Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kummelnäs förskola ligger i Saltsjö-Boo. Närmiljön består av naturområden på gångavstånd. Vår förskolegård inbjuder till lek och lärande och våra barn vistas mycket utomhus.

Organisation

Kummelnäs förskola är en del av Myrsjö rektorsområde och består av sju avdelningar. Det övergripande ansvaret har den biträdande rektorn. På vår förskola finns också en samordnare som, i samråd med den biträdande rektorn, tillser att organisationen fungerar tillfredsställande utifrån gällande målsättningar och riktlinjer. Förskolan har också en pedagogisk utvecklingsledare.

Vision och värdegrund

På vår förskola ser vi barn som kompetenta individer, med lust att leka och lära. Barns olikheter ser vi som en tillgång och vi arbetar aktivt med frågor som rör empati och allas lika värde. Vi har nyfikna och medforskande pedagoger som deltar i barnens lärprocesser och som bemöter alla, barn och vuxna, med omtanke och respekt.

De dokument som ligger till grund för vår utbildning är Skollagen, Läroplanen för förskolan, Barnkonventionen samt styrdokumenten för Nacka kommun och Myrsjö rektorsområde.

Enligt förskolans läroplan är det övergripande målet för utbildningen att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Den ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. (Läroplan för förskolan, Lpfö 18).

Målbeskrivning

Vår utbildning utgår ifrån ett utforskande förhållningssätt där kunskap inte odelat förmedlas av pedagoger utan istället är något som erövras tillsammans genom utforskande och reflektion. Vår kunskapssyn bygger på att undervisningen ska vara ämnesöverskridande och att barns och vuxnas erfarenheter bildar ett nav i utbildningen. Vi arbetar projektinriktat i grupper om färre barn där pedagogerna delar på ansvaret för gruppernas projektaktiviteter för att på bästa sätt kunna följa alla barns intressen och lärprocesser.

Lärmiljö och material

Miljö- och materialfrågan är en viktig del av undervisningen och betydelsefull då vi talar om trygghet och meningsskapande. Vi ser lärmiljön som föränderlig, där barnens intressen får visa vägen. På vår förskola vill vi skapa en tillåtande och kreativ miljö där barnen ska få tillgång till olika arenor för att finna en meningsfull tillvaro.

Pedagogisk dokumentation

Genom pedagogisk dokumentation vill vi synliggöra barnens lärprocesser och fånga deras idéer, frågor och hypoteser. Utifrån vad som synliggörs kan vi sedan utmana barnens intressen och kunskapande. Det ger oss också möjlighet till att reflektera kring vår verksamhet och diskutera vad vi kan förstärka. Genom diskussioner och reflektioner i arbetslagen och tillsammans med barnen planerar vi våra projekt och vilken riktning de tar.

Lek och undervisning

Vi ser lek och undervisning som två oskiljbara komponenter som ständigt påverkar varandra. Vi menar att barnen, genom leken, övar upp förmågan att lösa problem av olika slag och utvecklar sin fantasi och samarbetsförmåga. Leken bidrar till ett lustfyllt lärande, såväl spontant som i vuxenledd undervisning.

Språk och kommunikation

På vår förskola arbetar vi för att skapa en stimulerande språkmiljö där barnen ska få prova på olika uttrycksformer. Vi arbetar med sång, rim och ramsor, ordlekar, högläsning, språkljud och med att väcka intresset för skriftspråk. En metod vi använder är före Bornholmsmodellen. Vi ser även att språkutveckling främjas av mer gestaltande och kroppsliga uttrycksformer såsom dans, rörelse och drama.

Sidan uppdaterades: