Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så här arbetar Nacka för att få in fler barn i förskolan

Nacka kommun har sedan hösten 2023 utvecklat sin uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan och på sikt ge fler barn möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Här berättar vi om hur arbetet genomförts och vilken effekt det hittills har haft.

Utbildningsenheten började från hösten 2023 att utveckla en uppsökande verksamhet. Vårdnadshavare vars barn inte har plats i förskola har fått information om förskolan genom informationsmaterial, träffar och föreläsningar. Utbildningsenheten har också etablerat kontakt med olika aktörer i Nacka som arbetar med målgruppen.

Barn i ålder 3-5 år som är födda utomlands eller som har vårdnadshavare som nyligen kommit till Sverige har fått en så kallad anvisad plats på en fristående eller kommunal förskola. Av de totalt 36 anvisade platserna i augusti 2023 går fyra barn i förskola i januari 2024.
Syftet med lagen är att öka deltagandet i förskola för att ge fler barn möjlighet till bättre språkutveckling i svenska och innebär att hemkommunen är skyldig att arbeta uppsökande för att nå vårdnadshavare vars barn inte har plats i förskola.

Nedan kan du läsa resultat och analys av den uppsökande verksamheten

Information via brev om rätten till förskola

Hemkommunen är skyldig att informera vårdnadshavare om förskolans syfte och barnets rätt till förskola varje vår och höst. Utbildningsenheten skickar därför ut brev till vårdnadshavare vars barn inte har plats i förskola. Vårdnadshavare vars barn ska få en anvisad plats får förberedande information om detta.

Utbildningsenheten utvärderar löpande utformningen av breven för att innehållet ska vara tillgängligt för och nå olika målgrupper.

Anvisad plats på förskola

Hemkommunen är också skyldig att erbjuda vissa barn en plats i allmän förskola utan att vårdnadshavare har ansökt om det. Allmän förskola har en vistelsetid på 15 timmar per vecka, är kostnadsfri för vårdnadshavare och har inga krav gällande vårdnadshavares sysselsättning.

Den uppsökande verksamheten för anvisad plats görs genom brevutskick, mejl och telefon. De flesta barnen bor i Fisksätra och Orminge. I augusti 2023 var det totalt 36 barn i Nacka som uppfyllde kriterierna och som erbjöds en anvisad plats i förskola. Fem av dessa tackade ja till platsen, 10 tackade nej och 21 svarade inte på erbjudandet. Svårigheten med att få svar på erbjudandet beror på uteblivna svar, bristande kontaktuppgifter, oklar vistelseort eller utflyttning.

Fyra av de fem barn vars vårdnadshavare accepterade platsen går kvar på förskolan i januari 2024. Två av de fyra barnen har fått utökad vistelsetid från de 15 timmarna för allmän förskola. En intressant observation är att 17 av de 36 barnen som fått anvisad plats tidigare haft en plats på pedagogisk omsorg och/eller förskola i Nacka.

Utveckling av en bred uppsökande verksamhet

Under hösten 2023 påbörjade utbildningsenheten en bredare uppsökande verksamhet. Syftet med den uppsökande verksamheten är att nå vårdnadshavare till barn i åldern noll till fem år vars språkutveckling skulle främjas av att gå i förskolan.

Samverkan med olika aktörer som i sitt arbete möter vårdnadshavare med barn i ovan målgrupp är avgörande. Utbildningsenheten möter ett stort engagemang hos de aktörer som hittills varit aktuella. De aktörer som utbildningsenheten har samverkat med är

 • samtliga öppna förskolor och bibliotek,
 • föräldrarådgivarna Bryggan Råd och Stöd,
 • barnavårdscentralen i Fisksätra,
 • Addera kompetens som är anordnare av sfi (svenska för invandrare),
 • arbets- och etableringsenheten i Nacka kommun,
 • Svenska kyrkan, moskén och Guds Hus i Fisksätra,
 • politikerinitiativet Framgång Fisksätra,
 • Folkets hus i Fisksätra och
 • ideella föreningar som till exempel Mamma United.

Öppna förskolan har en viktig roll

I den breda uppsökande verksamheten sprids även information om öppna förskolans verksamhet. Samtliga fem öppna förskolor strävar redan aktivt efter att initiera dialog med föräldrarna om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. De informerar också om vikten av att stimulera barnets tidiga språkutveckling. Utbildningsenheten ser därför möjligheten att öka deltagandet i förskolan genom att uppmuntra föräldralediga och vårdnadshavare med barn som ännu inte har plats i förskolan att delta i öppna förskolorna.

Tillsammans för jobb och integration

Utbildningsenheten deltar tillsammans med arbets- och etableringsenheten i Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) projekt Öppen förskola – tillsammans för jobb och integration. Projektet erbjuder processtöd och erfarenhetsutbyte för de 16 deltagande kommunerna och ska främja utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

En central arena i det lokala projektet i Nacka är öppna förskolan i Fisksätra där utrikes födda vårdnadshavare med små barn erbjuds undervisning i svenska. Vårdnadshavarna deltar också i annan verksamhet på öppna förskolan och får på så sätt kunskap om hur förskolan kan främja deras barns utveckling. Utbildningsenheten deltar i undervisningstillfällen med tema förskola och stödjer vårdnadshavare i att ansöka om förskoleplats för sina barn.

Möjliga orsaker till att vårdnadshavare inte väljer förskola

I den breda uppsökande verksamheten har vårdnadshavare delat med sig av synpunkter, frågor och erfarenheter av förskolan, vilket varit värdefullt för utbildningsenheten. Det är viktigt att påpeka att målgruppen för den uppsökande verksamheten utgörs av människor med varierande bakgrunder, behov och förutsättningar. Här lyfts några av de mer utmanande faktorerna som leder till att vårdnadshavare avstår från att välja förskola för sina barn.

Utmaningarna inkluderar bland annat

 • bristande kunskap om förskolans syfte,
 • oklarheter kring ansökningsprocessen via den digitala e-tjänsten,
 • oro över förskoleavgiften eller okunskap om rätten till avgiftsfri allmän förskola för barn i åldern tre till fem år.
 • Ryktesspridning om olämpligt innehåll i förskolans utbildning
 • oro kopplat till socialtjänsten om orosanmälan och omhändertagande av barn.

Vårdnadshavare har även uttryckt missuppfattningar kring barns flerspråkiga utveckling. Exempelvis att barnets modersmål kan bli lidande om de lär sig svenska för tidigt eller att barnet ändå kommer att lära sig svenska i skolan, vilket har lett till att de avstår från att välja förskola.

En del vårdnadshavare har valt att stanna hemma med sina barn på grund av uppfattningen att mamman bör vara hemma med sitt barn under de första levnadsåren. Ytterligare en faktor är att vissa anser att barn i åldrarna ett och två år är för unga för förskolan. De som ändå har provat förskola har avbrutit platsen på grund av att deras barn varit ledset under de första lämningarna. Dessa uppfattningar, särskilt när en eller båda vårdnadshavarna saknar sysselsättning, minskar incitamenten att behålla barnet i förskola.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen om den uppsökande verksamheten

Sidan uppdaterades: