Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nöjda huvudmän inom förskola och skola

Utbildningsenheten har för tredje året i rad genomfört en enkätundersökning gällande hur huvudmän för förskola och skola tycker det är att verka i Nacka. Enkätresultatet visar att huvudmännen överlag är nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka med undantag för nivån på den ekonomiska ersättningen.

En av utbildningsnämndens resultatindikatorer är att minst 80 procent av huvudmännen som driver förskola och skola i Nacka ska vara nöjda eller mycket nöjda med att verka här. Hösten 2019 genomfördes en enkätundersökning i syfte att undersöka om målet hade uppnåtts. Det är nu tredje året som utbildningsenheten genomfört denna enkätundersökning vilket innebär att det finns ett jämförelsematerial över tid. Förändringarna mellan åren är mycket små, med undantag för huvudmännens syn på om den ekonomiska ersättningen är på en rimlig nivå.

95 procent är nöjda eller mycket nöjda med att driva verksamhet i Nacka

Andelen som svarat sju till tio på den tiogradiga skalan anses vara nöjda eller mycket nöjda. Utbildningsenheten har bedömt att det är rimligt att ta hänsyn till hur många enheter en huvudman har, eftersom antalet enheter per huvudman varierar från en till över 60 stycken. När svaren vägts med hänsyn till antalet enheter blir andelen som svarat att de är nöjda eller mycket nöjda 95 procent och målnivån är därmed uppfylld. Resultatet innebär en minskning med tre procentenheter jämfört med 2018.

Andelen som är mycket nöjda, det vill säga som ger bedömningen tio, är färre 2019 jämfört med de tidigare åren. Det har skett en förskjutning från mycket nöjd till nöjd. Däremot finns det ingen som är klart missnöjd 2019.

Huvudmännen har även svarat på frågan om de önskar expandera sin verksamhet i Nacka. Där svarar 46 procent att de önskar utvidga sin verksamhet och skälet till det uppger 59 procent vara att Nacka är en bra skolkommun. Lika många anger att de har bra erfarenheter av att bedriva verksamhet i Nacka. På frågan om vad som försvårar en expansion svarar huvudmännen att det är lokalfrågan och nivån på den ekonomiska ersättningen.

Länk till hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: