Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Riktlinjerna har kompletterats gällande anvisad förskoleplats

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och därmed ges möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Lagändringen tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023. Eftersom kommunen fått ökade skyldigheter har utbildningsnämndens riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet kompletterats.

Ändringarna i skollagen innebär bland annat att hemkommunen inför hösten det år ett barn fyller tre år ska ta kontakt med barnets vårdnadshavare, om barnet inte redan har en förskoleplats. Vårdnadshavarna ska få information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola.

En annan ändring är att hemkommunen blir skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola. Det gäller om barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller om barnets vårdnadshavare är födda utomlands, men nu är bosatta i Sverige och vistas här sedan högst fem år.

Utbildningsenheten har under hösten år 2022 arbetat fram förslag till kompletteringar av riktlinjerna för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Under hösten har en dialog med rektorer för förskolor genomförts.

Platserbjudande vid anvisad plats

Om ett barn inte kommer till erbjuden plats ska den vara reserverad en månad från det datum som barnet erbjudits platsen. Anordnaren får då ersättning för den reserverade platsen eftersom den inte kan ta emot ett annat barn under tiden. När reservationstiden löpt ut ska anordnaren få ersättning för påföljande månad som ses som uppsägningsmånad och då kan platsen erbjudas till ett annat barn.

Ersättning för anvisad plats

Förskolor som erbjuder anvisad förskoleplats enligt skollagen 8 kap. 14 a och 14 c §§ får under år 2023 ersättning med ett checkbelopp för allmän förskola om 54 648 kronor per år samt ytterligare ersättning om 32 719 kronor som finansieras med statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Ersättningen ges för att säkerställa att förskolan ges tillräckliga resurser för att ge barnen förstärkt språkutveckling i svenska. Förskolans engagemang för uppsökande insatser för placerade barn med anvisad plats kommer att bli resurskrävande. Syftet är att förskolan ska ges möjlighet att kunna lägga en god grund för barnets fortsatta lärande. Ersättningen medför att cirka 0,5 miljoner kronor av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder används för detta ändamål år 2023.
Inför mål- och budgetarbetet år 2024 och framåt behöver frågan om ny riktad check för anvisad plats tas upp.

Länk till tjänsteskrivelsen
Länk till det uppdaterade dokumentet ”Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet” (PDF-dokument, 325 kB)

Sidan uppdaterades: