Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kulingen

Om oss

Kulingens förskola ligger mitt i ett lugnt villaområde med närhet till skog och natur. Förskolan har fina, trivsamma lokaler och en förskolegård med plats för pedagogiska aktiviteter och rörelse. Förskolegården angränsar till en park och en bollplan med stort utrymme för lek och fysisk aktivitet.

Organisation

Kulingens förskola tillhör Myrsjö rektorsområde tillsammans med förskolorna Bagarsjön, Källan, Chrysoliten samt skolorna Orminge skola, Sågtorpsskolan och Myrsjöskolan Läs mer här! Kulingens förskola har i dagsläget fem avdelningar: Brisen och Tromben (barn 1-3 år) och Orkanen, Vinden och Flyttfåglarna (barn 3-5 år).

Alla är vi olika – med lika värde!

I våra förskolor fokuserar vi lite extra på förskolans största och mest omfattande uppdrag: arbetet med demokrati och värdegrund! Detta utgör både ett ämne för undervisning i sig och ska också genomsyra alla andra områden. Den demokratiska värdegrunden - som erkänner allas lika värde, lika rättigheter, rätten till delaktighet och rätten att slippa diskrimineras - utgör det svenska samhällets fundament och har därför en särskilt framlyft plats i förskolans läroplan. Vi startar varje läsår med en fördjupning i demokrati där barnen får möjlighet att både lära sig om demokrati och träna demokratiska metoder. De insikter grupperna gör i denna fördjupning får sedan följa med och utvecklas under läsårets fortsatta pedagogiska arbete.

Barnråd

Kulingens förskola kommer från vårterminen 2021 att börja hålla barnråd på förskolan. Det innebär att barnen löpande ges möjlighet att diskutera, komma med idéer och föreslå förändringar de vill göra på förskolan. Ungefär en gång i månaden hålls barnråd med en representant för varje avdelning tillsammans med pedagoger och förskolechefen. Barnen får där möjlighet att lägga fram sina förslag som förskolechefen i möjligaste mån försöker möta upp och genomföra.

Kommunikation och mångfald

Alla våra förskolor arbetar aktivt med TAKK (tecken som alternativ kommunikation). Tecken kan vara särskilt viktigt för vissa barn i deras kommunikation med andra. Alla barn, i synnerhet de yngre åldrarna, ges med hjälp av tecken bättre möjlighet att kommunicera och värna sin integritet.

Vi har uppmärksammats för vårt aktiva arbete med lika rättigheter och kulturell mångfald. Projektet Mångfaldskalendern belönades under 2019 både med Nacka kommuns pris Fjädern samt Ulla Britta Bruuns stipendium (länkar här?) Våra förskolor har också deltagit i forskningsprojekt om inkludering med forskare från Göteborgs universitet.

Utveckling och lärande

På våra förskolor finns minst en förskollärare per avdelning som leder det pedagogiska arbetet och ansvarar för undervisningen. Skollag, Diskrimineringslag och Läroplanen för förskolan styr arbetet i förskolan – i riktning för lika rättigheter och alla barns möjligheter till utveckling och lärande inom alla ämnesområden. Vi arbetar aktivt och fördjupat med naturvetenskap i våra närområden, med matematik och teknik, med skapande i vår ateljé och med språkutvecklande arbete bland annat genom Bornholmsmodellen. Förskolan Kulingen håller på att bygga upp ett eget bibliotek med sagoböcker, faktaböcker, språkutvecklande material och digitala hjälpmedel.

En trygg förskola

Förskolan följer ett årshjul för säkring av barns och vuxnas arbetsmiljö på förskolan. De årliga rutinerna innefattar barnskyddsronder ute och inne samt brandskyddsrond inklusive brandövning. Utifrån rondernas checklistor genomförs åtgärder vid behov. Nacka kommuns förskolor granskas löpande genom kommunens egen kvalitetssäkrande Insyn där lärmiljöer, systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk kvalitet och arbetsmiljö gås igenom. Utifrån insynen ges en detaljerade återkoppling och för eventuella behov av förändringar upprättas åtgärdsplan. Med några års mellanrum genomförs granskningsmodellen Våga Visa (liknande Nacka kommuns Insyn) som innebär att en granskare från annan kommun genomför granskningar på förskolor i Nacka.

Sidan uppdaterades: