Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lovskola

Enligt skollagen har vissa elever i årskurs 8 och 9 rätt till undervisning under skollov. Här kan du läsa mer om regelverket och hur du ansöker om tilläggsbelopp för de elever som deltagit i obligatorisk och utökad lovskola.

Från och med höstterminen 2022 har den lagstadgade lovskolan utökats med 25 timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Läs mera om de olika formerna av lovskola i blocken nedan.

Obligatorisk lovskola i juni

Obligatorisk lovskola i juni ska erbjudas

  • elever som slutat årskurs åtta och som är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa årskurs.
  • elever som slutat årskurs nio utan att ha blivit behöriga till gymnasiet.

Alla huvudmän är skyldiga att erbjuda dessa elever lovskola. Lovskolan är frivillig för eleverna, men en elev som tackat ja måste också delta.

Den obligatoriska lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven har avslutat årskurs 8 eller 9 och uppgå till sammanlagt minst 50 timmar. Om eleven har deltagit i frivillig lovskola som ordnats tidigare under läsåret har skolan rätt att erbjuda färre timmar än 50 i den obligatoriska lovskolan. Den sammanlagda tiden för den enskilda eleven får dock inte understiga 50 timmar. Se exempel nedan:

Ansökan om tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola i juni

Ansökan görs till utbildningsenheten via ett webbformulär. Till ansökan ska du digitalt bifoga en närvaroblankett för de elever som deltagit i lovskolan. Ansökan ska vara utbildningsenheten tillhanda senast den 31 augusti.

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola

För 2023 är tilläggsbeloppet för obligatorisk lovskola 100 kronor per närvarotimme. Det motsvarar 5 000 kronor för en elev som deltagit 50 timmar. För elever som har deltagit mindre än 50 timmar får skolan ersättning per närvarotimme. Utbetalning sker i september.

Utökad lagstadgad lovskola

Den lagstadgade lovskolan utökades med 25 timmar från och med höstterminen 2022. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Kriterier för utökad lovskola

De 25 timmarna ska erbjudas på lov under läsåret, och är ett tillskott utöver den lovskola på 50 timmar lovskola som huvudmannen redan är skyldig att erbjuda i juni till elever som riskerar att få betyget E i ett eller flera ämnen.

Observera att den utökade lovskolan endast omfattar elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Skolan kan endast ansöka om tilläggsbelopp för utökad lovskola för elever som går i årskurs 9 under läsåret 2022–2023 och som är folkbokförda i Nacka alternativt tillståndssökande som vistas i Nacka.

Ansökan och utbetalning

Ansökan om tilläggsbelopp för utökad lovskola görs digitalt. När du ansöker ska du ange antal elever som deltagit i utökad lovskola under läsåret samt bifoga en elevförteckning med namn, personnummer och antal närvarotimmar per elev. Utbetalning sker i maj eller juni 2023. Ansökan för läsåret 2022–2023 ska vara utbildningsenheten tillhanda senast den 30 april 2023.

Det är viktigt att du anger elevens hela personnummer/TF-nummer samt att för- och efternamn är korrekt stavade.
Ladda ner elevförteckningen här (Word-dokument, 48 kB)

Ansökan om tilläggsbelopp för utökad lovskola

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola

Tilläggsbelopp för 2022

Tilläggsbeloppet för obligatorisk lovskola: 52 kronor per närvarotimme. Det motsvarar 1 300 kronor för en elev som deltagit 25 timmar. För elever som har deltagit mindre än 25 timmar får skolan ersättning per närvarotimme.

Tilläggsbelopp för 2023

Tilläggsbeloppet för obligatorisk lovskola: 100 kronor per närvarotimme. Det motsvarar 2 500 kronor för en elev som deltagit 25 timmar. För elever som har deltagit mindre än 25 timmar får skolan ersättning per närvarotimme.

Frivillig lovskola

Frivillig lovskola

Om behov finns kan skolan anordna frivillig lovskola vid annan tid än juni månad, exempelvis på sportlov, påsklov och höstlov. Ersättning för den frivilliga lovskolan söker skolans huvudman i form av statsbidrag.

Ansökan om statsbidrag för frivillig lovskola görs direkt till staten.


Olika typer av lovskola

Skissen nedan beskriver de tre olika typerna av lovskola. Klicka på bilden för att visa den i större format.

Om du har några frågor kring lovskolan är du välkommen att kontakta utbildningsenheten på e-post utbildningsenheten@nacka.se eller telefon 08-718 80 00.

Sidan uppdaterades: