Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Reviderad riktlinje om skolplikt och skolpliktsbevakning

Utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet den 9 juni om nya riktlinjer för skolplikt och skolpliktsbevakning. Riktlinjen gäller från den 1 augusti 2021. De punkter som gällde skolpeng utomlands lyftes ur beslutet och kommer att tas upp som ett separat ärende under hösten.

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt. Riktlinjen har reviderats gällande skolplikt och skolpliktsbevakning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet och rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning. Utbildningsnämnden har alltid ett ansvar för en skolpliktig elevs rätt till utbildning.

I Riktlinje för skolplikt och skolpliktsbevakning (PDF-dokument, 123 kB) förtydligas hur bestämmelserna kring skolplikt och skolpliktsbevakning i skollagen tillämpas i Nacka kommun. Inom detta område ska ett antal beslut tas och agerande utföras av hemkommunen och huvudmannen. Exempel på beslut är

  • uppskjuten skolplikt,
  • skolpliktens förlängning,
  • skolpliktens tidigare upphörande och
  • rätten att slutföra skolgången.

Den nu beslutade riktlinjen tydliggör det som utbildningsnämndens ansvarar för utifrån rollen som hemkommun. Den tidigare riktlinjen som antogs 2016 hade ambitionen att skapa gemensamma förhållningssätt och lägga fast miniminivåer i kommunen. Då varje huvudman ansvarar för sitt arbete med dessa frågor tydliggörs här i stället det som huvudman och hemkommun behöver samarbeta kring. I arbetet med att ta fram den nya riktlinjen har synpunkter inhämtats från alla huvudmän som är berörda i Nacka kommun och socialtjänsten.

Riktlinjen förtydligar också den roll som hemkommunen har för att samordna kontakter mellan olika myndigheter och organisationer. I samband med att huvudmannen gör en anmälan om att en elev har upprepad och långvarig frånvaro ställs frågor kring om det finns behov av hjälp med samordning. Utbildningsenheten tar även egna initiativ till samordning när behov bedöms föreligga. Utbildningsenheten och socialtjänsten har en nära samverkan för att säkra elevers skolgång, till exempel i samband med placering av elever som ligger under socialtjänstens ansvar, och när vårdnadshavare bedöms behöva stöd.

Utbildningsnämndens intention är att fortsätta att utveckla och stärka samarbetet med olika aktörer för att se till att elever får den utbildning de har rätt till.

Länk till den reviderade riktlinjen (PDF-dokument, 123 kB)

Sidan uppdaterades: