Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tilläggsbelopp ger positiva effekter för barn och elever med omfattande stödbehov

En uppföljning av tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av stöd i Nacka kommun under läsåret 2022-2023 visar att tilläggsbeloppen har möjliggjort anpassningar och resurser som tydligt gynnat barn och elever.

Resurssamordnarna på utbildningsenheten har nyligen gjort en uppföljning av tilläggsbelopp för barn och elever i förskola och grundskola. Uppföljningen, som genomförs vartannat år, syftar till att granska och säkerställa att resurserna används i enlighet med ansökningarna om tilläggsbelopp och för att optimera handläggningen.

Resultaten från utbildningsenhetens uppföljning är över lag mycket positiva. Resurssamordnarna, som genomfört intervjuer och observationer, konstaterar att tilläggsbeloppen har möjliggjort anpassningar såsom personalförstärkning, undervisning i mindre grupper och anpassat material för att tillgodose behoven hos barn och elever med omfattande stödbehov.

Effekterna av tilläggsbeloppen är synbara både på kort och lång sikt. Pedagogerna vittnar om att insatserna har en avgörande betydelse för elevernas utveckling. Uppföljningen visar också att beviljade tilläggsbelopp till mer omfattande insatser leder till positiva resultat för barn och elever. Samverkan mellan förskolor och skolor, tillsammans med kontinuerlig uppföljning, har resulterat i att individer når sina individuella mål.

En central observation är att tilläggsbeloppen ger möjlighet att skapa anpassade undervisningsmetoder och miljöer som gynnar både barn och elever. Dessa åtgärder följs upp regelbundet på samtliga förskolor och skolor för att säkerställa att de ger önskade effekter.

Det är dock tydligt att behovet av särskilt stöd ökar i takt med ökande barngruppers storlek, en observation som förskolorna starkt betonar. Därför har det inkommit fler ansökningar om tilläggsbelopp från förskolor med större barngrupper.

Enligt utbildningsenheten når förskolebarnen generellt sett målen enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö-18) eller är på god väg att nå dem. För elever i grundskolan ger det stöd de erhåller möjlighet att nå målen, men vissa elever når trots anpassningar och stöd inte upp till dessa krav.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du hittar fördjupande information.

Sidan uppdaterades: