Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sommarskola för sommarjobb?

Utbildningsenheten har utrett förutsättningarna för att genomföra politikerförslaget ”Sommarskola för sommarjobb”. Utredningen kommer att skickas vidare till kommunfullmäktige.

Förslagen i politikerinitiativet

Kommunfullmäktige gav den 16 maj 2022 utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för sommarskola i enlighet med punkt 4 i politikerinitiativet Framgång Fisksätra om Sommarskola för sommarjobb. Förslaget är formulerat enligt nedan:
”Gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Fler barn i Fisksätra än resten av Nacka går ut gymnasiet utan godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Vi anser att den som inte är godkänd i dessa ämnen, men söker ett kommunalt sommarjobb, ska gå två veckors sommarskola för att få sommarjobb av kommunen. Detta i syfte att också få godkända betyg. ”

Utbildningsenhetens utredning

Förslaget Sommarskola för sommarjobb innebär att den gymnasieelev som inte är godkänd i ämnena svenska, engelska och matematik och söker ett kommunalt feriearbete, ska delta i två veckors sommarskola för att kunna få feriearbete.

Utbildningsenheten har utrett förutsättningar för att införa krav på genomgången sommarlovskola enligt förslaget. Utbildningsenheten har samrått med arbets- och etableringsenheten i detta ärende.

Utbildningsenheten anser att

  • det är möjligt att införa krav på sommarlovskola för feriearbeten för de elever som lämnar årskurs 9 utan godkända betyg i svenska, engelska och matematik
  • det finns utmaningar med att införa kravet för elever i gymnasieskolan.

Utfallet av sommarlovskola för feriearbete för elever i årskurs 9 bör följas upp och utvärderas och vara ett beslutsunderlag till om liknande krav på sommarlovskola för feriearbete även ska införas för gymnasieelever. I Nacka är det arbets- och företagsnämnden som organiserar sommarjobben och som fattar beslut om utgångspunkter för urvalsprocesserna.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att notera utredningen.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du kan ta del av utbildningsenhetens utredning och bedömning där det även ingår jämförelse med två andra kommuner.

Länk till tjänsteskrivelsen
Länk till webbsidan Trygghetsskapande arbete i Fisksätra

Sidan uppdaterades: