Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Huvudmän inom förskola och skola är positiva till att verka i Nacka

Huvudmän inom förskola och skola är positiva till att verka i Nacka Hela 98 procent av de huvudmän som svarat på den så kallade utbildningsenhetens enkät uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka. Nästan nio av tio huvudmän anser att det är mer attraktivt att bedriva verksamhet i Nacka jämfört med andra kommuner.

För sjunde året i rad har utbildningsenheten genomfört en enkätundersökning där huvudmän som bedriver förskola eller skola i Nacka lämnar synpunkter på hur det är att verka i Nacka kommun. För anordnarna av pedagogisk omsorg var 2023 andra gången som de deltog i enkätundersökningen.

Samtliga huvudmän för pedagogisk omsorg, förskola och skola i Nacka kommun fick i november 2023 möjlighet att lämna sina synpunkter på hur det är att bedriva verksamhet i Nacka. Enkätresultatet visar att huvudmännen liksom tidigare år är nöjda eller mycket nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka kommun. Det område som huvudmännen är minst nöjda med är nivån på den ekonomiska ersättningen. Huvudmännens bedömning av den ekonomiska ersättningen har dock förbättrats successivt under de senaste fem åren, då det gäller förskolor och skolor.

Hela 98 procent av de huvudmän som svarat på enkäten var nöjda eller mycket nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka. Det innebär att utbildningsnämndens målnivå om minst 95 procents nöjdhet är uppnådd. Andelen huvudmän som anser att Nacka är en mer attraktiv kommun att bedriva verksamhet i jämfört med andra kommuner är 89 procent. Målet är uppfyllt då målsättningen var minst 85 procent.
92 procent av de huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg angav att de var nöjda eller mycket nöjda. Motsvarande andel förra året var 75 procent.

Fortsatt låg svarsfrekvens

Svarsfrekvensen i undersökningen är fortsatt låg. För huvudmän i förskola och skola är svarsfrekvensen 32 procent och för pedagogisk omsorg 60 procent. Motsvarande siffra förra året var 43 procent och 50 procent. Möjligen kan det finnas en viss uppföljnings- och enkättrötthet som bakomliggande orsak till den låga svarsfrekvensen.
Den låga svarsfrekvensen för enkäten gör att det tyvärr är svårt att dra långtgående slutsatser av svaren. Utfallet bör i stället ses som en indikation på hur huvudmännen ser på hur det är att bedriva verksamhet i Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: