Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så här arbetar Nackas förskolor med digital kompetens

För att få en nulägesbild vad gäller digital kompetens i Nackas förskolor har utbildningsenheten uppdragit åt en forskare att genomföra en studie. Studien visar att förskolor i Nacka kommun arbetar positivt och framåtsyftande för att möjliggöra för barn att utveckla digital kompetens.

Att utveckla digital kompetens i förskolan är en fråga i tiden. Den 1 juli 2019 revideras förskolans läroplan och digitalisering får då en tydlig plats i läroplanen. För att få en nulägesbild vad gäller digital kompetens i Nackas förskolor har utbildningsenheten uppdragit åt en forskare att genomföra en studie. Studien visar att förskolor i Nacka kommun arbetar positivt och framåtsyftande för att möjliggöra för barn att utveckla digital kompetens.

Studien som genomfördes av Karin Forsling, lektor i specialpedagogik vid Karlstads universitet, visar att flertalet huvudmän arbetar med digitalisering och arbetet är ofta förankrat i skriftliga planer. Resultaten från studien presenterades för huvudmän, chefer och pedagoger i Nacka på ett seminarium som utbildningsenheten anordnade i början av februari.

Resultatet visar att förskolor i Nacka kommun arbetar positivt och framåtsyftande för att möjliggöra för barn att utveckla digital kompetens. Flertalet huvudmän arbetar med digitalisering och arbetet är ofta förankrat i skriftliga planer.

Det konkreta arbetet med digitala verktyg ger barnen förutsättningar för lekfullt lärande i sociala sammanhang. Även i de förskolor där man inte hunnit börja arbeta med digital kompetens finns ett genuint intresse och engagemang att sätta igång planering för att möta kraven i den reviderade läroplanen i förskolan, Lpfö-18.

Forskaren pekar på skillnader mellan huvudmän när det gäller graden och typen av insatser som gjorts för att utveckla personalens kompetens. Det kan handla om alltifrån kurser och workshops till strukturerade möjligheter för kollegiala lärprocesser såsom litteraturläsning och specifik handledning.

I utvärderingsplanen för 2019 ingår en liknande studie av nuläget när det gäller digital kompetens i gymnasieskolan. När den är genomförd har den digitala kompetensen i samtliga verksamheter som utbildningsnämnden ansvarar för genomlysts.

Här kan du läsa om den kartläggning som gjorts i grundskolan, samt det självvärderingsunderlag som togs fram i samband med den studien

Läs hela tjänsteskrivelsen om studien om digitalisering

Sidan uppdaterades: