Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

På den här sidan får du information om hur du ansöker om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd.

Blankett att bifoga ansökan om särskilt stöd i förskola och pedagogisk omsorg

 1. Läs om vilka regler som gäller

  Innan du gör en ansökan är det viktigt att du sätter dig in i vad omfattande behov av särskilt stöd innebär och när det är aktuellt för förskola eller pedagogisk omsorg att göra en ansökan.

  Vad är grundbelopp?

  Grundbeloppet ska avse ersättning för: (fristående förskola enligt 8 kap.22 § skollagen 2010:800).

  1. Omsorg och pedagogisk verksamhet
  2. Pedagogiskt material och utrustning
  3. Måltider
  4. Administration
  5. Mervärdeskatt, och
  6. Lokalkostnader

  Förskola och pedagogisk omsorg har enligt skollagen en långtgående skyldighet att stödja barn som är i behov av särskilt stöd. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

  Om det framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen/anordnaren av pedagogisk omsorg se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska alltid ha möjlighet att delta vid utformningen av särskilda stödinsatser.

  Ansökan om tilläggsbelopp kan bli aktuell först när förskolan eller anordnaren av pedagogisk omsorg har bedömt och provat att alla de insatser som är möjliga inom verksamhetens egen organisation inte räcker till.

  Av handlingsplan och utvärdering ska det tydligt framgå vad förskolan/anordnaren av pedagogisk omsorgredan gjort och på vilket sätt man i framtiden önskar stödja barnet.

  Vad är tilläggsbelopp?

  Tilläggsbeloppet är ett extra tillägg utöver det checkbelopp som fördelas till förskolan eller pedagogisk omsorg. Tilläggsbeloppet kan beviljas för barn som har ett extraordinärt behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet bestäms utifrån barnets behov och efter en individuell prövning.

  Innan ansökan om tilläggsbelopp ska förskolan i de flesta fall visa på följande åtgärder:

  • kartlagt barnets eventuella behov,
  • genom ledning och stimulans erbjudit en tillgänglig lärmiljö,
  • dokumenterat stödåtgärder till barnet,
  • anpassat sin organisation.

  Läs mer på Skolverkets webbsida "Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder".

  Inför ansökan om tilläggsbelopp

  Ansökan kan göras för barn som:

  • är folkbokförda i Nacka kommun
  • är i behov av extraordinära stödåtgärder

  Vad bör ansökan innehålla?

  Eftersom tilläggsbelopp endast beviljas i undantagsfall måste förskolans ansökan tydligt och noggrant visa att

  • barnet har behov av extraordinära stödåtgärder.
   Det är alltid barnets behov såsom det framträder i den pedagogiska verksamheten som är underlag för bedömning, inte eventuell diagnos.
  • stödinsatserna är av sådan karaktär att de kan anses gå utöver vad som täcks av checkbeloppet/grundbeloppet.

  Vad behöver förskolan bifoga för att styrka sin ansökan?

  För att Nacka kommun ska kunna göra en likvärdig bedömning är det önskvärt att förskolan bifogar bilaga enligt nedan. Vid bedömning tas även hänsyn till barnets vistelsetid i verksamheten.

  • Handlingsplan med utvärdering av tidigare och pågående insatser i förskola och pedagogisk omsorg.

  De dokument som förskolan önskar bifoga sin ansökan ska lagras digitalt på förskolan, på ett säkert sätt. Dokumentet bifogas till den digitala ansökan.

  Pyramid förskola.jpg

 2. Gör ansökan om tilläggsbelopp

  Ansökningsperioden för läsåret 2024-2025 öppnar den 1 april och sista dag för ansökan är den 31 maj. Beslut skickas ut under vecka 24 och 25.
  E-tjänsten öppnar åter igen i september för ansökan till och med den 31 mars 2025.

  Ansökan om tilläggsbelopp för barn i förskola


  Ansökan om tilläggsbelopp görs i en e-tjänst

  Ansökan om tilläggsbelopp görs i en e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning med BankID samt signering med BankID innan ansökan skickas in.

  E-tjänsten innebär att den person på förskolan som gjort ansökan kan följa sitt ärende och göra eventuella kompletteringar via plattformen. All kommunikation kring ansökan sker via e-tjänsten.

 3. Vad händer sedan?


  Utbildningsenhetens handläggare går igenom alla inkomna handlingar och fattar ett individuellt beslut för varje ansökan.

  • Beslut

   När beslut är taget och registrerat skickas det ut till respektive verksamhet.
  • Överklagan

   Fristående förskolor och pedagogisk omsorg kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom tre veckor från det att beslutet har delgivits anordnaren. Skrivelsen om överklagan lämnas till Nacka kommun, utbildningsenheten. Överprövningen görs av förvaltningsrätten.
  • Utbetalning

   Beslutat belopp betalas ut månadsvis samtidigt med ordinarie grundbelopp (förskolecheck), om inte annat anges i beslutet.
Profilbild saknas

Eva Westin

resurssamordnare på utbildningsenheten

08-718 84 79

Sidan uppdaterades: