Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Återbetalning av dagvattenavgifter

Efter en utredning av dagvattenanläggningen på flera platser i Nacka kommun kan Nacka vatten och avfall nu återbetala avgifter för dagvattentjänster som debiterats felaktigt.

Begreppsförklaring finns längst ner på sidan

Sedan 2014 har ett flertal fastighetsägare i Nacka felaktigt behövt betala avgifter för dagvattentjänster. Orsaken till den felaktiga debiteringen är en ofärdig kartläggning av hur fastigheterna i de berörda områdena nyttjar de olika dagvattentjänsterna. En omfattande utredning av de befintliga dagvattenlösningarna har nu resulterat i ett underlag som ger Nacka vatten och avfall en tydligare bild av vilka fastighetsägare som påverkas och som har rätt till återbetalning.

Utredningen ligger till grund för beslut om bildande av nya verksamhetsområden för dagvatten som nyligen fattats av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om ärendet.

Kortfattad bakgrund

2013 beslutades om bildande av ett antal verksamhetsområden för dagvatten på olika platser i Nacka. I samband med att beslutet fattades slutfördes dock inte kartläggningen av hur fastigheterna nyttjade de befintliga dagvattenlösningarna i respektive område. Detta påverkade hur debiteringen av dagvattenavgifterna gjordes.

Kunder har påverkats på olika sätt

När man 2014 började debitera för dagvattentjänster var det inte praxis att dela upp dagvattenavgifter för tjänsterna dagvatten gata och dagvatten fastighet som man gör idag, utan fastighetsägaren betalade endast en avgift oavsett vilka dagvattenlösningar som fanns i området. Sedan uppdelningen av avgifterna infördes har resultatet blivit att vissa fastighetsägare debiterats felaktigt, vilket tidigare uppmärksammats i lokal media. En del fastighetsägare har även betalat avgifter trots att befintlig dagvattenlösning saknats helt.

Några har redan fått återbetalning

Några kunder har redan fått återbetalning av de felaktiga avgifter som de betalat. Detta skedde under 2021. Därefter beslutade Nacka vatten och avfall att pausa ytterligare återbetalningar för att först genomföra kartläggningen av dagvattenanläggningen.

De kunder som redan fått återbetalning kommer inte att omfattas av de återbetalningar som nu görs.

Vad händer nu?

Om återbetalningarna:

 • Vårt kundregister har uppdaterats så att framtida dagvattenavgifter tas ut korrekt för samtliga kunder från 1 oktober 2023.
 • Kunder som debiterats felaktigt kommer att återbetalas. De återbetalningar som görs sträcker sig som längst tillbaka från år 2014.
 • Återbetalning sker automatiskt till de som är fastighetsägare per den 1 juli i år (information till kunder som tidigare ägt fastigheten och har rätt till återbetalning finns längre ner på den här sidan).
 • Storleken på beloppet som återbetalas bestäms efter hur länge du stått som ägare till fastigheten; ju längre du ägt fastigheten desto större är beloppet. Maxbeloppet för ett enbostadshus med en av dagvattentjänsterna är knappt 6 000 kr. För flerbostadshus och samfälligheter är beloppet beroende av antalet lägenheter.
 • Återbetalningarna görs i form av avdrag på kommande faktura/fakturor från och med 1 oktober i år.
 • Du får en separat faktura med en specifikation på beloppet du har tillgodo. I nästkommande faktura/fakturor görs avdrag från beloppet tills ingen summa längre finns tillgodo.

Så informerar vi berörda kunder

Nacka vatten och avfall har skickat ut information till samtliga kunder som berörs av återbetalningen, antingen via brev eller digitalt via Kivra.

Återbetalning till dig som inte längre äger fastigheten

Den automatiska återbetalningen görs endast för de kunder som står som fastighetsägare per den 1 juli 2023. Du som tidigare har ägt en fastighet som berörs av återbetalningen kan göra en ansökan om återbetalning. Villkoren för att återbetalningen ska godkännas är följande:

 • Felaktig debitering för dagvattentjänster har gjorts för fastigheten.
 • Återbetalningar görs som längst tillbaka från år 2014.
 • Du som ansöker om återbetalningen ska tidigare ha varit abonnent i vårt kundregister.

Här hittar du information om hur du ansöker om återbetalning

Begreppsförklaring

Vi förklarar begreppen

Dagvattenanläggningen

Dagvattenanläggningen är de olika dagvattenlösningar som finns i kommunen. Lösningarna består bland annat av ledningsnät för dagvatten, dagvattendammar och diken.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område där kommunen har skyldighet att tillhandahålla vattentjänster. Verksamhetsområde bestäms för tre olika tjänster: dricksvatten, spillvatten och dagvatten, som är uppdelad i dagvatten gata och dagvatten fastighet. Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna. Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd.

Inom ett verksamhetsområde är fastighetsägare även skyldiga att betala avgifter för de olika tjänsterna. Avgifterna tas ut enligt gällande VA-taxa som årligen beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunens skyldighet att tillhandahålla tjänster och ta ut avgifter regleras i Lagen om allmänna vattentjänster. Nacka vatten och avfall ägs av Nacka kommun och har ansvaret att inom kommunen driva VA-verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.

Dagvatten gata

Dagvatten gata innebär att det finns anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i ett område. Anordningarna finns för att du ska komma torrskodd till din fastighet. Exempel på anordningar är dagvattenledningar och diken.

Den här tjänsten förutsätter inte något individuellt behov hos enskilda fastigheter utan är till nytta för bebyggelseområdet som helhet. Dagvatten gata innebär inte heller att det måste finnas dagvattenledningar eller brunnar i fastighetens omedelbara närhet.

På de flesta ställen i kommunen där det finns dagvattenlösningar har verksamhetsområden för dagvatten gata oftast betydligt större utbredning än verksamhetsområden för dagvatten fastighet.

Dagvatten fastighet

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från en fastighet leds till dagvattensystemet. Det sker nästan alltid via en dagvattenanslutning (dagvattenservis), men det kan också finnas andra anordningar än ledningar för bortledande av dagvatten. Exempel på detta är diken eller ytavrinning.

Sidan uppdaterades: