Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Vi använder aktivt och medvetet barnens och elevernas olika kunskaper och erfarenheter i vårt pedagogiska arbete. De får på ett lustfyllt sätt lära sig att skapa ny kunskap och omsätta den i praktiken i samspel med varandra och med pedagogerna. Förutom utbildning är bildning eller processen mot en förståelse för sig själv och sin omvärld i ett större sammanhang ett viktigt inslag i verksamheten. Att barn och elever får behålla sin frågvishet och undran inför livets alla nyanser är också något som vi arbetar för.

Vi har höga förväntningar på barn, elever och vårdnadshavare men även givetvis på oss själva. Vårt förhållningssätt gentemot barn och elever ska vara positivt och coachande. Genom undervisning med inspirerande introduktioner och presentationer väcker och behåller vi barnens och elevers lust att lära.

Byggstenar Orminge.png

Entreprenöriell pedagogik

Att kunna arbeta utifrån idéer som kommer från medarbetare och elever är viktigt i det entreprenöriella lärandet. Det kan vara en problemformulering eller ett önskat behov som vi sedan arbetar vidare med utifrån detta synsätt.

Vi arbetar lösningsorienterat med ett problemlösande fokus för att träna elevers förståelse, delaktighet och motivation. Vi stävar efter att detta ska genomsyra alla ämnen och lektioner.

Lärmiljö

Vi har en lärmiljö som är inbjudande och inger lugn. Vi har ordning och reda i skolan. I skolan/klassrummen är det material som finns framme utvalda med omsorg och de dekorationer som finns har ett tydligt syfte.

Idrott och rörelse

Forskning visar att fysisk aktivitet är viktig för lärande, koncentration och hälsa. Därför gör vi rörelse till en naturlig del av elevernas skoldag.

NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vårt lågaffektiva förhållningssätt handlar om hur vi skapar en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på de barn, elever och vuxna vi möter i skolan. Det handlar bland annat om förhållningssätt/bemötande så som kroppsspråk, att hålla fysiskt avstånd och minska verbal kommunikation i stunden.

Vi utvecklar kontinuerligt gemensamma sätt för att minska stress och problemskapande beteenden.

Sidan uppdaterades: