Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vision, värdegrund och styrdokument

Vi fångar världen

Vi fångar världen är vår vision och i vår utbildning och undervisning tar vi fasta på våra ledord självkänsla, vilja och gemenskap.

Självkänsla

Vi bemöter alla barn och vuxna med omtanke och uppskattning. Vi har höga förväntningar och en stor tillit till våra och barnens förmågor. I vår vardag har vi ett förhållningssätt där du blir sedd, uppmuntrad, lyssnad till, respekterad och tagen på allvar.

Läsning

Vilja

Vi ser barn och vuxnas vilja som en positiv kraft. Vi tar vara på varandras förslag och låter både barn och vuxnas drivkraft komma till uttryck. Vår miljö är tilltalande, tillåtande och föränderlig; en miljö som ger utrymme för barn och vuxnas vilja att vara kreativa, fantasifulla och ifrågasättande.

Plantering 4x3.jpg

Gemenskap

Vi lär av varandra och ser allas olikhet och förmågor som styrkor. Vi ser att alla, barn och vuxna, är lika viktiga och värdefulla och en del av sammanhanget. Det ger oss en trygghet och en plattform att utvecklas ifrån. Gemenskapen ger oss också kraft att våga gå utanför ramarna och flyga.

Styrdokument

Utgångspunkten för vår värdegrund och vision är dokumenten som styr verksamheten; Skollag, Läroplan för förskolan, Lpfö 18 och Nacka kommuns gemensamma vision och värdering samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa förmedlar en kunskaps - och människosyn där alla människor har ett lika värde och där kunskap skapas i samspel mellan människor. Detta är i samklang med rådande forskning och utveckling inom pedagogik och teorier om barns och vuxnas lärande.

ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld.

Sidan uppdaterades: