Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kristallens förskola

Pedagogik och undervisning

Barns delaktighet

I staden Reggio Emilia i Italien utvecklades efter andra världskriget en filosofi av pedagogen och psykologen Loris Malaguzzi.

Efter att ha sett och blivit skrämd av fascismens framväxt i Italien ville Loris Malaguzzi börja med barnen för att få till en förändring i människors sätt att se på varandra och deras vilja att reagera på orättvisor. Om barnen stöddes i sin vilja att uttrycka sig och sågs som deltagare i samhället skulle detta påverka hur samhället formades i framtiden.

Condorens förskolors arbetssätt och förhållningssätt utgår från denna grund och syftar till att skapa en gemenskap för barn och vuxna där medmänsklighet, medkänsla och meningsfullhet får mötas. Det sammanfattas i vår vision och i våra ledord: Självkänsla, vilja och gemenskap.

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Vår kunskapssyn

Vår kunskapsyn utgår från att människor lär genom sina erfarenheter tillsammans och enskilt. Barn representerar sin kunskap och kommunicerar på många sätt t.ex. genom uttryck så som ord och kroppsrörelser, men också genom hur barnet förhåller sig till det material och de verktyg det möter och den miljö det vistas i. Vi lägger även stor vikt vid att erbjuda estetiska språk i barnens utbilding.

Barnet vill genom sina handlingar vill skapa meningsfullhet och delta i ett sammanhang, det strävar efter att uttrycka sin vilja och att påverka sin tillvaro. Genom att utmana barnets tidigare erfarenheter kan ny kunskap skapas i samspel med andra. När den vuxne väntar och ger alla barn möjlighet att svara och att visa, skapas ett sammanhang där alla är lika viktiga och delaktiga.

En lärmiljö där barn möts

Vid de små mötesplatser kan en mindre grupp barn mötas för att göra nya erfarenheter och se varandras kreativitet. Lärmiljön ska stötta barnet i att kunna lita på sin egen förmåga och utformas så att det kan utöva inflytande över dagens utformning. Den ska skall vara inbjudande, spännande och kreativ.

Projektarbete.jpg

Projekt som fördjupar kunskap

I vår syn på kunskap är synen på meningsskapande och sammanhang centralt. I projekt, som utgår från barnens intresse under en längre tid, synliggörs dessa sammanhang. Genom att arbeta projekterande och undervisa ämnesöverskridande kan vi tillsammans se att alla ämnen finns i olika kontexter och bildar ett meningsfullt sammanhang för barnen under deras utbildning. Vi delar erfarenheter, kunskap och reflektera tillsammans.

Pedagogisk dokumentation som metod

För att kunna synliggöra sammanhang och för att kunna fånga barnens lärandeprocesser används pedagogisk dokumentation: observation, reflektion, dokumentation och analys. Att reflektera kring sitt eget lärande är grundläggande i kunskapsbyggande, det gäller både barn och vuxna och leder till en verksamhet som utvecklas.

Sidan uppdaterades: