Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Ansökan

Frågor och svar om resursskolan

Här har vi samlat frågor och svar om resursskolan.

Vad är en resursskola?


Svar:

En resursskola är en skolenhet som enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd och vars behov inte kan tillgodoses i den ordinarie grundskolan. En resursskola kan inrikta sin verksamhet mot en viss elevgrupp. Elevernas undervisning följer samma läroplan som den ordinarie grundskolan men med individuella anpassningar

Vilken är målgruppen för Nackas kommunala resursskolor?


Svar:

Nackas kommunala resursskolor, Skuru-Duvnäs resursskola och Myrsjö resursskola, har följande målgrupp:

  • Elever som uppfyller kriterier för en diagnos inom autismspektrum. En elev kan även ha andra diagnoser men skolan är inriktad på att möta elever med behov kopplat till autismspektrum.
  • Elever som har en varaktig och omfattande funktionsnedsättning och som är i behov av att få särskilt stöd i en anpassad lärmiljö. Elevens behov av stöd ska vara av sådan omfattning att de inte kan tillgodoses pedagogiskt, socialt och fysiskt i den ordinarie grundskolan. Stödbehovet ska vara av sådan art att undervisning i den ordinarie grundskolan är ett hinder för elevens lärande och utveckling.

Hur ansöker jag till resursskolan?


Svar:

Eleven ska tillhöra målgruppen för resursskolan. Ansökan om en placering i resursskola görs av elevens vårdnadshavare, gärna i samråd med elevens rektor, under ansökningsperioden.

Ansökan görs via den här sidan där det även framgår vilken dokumentation som ska bifogas.

Hur görs urvalet av elever?


Svar:

De elever som bedöms ha störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder ska prioriteras. Det är resursskolans mottagningsteam, som består av personer med specialpedagogisk, psykologisk och autismspecifik kompetens, som bedömer ansökningarna. Resursskolan har ett begränsat antal platser som är fördelade på två elevgrupper, årskurs 1-5 och årskurs 6-9. Ansökan, urval och placering görs således utifrån dessa grupper. Mottagningsgruppen fastställer inför varje ansökningstillfälle hur många elever som får plats i resursskolan i respektive elevgrupp. Det är rektor som fattar beslut om placering i resursskolan.

Vid bedömning/urval beaktas elevens förmåga:

  • att med visst stöd av vuxen undervisas i ett sammanhang med ett mycket litet antal andra elever med liknande stödbehov
  • till viss social kommunikation, social interaktion och social ömsesidighet i grupp i ett sammanhang med ett mycket litet antal andra elever med liknande stödbehov
  • att med visst stöd av vuxen växla mellan aktiviteter och hantera förändringar och oförutsägbarhet
  • att med tydliga förberedelser, strukturstöd och förutsägbarhet ha flera vuxen/lärarkontakter inom den pedagogiska verksamheten
  • att med tydliga förberedelser, strukturer och förutsägbarhet förflytta sig i skolmiljön
  • att med anpassningar följa grundskolans läroplan.

Om jag fått avslag men vill ansöka igen – hur gör jag då?


Svar:

Om du fått avslag på din ansökan och vill ansöka igen behöver du göra en helt ny ansökan vid nästa ansökningsperiod. Detta för att vi behöver ha en aktuell dokumentation om eleven för vår bedömning.

Information om när det går att ansöka finns på sidan Ansökan.

Kan jag ställa mitt barn i kö till resursskolan?


Svar:

Det får inte finnas en kö till resursskolan med en turordning. Om det blir en ledig plats ska ett urval bland de sökande göras och de elever som bedöms ha störst behov utifrån resursskolans inriktning ska prioriteras.

Kan jag överklaga om mitt barn inte får en plats?


Svar:

Det går inte att överklaga ett avslagsbeslut (att ens barn inte har fått plats) genom förvaltningsbesvär. Det går därmed inte att överklaga i sak. Det innebär att beslutet inte kan ändras till gynnande riktning (med andra ord att ens barn får plats).

Sidan uppdaterades: