Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Myrsjö resursskola ger särskilt stöd till elever inom autismspektrumtillstånd som har behov av att få undervisning i en anpassad lärmiljö, i mindre grupp och med hög personaltäthet. Myrsjö resursskola startar hösten 2023.

Myrsjö resursskola ingår i Myrsjö rektorsområde. Verksamheten bedrivs dels i en egen byggnad för de yngre eleverna och dels i en del av Orminge skolas byggnad för de äldre eleverna med egna lokaler och egen ingång. Hur eleverna fördelas mellan de olika verksamheterna kan se olika ut år från år. Det särskilda stödet ges i anpassade lokaler, i en mindre grupp, av personal med autismspecifik kompetens. Eleverna äter lunch i skolrestaurangen i Orminge skola eller i resursskolans lokaler.

Antalet platser fastställs utifrån verksamhetens förutsättningar att tillgodose elevernas behov. I dagsläget har skolan kapacitet att ta emot högst 30 elever.

Fritidsverksamhet

Resursskolan erbjuder fritidshemsverksamhet för elever i årskus 1–6. Från årskurs 4 behöver vårdnadshavarna ansöka om fritidshemsplacering eller förlängd fritidshemsplacering. Eleven erbjuds därefter fritidsverksamhet utifrån elevens och/eller vårdnadshavarnas behov och enligt skollagens bestämmelse.

Elevhälsa

Skolans elever har ett omfattande behov av särskilt stöd och därför har vi en förstärkt elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Vi har tillgång till kurator, specialpedagog/speciallärare, skolpsykolog, skolläkare och skolsköterska.

Resor till och från skolan

Här finns information om hur man ansöker om skolskjuts.

Sidan uppdaterades: