Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Verktyg och stöd

Utbildningsenhetens uppdrag

Utbildningsenheten har ansvar för kundvalssystemen på utbildningsområdet från förskola till kommunal vuxenutbildning. Ledstjärnan för vårt arbete är att alla barn och elever i Nacka ska få den bästa utbildningen. Vårt uppdrag handlar om att se till att kundvalen fungerar väl och ger elever och föräldrar möjlighet att välja, och att anordnarna får korrekt ekonomisk ersättning.

Utbildningsenhetens arbete utgår från Nackas vision, värdering och tydliga mål

Utbildningsenheten har ansvar för uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete på övergripande nivå. Enhetens uppdrag omfattar även skolpliktsbevakning, tillsyn av förskolor, samt karriärvägledning till vuxenutbildning med mera. Utbildningsenheten har cirka 30 medarbetare.

En av Nackas fyra styrprinciper är att skilja mellan finansiering och produktion. Utbildningsenheten är därför en konkurrensneutral myndighets- och huvudmannaenhet utan egen produktion. Alla anordnare behandlas lika oavsett huvudman. Detta gäller för alla regler, alla rutiner och all finansiering.

Utbildningsenhetens uppdrag gäller alla barn och elever i Nacka oavsett om de går hos en kommunal eller fristående anordnare. I dagsläget finns drygt 50 huvudmän med verksamhet inom förskola och skola i Nacka. Välfärd skola, Nacka kommuns kommunala produktion av förskola och skola, är en av dessa huvudmän. I den kommunala vuxenutbildningen finns cirka 25 auktoriserade anordnare.

Utbildningsenhetens tre huvuduppdrag

 1. Finansiering
  Utbildningsenheten betalar ut ersättning till de förskolor och skolor som Nackaborna genom kundvalet har valt för sina barn och ungdomar eller som de vuxenstuderande själva valt.
 2. Kundval
  Utbildningsenheten ansvarar för att kundvalet inom förskola, skola och vuxenutbildning bedrivs effektivt och konkurrensneutralt men även för att kundvalet utvecklas så att det blir så effektivt och enkelt som möjligt för Nackaborna.
 3. Uppföljning och utvärdering
  Utbildningsenhetens uppdrag är att följa upp att verksamheten håller en hög kvalitet. Kvaliteten följs upp enligt en utvärderingsplan och uppföljningen omfattar alla anordnare, kommunala och fristående/enskilda.

Andra uppgifter är auktorisation av fristående förskolor, pedagogisk omsorg och vuxenutbildning, skolpliktsbevakning samt insyn och tillsyn av förskolor och pedagogisk omsorg.

Utbildningsenheten är nämndernas tjänstemannastöd

Utbildningsnämnden arbetar mot utbildningsnämnden samt arbets- och företagsnämnden. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör är Veronica Grimheden Myhrström. Direktören är samordningsansvarig och övergripande ansvarig för utbildningsenheten.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för målformulering, finansiering, uppföljning och utvärdering samt systematiskt kvalitetsarbete på kommunnivå. Ansvaret avser förskola till gymnasieskola samt annan pedagogisk verksamhet. Elever och föräldrar ska erbjudas ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet. Nämnden är systemansvarig för plattformar för val, placeringar, ekonomisk ersättning och information om förskolor och skolor. Som hemkommun ansvarar nämnden dessutom för vissa myndighetsuppgifter.

Arbets- och företagsnämnden

Utbildningsenheten arbetar sedan den 1 april 2021 också för arbets- och företagsnämnden i deras ansvar för den kommunala vuxenutbildningen. Arbets- och företagsnämnden är huvudman för den kommunala vuxenutbildningen och utbildningsenheten har en rektor och skolchef.

Sidan uppdaterades: