Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Nackas nior fortsätter hålla en hög kunskapsnivå

Slutbetygen i årskurs 9 fortsätter vara höga i Nackas grundskolor. 95 procent av eleverna som gick ut nian våren 2022 uppnådde gymnasiebehörighet och 90 procent hade godkänt betyg i alla ämnen. Genomsnittligt meritvärde var 267 meritvärdespoäng, vilket motsvarar mer än C i samtliga 17 ämnen. Det visar Skolverkets statistik som omfattar såväl fristående som kommunala grundskolor.

De genomsnittliga slutbetygen på kommunnivå är också mycket stabila över tid och höga i förhållande till såväl genomsnittet i Stockholms läns och riket. Andelen elever som klarat alla grundskolans ämnen är den sjunde högsta på kommunnivå i landet.

Skillnaderna i genomsnittligt slutbetyg för flickor och pojkar i Nacka kommun är små, framför allt när det gäller gymnasiebehörigheten. Skillnaderna är dock tydliga mellan elevgruppers genomsnittliga resultat vid uppdelning utifrån föräldrarnas högsta utbildningsbakgrund. Det tyder på att undervisningen i ännu högre utsträckning än idag skulle kunna utformas med hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar. Utbildningsenheten kommer på olika sätt fortsätta att följa upp kunskapsresultaten i grundskolan utifrån både målen om hög måluppfyllelse och att skolan klarar sitt kompenserande uppdrag.

Andel elever som klarat alla ämnen, gymnasiebehörighet och genomsnittlig betygsnivå

Grundskolans nationella kunskapsuppdrag innebär att alla elever, oavsett bakgrund, ska ges förutsättningar att klara alla ämnen och därutöver utvecklas så långt möjligt. Grundskolan ska också förbereda för vidare studier och således leda fram till behörighet för att komma in på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Tre resultat brukar användas för att mäta elevers kunskap

  1. Andel elever som fått godkänt i alla ämnen
  2. Andel elever som blir behöriga till gymnasiet samt
  3. Genomsnittlig betygsnivå

Dessa tre resultatmått för årskurs 9 finns tillgängliga i Sveriges officiella statistik och används också som indikatorer i Nacka kommuns strävan att uppnå kommunens övergripande mål om Bästa utveckling för alla och Maximalt värde för skattepengarna.

Så här blev resultatet för avgångseleverna våren 2022:

  1. 90,4 procent av eleverna fick godkänt i alla grundskolans ämnen.
  2. 95,1 procent av eleverna blev behöriga till gymnasiet.
    Motsvarande resultat i Stockholms län var 80,1 procent och i riket 74,1 procent.
  3. Eleverna uppnådde ett genomsnittligt meritvärde om 267 meritpoäng.

Skolor med fristående huvudmän har som grupp genomgående högre genomsnittliga resultat än de kommunala skolorna. Skillnaderna i genomsnittsresultat är liten mellan flickor och pojkar, i synnerhet vad gäller behörigheten till nationellt program i gymnasieskolan.

Resultaten varierar mellan Nackas skolor

På skolnivå varierar andelen som klarat alla ämnen från 82 till 100 procent och gymnasiebehörigheten från 90 till 100 procent. Genomsnittligt meritvärde varierar från 249 till 294 meritvärdespoäng.

Det lägsta genomsnittliga betygsresultatet bland skolorna i Nacka är i de tre resultatmåtten högre eller i nivå med länsgenomsnittet och betydligt över riksgenomsnittet. Den lägsta resultatnivån i Nacka är alltså hög även om det finns variation mellan skolorna.

Resultat över tid

Statistiken visar att de genomsnittliga kunskapsresultaten i årskurs 9 är på en stabilt hög nivå i Nacka, oavsett vilket mått det gäller. Resultaten visar också att motsvarande genomsnittliga resultat på läns- och riksnivå är på lägre nivå, uppvisar större variation och en viss nedgång jämfört med förra året, till skillnad från i Nacka kommun.

Flickors och pojkars resultat

Liksom förra året är skillnaderna mellan flickors och pojkars genomsnittliga gymnasiebehörighet i Nacka kommun nära noll (flickorna 95,1 procent, pojkarna 95,2 procent). Skillnaderna mellan könen har minskat över tid också på läns- och riksnivå, men i de fallen finns fortfarande ett visst försprång för flickorna i förhållande till pojkarna i att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Flickornas genomsnittliga meritvärde var dock fortsatt högre än pojkarnas – 274 för flickorna, 261 för pojkarna. Det var också en något högre andel flickor än pojkar som klarade alla ämnen – 91,1 procent jämfört med 89,8 procent.

Resultat för elever utifrån föräldrarnas högsta utbildningsnivå

Förutom att skolan påverkar elevers resultat finns också annat som har betydelse för resultaten. Exempel på det senare är att flickor tenderar ha högre resultat än pojkar. Föräldrarnas utbildningsnivå är ett annat exempel. I Sverige har också antalet år i svensk skola visat sig ha betydelse, med större negativ påverkan på resultaten ju kortare tid utlandsfödda elever haft i svensk skola sedan ankomsten till Sverige.

Det finns tydliga skillnader beroende på om föräldrarnas högsta utbildningsnivå är gymnasial eller eftergymnasial. Andelen elever som klarat alla ämnen när de lämnade grundskolan år 2022 var i genomsnitt 79 procent i Nacka i gruppen med föräldrar med högst grundskole- eller gymnasial utbildningsnivå, medan den var 94 procent i gruppen där minst en förälder hade eftergymnasial utbildningsnivå. Skillnaden i genomsnittligt meritvärde för de två elevgrupperna i Nacka motsvarar 40 meritvärdespoäng.

I Stockholms län och framför allt i riket är skillnaderna ännu större. På riksnivå handlar skillnaden i genomsnittligt meritvärde för de två grupperna om 53 meritvärdespoäng och i andel elever som klarat alla ämnen om 25 procentenheter. Nacka uppvisar vidare betydligt högre genomsnittsresultat för gruppen elever vars föräldrar har den lägre utbildningsnivån jämfört med Stockholms län och riket.

Läs hela tjänsteskrivelsen om elevernas kunskapsnivå våren 2022

Sidan uppdaterades: