Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Fördjupad analys elevresultaten läsåret 2019-2020

Utbildningsenheten har nyligen sammanställt en fördjupad analys av elevernas kunskapsresultat i grundskolan och gymnasieskolan läsåret 2019-2020. Jämförelse görs i olika perspektiv av Nackas, Stockholms läns och rikets genomsnittliga resultat. Jämförelser görs även över tid, mellan skolor och elevgrupper.

Generellt är de genomsnittliga kunskapsresultaten högre i Nacka än i länet och riket samt stabila över tid. I årskurs 9 är skillnaderna små mellan flickornas och pojkarnas resultat. Pojkarna har något högre resultat än flickorna i Nacka vad gäller såväl gymnasiebehörighet som andel som klarat alla ämnen, men inte i genomsnittligt meritvärde. I gymnasieskolan har kvinnorna högre resultat än männen, med undantag för genomströmningen på yrkesprogrammen, som är högre för män än för kvinnor.

I årskurs 9 finns tydliga resultatskillnader mellan elever utifrån föräldrarnas högsta utbildningsbakgrund. I gymnasieskolan finns också tydliga resultatskillnader, som kan hänga samman med olikheter i antagningspoäng och programutbud. Resultatskillnader inom skolor är något som utbildningsenheten planerar ta upp i de resultatdialoger med rektorer som planeras till hösten.

Grundskolan

Hur väl lyckas grundskolan med uppdraget att eleverna ska klara alla ämnen och utvecklas så långt möjligt? De resultatmått som bäst fångar detta är

  • andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga grundskolans 17 ämnen när de avslutat sista årskursen i grundskolan och
  • elevernas genomsnittliga meritvärde, det vill säga sammantagna meritvärdespoäng i alla ämnen.

Grundskolan i Nacka klarar sitt uppdrag väl, mätt på de ovan nämnda sätten, även i förhållande till länet och riket samt på ett stabilt sätt över tid. Vårterminen 2020 drog Nacka ifrån något ytterligare i måluppfyllelse för årskurs 9. Andelen elever som klarade kunskapskraven i alla ämnen var då 92 procent, jämfört med 81 procent i Stockholms län och 76 procent i riket. Det genomsnittliga meritvärdet i Nacka uppgick till 273, jämfört med 249 i länet och 231 i riket.

Gymnasieskolan

Nacka, länet och riket – jämförelse över tid

Trots att avgångseleverna fick sin utbildning på distans under halva vårterminen är de genomsnittliga betygsresultaten för Nackas gymnasieskolor mycket goda. De tre betygsmåtten är för pandemiåret 2020 är de högsta under de sju år som resultat redovisats utifrån läroplanen Gy11.

Den genomsnittliga betygspoängen är 15,5 (av maximala 20) och andel avgångselever med gymnasieexamen är 97 procent. Andel elever med gymnasieexamen inom tre år är 85 procent. Samtliga tre resultatmått är högre än genomsnittet för Stockholms län och riket.

Här kan du läsa mer:

Sidan uppdaterades: