de elever som läst det nationella yrkespaketets samtliga kurser hos er. I bilagan använder ni er utav Skolverkets text som finns under rubriken "Utbildningens mål". (Elev med betyg från olika anordnare vänder sig till huvudman för att få en bilaga för sin sammanhållna yrkesutbildning.)

Om eleven läst ett regionalt eller lokalt yrkespaket måste texten anpassas efter de kurser som ingår i yrkespaketet. Ni som anordnare ska utfärda bilagan till de elever som läst det aktuella yrkespaketets samtliga kurser hos er. (Elev med betyg från olika anordnare kontaktar huvudman med aktuella frågor gällande bilaga.)

Källor: 9 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning och 4 kapitlet 12 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Här finns mer information om bilagor till yrkespaket, se bilaga 4.

Definition av studieform

Nackas vuxenutbildning har olika ersättningar för distans- och klassrumskurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vi har nu en definition av vad en klassrumskurs är.

 • Minst 75 % av verksamhetspoängen ska vara lärarledd undervisning i en klassrumskurs dagtid på grundläggande nivå.
 • Minst 55 % av verksamhetspoängen ska vara lärarledd undervisning i en klassrumskurs dagtid på gymnasial nivå.
 • Minst 75 % av verksamhetspoängen ska vara lärarledd undervisning i en orienteringskurs. Från och med 1 augusti 2022 ska minst 80% vara lärarledd undervisning.
 • Minst 30 % av verksamhetspoängen ska vara lärarledd undervisning i en klassrumskurs kvällstid. Detta gäller kurser på såväl grundläggande som gymnasial nivå.

Uppfyller en kurs inte kraven är det en distanskurs.

Exempel 1:

Om ni som anordnare erbjuder en grundläggande klassrumskurs på 200poäng på 10 veckor läser eleven 20poäng i veckan. (Det vill säga elevens studietakt på kursen är 100%.) På följande sätt räknar ni fram det minsta antalet timmar ni ska erbjuda lärarledd undervisning i kursen (det vill säga 75 % av verksamhetspoängen):

 • 0,75 x 20 poäng = 15 timmar i veckan
 • 0,75 x 200 poäng = 150 timmar totalt i kursen

Exempel 2:

Om ni som anordnare erbjuder en gymnasial klassrumskurs på 100 poäng på 10 veckor läser eleven 10 poäng i veckan. (Det vill säga elevens studietakt på kursen är 50 %.) På följande sätt räknar ni fram det minsta antalet timmar ni ska erbjuda lärarledd undervisning i kursen (det vill säga 55 % av verksamhetspoängen):

 • 0,55 x 10 poäng = 5 timmar 30 minuter i veckan
 • 0,55 x 100 poäng = 55 timmar totalt i kursen

Exempel 3:

Om ni som anordnare erbjuder en gymnasial klassrumskurs på 200 poäng på 8 veckor läser eleven 25 poäng i veckan. (Det vill säga elevens studietakt på kursen är 125 %.) På följande sätt räknar ni fram det minsta antalet timmar ni ska erbjuda lärarledd undervisning i kursen (det vill säga 55 % av verksamhetspoängen):

 • 0,55 x 25 poäng = 13 timmar 45 minuter i veckan
 • 0,55 x 200 poäng = 110 timmar totalt i kursen

Ersättningsrutiner för slutförd tjänst

Nacka vuxenutbildning tillhandahåller varje månad utbetalningsunderlag till auktoriserade anordnare som har aktiva elever. Distributionen av underlag sker genom att dokument med underlag görs tillgängliga i systemet Nacka24, se särskild manual för dokumentfunktion. Distributionen sker senast den 21:a i månaden. Utbetalningsunderlagen är en specifikation för den ersättning som betalats ut för föregående månad och baseras på innehåll i Nacka24/IST vux & sfi.
Eventuella korrigeringar sker nästkommande månad.

Auktoriserade anordnare inom vuxenutbildning i Nacka kommun ansvarar att:

 • Granska utbetalningsunderlag, dv s stäm av mot Nacka24/IST Vux & sfi och eventuella interna systemstöd.
 • Om avvikelser upptäcks så ska dessa noteras på utbetalningsunderlag (anordnare sköter antagning, registrerar betyg eller avbrott).
 • Vidimera genom att signera varje sida på utbetalningsunderlag och därmed intyga att utbetalningsunderlaget är granskat, korrigerat och korrekt.
 • Återsända vidimerade utbetalningsunderlag senast den 28:e varje månad genom att ladda upp dessa i Nacka24 (se särskild manual om funktion för dokumenthantering).
 • Mottagare av utbetalningsunderlag behöver ha behörighet tillsystemet Nacka24, vänligen mejla till vuxenutbildningen@nacka.se märk ”Mottagare av utbetalningsunderlag” om ny behörighet behövs eller behörighet ska avslutas.

Komvuxarbete

Komvuxarbete ersätter Gymnasiearbete från och med 1 juli 2021

Nacka har hanterat Gymnasiearbete som att det omfattats av betygsrätten sedan Nacka delegerade betygsrätten till auktoriserade anordnare hösten 2015. Detta innebär att lärare hos anordnare undertecknat betygskatalog och att utdrag ur betygskatalog utfärdas av anordnaren. Komvuxarbete är på plats från och med 1 juli 2021 och då är det följande som gäller:

 • Rektor hos huvudmannen utser lärare för Komvuxarbete genom att delegera detta till rektor hos anordnare.
 • Lärare hos anordnare undertecknar betygskatalog, betygskatalog skickas till Nacka vuxenutbildning och undertecknas där även av huvudmannens rektor. Om möjligt lämna plats för huvudmannens rektors signatur på betygskatalogen. Obs! Först när huvudmannens rektor undertecknat är betygskatalogen komplett.
 • Endast huvudman utfärdar utdrag ur betygskatalogen för Komvuxarbete.

Manualer Nacka24

Om du vid användning upptäcker fel eller vill att något förtydligas, mejla vuxenutbildningen@nacka.se. Tack på förhand!

Anta elev enstaka gymnasiala och grundläggande kurser. (PDF-dokument, 1,8 MB)

Anta elev kurspaket (PDF-dokument, 1,5 MB)

Anta elev sfi (PDF-dokument, 1,4 MB)

Registrera avbrott på enstaka kurser och kurspaket (PDF-dokument, 1,4 MB)

Registrera betyg (PDF-dokument, 1,9 MB)

Rektor hos auktoriserad anordnare inkommer till Nacka vuxenutbildning med beställning av behörighet/konto till kommunens verksamhetssystem. Vid personalförändringar ska anordnare säkerställa överföring av kunskap om rutiner.

Nationella prov

Nationella prov i den kommunala vuxenutbildningen

I den kommunala vuxenutbildningen ska eleverna genomföra nationella prov i svenska för invandrare (sfi) och på gymnasial nivå i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

I den kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå genomförs inte några nationella prov.

Inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska eleverna genomföra nationella slutprov.

Information om provens innehåll, giltiga provversioner och genomförande finns på Skolverkets sidor om nationella prov.

Beställning av nationella prov

Beställning av nationella prov inom kommunal vuxenutbildning görs via arbets- och företagsenheten i Nacka kommun. Beställning skickas till e-postadress vuxadmin@nacka.se.

Hämtning av nationella prov

Beställda prov hämtas och kvitteras ut i Nacka stadshus. Hämtas personligen av representant för anordnaren.

Leverans och arkivering av nationella prov

Generell information om arkivering av nationella prov finns på Skolverkets hemsida.

Nacka kommuns instruktion för arkivering, gallring och leverans av nationella prov finns här.

Resultat av nationella prov

Alla anordnare ska redovisa resultat av nationella prov till Nacka kommun. Kommunen sammanställer resultaten och redovisar till SCB.

 • Första redovisningen avser perioden januari till juni och ska redovisas till Nacka kommun senast den 15 augusti.
 • Andra perioden omfattar juli till december och ska redovisas till kommunen den 15 januari.

De universitet och högskolor som utvecklar proven samlar in resultat för ett urval av eleverna samt genomför en lärarenkät. Läs mer på Skolverkets sida.

Nivåplacering sfi

Från och med 1 september 2019 görs nivåplacering för sfi av Nacka kommun.

Vid frågor om nivåplaceringar, kontakta Nacka vuxenutbildnings karriärvägledare via e-post vuxenutbildningen@nacka.se.

Perioder i Nacka24

Period och datum

Period Startdatum Slutdatum
2022_1 22-01-03 22-03-13
2022_2 22-03-14 22-05-22
2022_3 22-05-23 22-07-31
2022_4 22-08-01 22-10-09
2022_5 22-10-10 22-12-31
2023_1 23-01-09 23-03-19
2023_2 23-03-20 23-05-28
2023_3 23-05-29 23-08-06
2023_4 23-08-07 23-10-15
2023_5 23-10-16 23-12-31
2024_1 24-01-08 24-03-17
2024_2 24-03-18 24-05-26

SCB

Redovisningen görs i SCB:S excelmall:

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning i sfi, svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning

Datum för redovisning till Nacka vuxenutbildning

 • Redovisningen som avser första halvåret (januari-juni) ska redovisas till Nacka kommun senast den 15 augusti.
 • Redovisningen som avser andra halvåret (juli-december) ska redovisas till Nacka kommun senast den 15 januari.
 • Redovisning som avser pedagogisk personal ska redovisas till Nacka kommun den 15 oktober.

Meddela att ni som anordnare är klara att redovisa filer genom att mejla vuxenutbildningen@nacka.se. När Nacka vuxenutbildning mottagit detta mejl så etablerar Nacka vuxenutbildning en kontakt med er för att ni som anordnare (en kontaktperson per anordnare) ska kunna skicka redovisningsfiler på ett säkert sätt.

Ytterligare information om ”säkra meddelanden” finns här.

Om det inte finns något att redovisa så önskar Vuxenutbildningen information om det också.

Inmatning av kurser och kurspaket

Inmatning av kurser och kurspaket. (PDF-dokument, 517 kB)

Inmatning av grundläggande orienteringskurser (PDF-dokument, 289 kB)

Obs! Nacka vuxenutbildning avvaktar med nya riktlinjer för inmatning av utbud P1-P3, 2023. Anledningen är att vi är i processen av att byta verksamhetssystem till Alvis. Vi återkommer med mer information längre fram.

Sjukskriven elev

Sjukskriven elev (ej sjukfrånvaro enstaka dagar)

OBS! En elev kan inte gå in i studier under en pågående sjukskrivning.

Om en elev blir sjukskriven under pågående kurs gäller följande:

 • Eleven ska anmäla sig till Försäkringskassan och CSN enligt de regler som gäller för respektive myndighet. Eleven har under vissa förutsättningar rätt att behålla sin ersättning från CSN. Närmare information finns på CSN och Försäkringskassan.
 • Eleven kontaktar skolan och informerar om sin sjukskrivning och lämnar läkarintyg (krav när sjukfrånvaron överstiger sju dagar). Eleven ligger kvar på ordinarie kurstid. Beroende på om underlag finns eller ej vid kursslut sätts betyg/streck (se rutin för studieaktivitet).
 • När det gäller IKE-elev ska både elev och anordnare även ha kontakt med hemkommunen.
 • Om eleven har efterföljande kurser sätts dessa som Ej påbörjad och eleven får söka om kursen/kurserna när eleven är frisk igen.
 • Eleven kontaktar sin hemkommun när hen är frisk igen och vill göra en ny ansökan.

Studieaktivitet

En elev är aktiv i en kurs när eleven närvarar i klassrummet eller lämnar in en betygsgrundande uppgift. Om en elev inte är studieaktiv på tre veckor räknas det som avbrott enligt vuxförordningen och CSN. Det leder till att ”streck” endast förekommer i undantagsfall. Om en elev riskerar ett ”streck” i kursen ska ni kontakta Jen Holmberg, rektor i Nacka kommun, så snart som möjligt under pågående kurs.

Studieintyg för beviljade eller pågående studier

Som auktoriserad anordnare tillhandahåller ni Nackaelever med studieintyg om och när dessa efterfrågas.

Det handlar oftast om elever i pågående studier, men även elever som beviljats studier av Nacka vuxenutbildning och som ni antingen redan antagit eller inte ännu antagit kan behöva få ett studieintyg för kommande studier. I de fall studierna inte ännu påbörjats ska ni utfärda ett studieintyg om planerade studier, det vill säga, ni intygar när/att ni antagit eleven men inte att studierna påbörjats samt planerade datum för aktuella studier.

Elever med skyddade personuppgifter/skyddad identitet

Vad är anordnares uppdrag?

Får en anordnare information från en kund om att hen har skyddade personuppgifter ska anordnaren skyndsamt kontakta Nacka vuxenutbildning via telefon 08-7188000 eller e-post till vuxenutbildningen@nacka.se om att ärendet gäller en kund med skyddad id.

Anordnare ska göra avbrott i verksamhetssystemet gällande aktuell kund.

Anordnare ska se till att kundens uppgifter och handlingar hanteras på ett säkert sätt och skyddas mot obehörig åtkomst.

Ansökan, handläggning och ersättning till anordnare

Kund med skyddade personuppgifter/skyddad identitet ska inte ansöka via webbansökan i Nacka24.

Här återfinns information om hur kund med skyddade personuppgifter/skyddad identitet ska göra ansökan till vuxenutbildningen.

När en ansökan med skyddade personuppgifter/skyddad identitet ska handläggas av anordnare ser processen ut som följer;

 1. Karriärvägledare kontaktar anordnare per telefon eller Säkra meddelanden och ”överlämnar” kunden till anordnaren.
 2. De uppgifter som är överenskomna med kunden lämnas till anordnaren. Kundens namn och personnummer behöver uppges till anordnaren, detta med anledning av betygssättning.
 3. När kunden har slutfört kursen sätter anordnaren betyg i betygskatalogen och skickar in betygskatalogen via rekommenderat brev till Nacka vuxenutbildning, Utbildningsenheten, 131 81 Nacka. Kundens fullständiga namn och personnummer ska vara med på betygskatalogen.
 4. Vill kunden med skyddad id göra ett studieavbrott ska kursen avbrottas i anordnares verksamhetssystem.
 5. Anordnare ska kontakta Nacka vuxenutbildning på telefon 08-7188000 eller e-post till vuxenutbildningen@nacka.se om att avbrottet gäller en kund med skyddad id.
 6. Gör kunden avbrott på kursen efter 28 dagar på kursen, sammanställer anordnaren uppgifter om kund (namn och personnummer), kursens namn, kurspoäng, klassrum/distans, kursens start- och slutdatum samt avbrottsdatum. Sammanställningen sändes till Nacka vuxenutbildning via rekommenderat brev, till Nacka vuxenutbildning, Utbildningsenheten, 131 81 Nacka.
 7. Ersättning för kursen utbetalas efter att Nacka vuxenutbildning mottagit betygskatalog eller fått besked om avbrott enligt instruktion ovan. Hanteringen är manuell och sköts av Nacka vuxenutbildning. Utbetalning görs i samband med följande månadsutbetalning till anordnare.

Ansökan inkommer i verksamhetssystemet

Verksamhetssystemet Nacka24 är spärrad för ansökan av person med skyddade personuppgifter.

När en ansökan med skyddade personuppgifter trots allt förekommer i verksamhetssystemet, när kunden får skyddad id under studietiden, ser processen för anordnare ut som följer;

 1. Om kunden har fått skyddad id under studietiden ska anordnaren skyndsamt kontakta Nacka vuxenutbildning på telefon 08-7188000 eller e-post till vuxenutbildningen@nacka.se om att ärendet gäller en kund med skyddad id.
 2. Har kunden pågående utbildning ska kunden genast avbrottas av anordnaren i Nacka24. Detta behöver ske för att säkerställa att kunden inte ska återfinnas på utbetalningsunderlag/checkbeloppslistor.

Validering

Som anordnare ingår det i ditt uppdrag att erbjuda elever validering inom ramen för beviljad kurs. Du som anordnare ska arbeta utifrån ett validerande förhållningssätt och genomföra validering enligt nationella riktlinjer och styrdokument.

Validering innebär att anordnaren ska göra en kartläggning av elevens förkunskaper. Om eleven har relevanta förkunskaper blir det anordnarens uppdrag att undervisa i de kursmoment som kvarstår för att eleven ska uppnå kursmålen.

Prövning erbjuds om elever har alla kunskaper som kursmål omfattar

En elev som har alla kunskaper som kursmålen omfattar ska inte valideras, utan anordnaren ska istället erbjuda prövning.

Läs mer

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial kopplat till validering inom vuxenutbildning, läs mer här.

Sidan uppdaterades: