Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Villkor om lärlingsutbildning

Skolverkets villkor om utformning av lärlingsutbildning (Lärlingsvux) ska följas, se Skolverkets riktlinjer om Lärlingsvux Statsbidrag för lärlingsvux 2022 - Skolverket - Skolverket och Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Utformning av lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningen kan inledas med en orienteringskurs om 40 poäng. Se vidare om hur kurspaket för lärling skapas i ”Riktlinjer för inmatning av enstaka kurser och kurspaket” som gäller för perioden.

Orienteringskurs för studie- och yrkesval

Den nationella kurskod som används för introduktion till lärlingsutbildning i Nacka kommun är följande: KGYORI11A.

Antagning

Hur antagning till kurspaket går till finns beskrivet i ”Manualer till Nacka24/Anta elev kurspaket” här.

Utbildningskontrakt

Nacka kommuns utbildningskontrakt finns här. (PDF-dokument, 232 kB)Kontraktet ska undertecknas av anordnares rektor, representant för aktuell arbetsplats och eleven. Till kontraktet ska bifogas aktuell individuell studieplan (ISP) för eleven. Endast Nacka kommuns utbildningskontrakt godkänns.

Inom åtta veckor från elevens start på lärlingsutbildningen ska anordnare skicka in utbildningskontrakt och ISP till Nacka kommun. Om eleven byter arbetsplats under pågående utbildning ska nytt utbildningskontrakt inkomma senast fyra veckor efter elevens första dag på den nya arbetsplatsen.

Ersättning och fakturering

Ersättning för kurser

Ersättning för gymnasiala kurser som ingår i lärlingsutbildning utbetalas i ordinarie utbetalningar för utförd vuxenutbildning, månadsvis. Undantaget är orienteringskurser, dessa faktureras Nacka kommun, se vidare om ”Faktura och fakturaunderlag” nedan.

Ersättning till arbetsplats

Ersättning till arbetsplats får uppgå till maximalt 850 kronor per vecka vid heltid (full studietakt).

Ersättning för utbildning av handledare

Ersättning för handledarutbildning: upp till 3 500 kronor per utbildad handledare. Gäller endast om handledaren inte tidigare fått sådan utbildning via Nacka kommun.

Handledarutbildningen måste vara en av Skolverket godkända handledarutbildningar. Läs om godkända apl-handledarutbildningar på Skolverkets hemsida.

Faktura och fakturaunderlag

Fakturering ska göras kvartalsvis. Faktura ska vara Nacka kommun tillhanda senast en (1) månad efter varje avslutat kvartal.

Kopia av faktura från aktuella arbetsplatser ska bifogas fakturan till Nacka kommun.

I fakturaunderlag anges namn och personnummer för handledare, vilken av Skolverket godkänd handledarutbildning som handledaren genomgått samt till vilken kostnad.

Fakturaadress

Nacka kommun
Ansvar 13200
Box 50546
202 50 Malmö

Fakturaunderlag som innehåller personuppgifter skickas per post direkt till Nacka vuxenutbildning på följande adress:

Nacka vuxenutbildning
Utbildningsenheten
131 81 Nacka

Årsvis uppföljning av lärlingselever

I slutet av varje år görs en uppföljning av samtliga elever inom lärlingsvux. Nacka vuxenutbildning gör en avstämning med varje anordnare utifrån en mall där anordnare fyller i uppgifter för varje elev. Anvisningar om uppföljning skickas till anordnare under december månad.

Sidan uppdaterades: