Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Fokus på språkutveckling och stöd i förskolan

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en omfattande granskning av Nacka kommuns arbete för att säkerställa att förskolan främjar barns språkutveckling, ger stöd till barn med speciella behov, och möjliggör utveckling av både svenska och modersmål för barn med annat modersmål än svenska. Rapporten inkluderar rekommendationer för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för att förbättra kvaliteten inom förskolan.

De förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun har tagit initiativ till en noggrann granskning i syfte att utvärdera kommunstyrelsens och utbildningsnämndens insatser för att främja barns språkutveckling, erbjuda stöd till barn med särskilda behov och främja flerspråkighet i förskolan.

Revisorerna har nu presenterat sina rekommendationer till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för att förbättra förskolans arbete i dessa kritiska områden. Här är en översikt över de tre huvudrekommendationerna:

1. Ökad uppföljning av språkutvecklingen i förskolan

Revisorerna rekommenderar att kommunen överväger att förbättra uppföljningen av arbetet med språkutveckling i förskolan. Detta inkluderar att använda fler indikatorer för att mäta och utvärdera framstegen.

Utbildningsenheten svarar att enheten redan har ett systematiskt kvalitetsarbete som inkluderar uppföljning av förskolornas arbete med språkutveckling. De genomför också regelbunden tillsyn och insyn i förskolorna för att följa upp arbetet. För att ytterligare förbättra arbetet har utbildningsenheten initierat en studie i åtta förskolor i områden med många barn med utländsk bakgrund. Resultaten kommer att användas för att utveckla uppföljningen och eventuellt införa fler indikatorer.

2. Effektivt uppsökande arbete

Revisorerna rekommenderar att kommunen noggrant följer upp det uppsökande arbetet för att säkerställa att det är effektivt. Detta är särskilt viktigt när det gäller att se till att barn som fått en plats i förskolan verkligen nyttjar den.

Utbildningsenheten svarar att arbetet med det uppsökande arbetet har kommit i gång och att de kommer att följa upp att resurser används på rätt sätt. De kommer också att analysera resultaten för att vidta eventuella åtgärder. Uppföljningen kommer att vara en del av utbildningsenhetens systematiska kvalitetsarbete.

3. Säkerställa relevans i vägledningar och material

Revisorerna rekommenderar att kommunen säkerställer att vägledningar och annat material är relevant. Detta kan uppnås genom detaljerade behovsanalyser i samarbete med rektorer för att säkerställa träffsäkerheten i kommunens arbete med vägledning och pedagogisk utveckling. Rekommendationen inkluderar också arbetet med flerspråkighet.

Utbildningsenheten påpekar att det är främst respektive huvudman som tar fram vägledningar och material inom sina verksamheter. De menar att varje huvudman bör ha detaljerade behovsanalyser med sina rektorer för att säkerställa relevansen. Utbildningsenheten kommer att tillhandahålla stödmaterial baserat på en pågående studie om språkutvecklande arbetssätt. Detta material kommer att vara frivilligt att använda för förskolorna och kommer att säkerställas av en forskare.

Sammanfattningsvis bedömer utbildningsnämnden att det pågår ett betydelsefullt arbete för att förbättra språkutvecklingen i förskolan. Enheten ser inget behov av ytterligare arbetsmoment i detta skede men betonar vikten av samverkan med huvudmän och förskolor för att se till att utvecklingen fortsätter på bästa sätt.

Granskningen kommer att vara ett viktigt steg mot att säkerställa att förskolan i Nacka ger barnen de bästa möjliga förutsättningarna för sin utveckling.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen och dess bilagor:

Sidan uppdaterades: