Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nytt verksamhetsområde för dagvatten i Hästhagen

Den 13 december 2021 beslutade kommunfullmäktige i Nacka kommun att bilda verksamhetsområde för dagvatten i Hästhagen. Beslutet gäller för vattentjänsterna "dagvatten gata" och "dagvatten fastighet". På den här sidan hittar du information om förändringarna i Hästhagen.

Du kan läsa mer om dagvattentjänster och vad ett verksamhetsområde är längre ner på sidan.

Varför har det byggts dagvattenledningar i Hästhagen?

Hästhagen är ett kuperat område med mycket berg, vilket gör att området generellt har svårt att infiltrera dagvatten ner i marken. Det har inneburit att vissa fastigheter i området har haft problem med dagvattenhanteringen samt att översvämningar förekommit på gator. De nya ledningarna gör att dagvattnet kan hanteras på ett bättre sätt i området.

Föreläggande från Länsstyrelsen i Stockholms län

Med anledning av problemen med dagvattenhanteringen i området beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län 2016 att förelägga Nacka kommun att besluta om verksamhetsområde för Hästhagen, samt se till att bygga ledningar för att ta hand om dag- och dräneringsvatten i området.

Tidigare har mindre åtgärder gjorts i området i form av dagvattenbrunnar och kortare sträckor med dagvattenledningar. Tillsammans med de åtgärder som nu genomförts i Hästhagen bedöms behovet för vattentjänsten dagvatten gata uppfyllas för hela området, och behovet för vattentjänsten dagvatten fastighet för delar av området.

Verksamhetsområde täcker hela Hästhagen

Samtliga fastigheter i Hästhagen ligger nu inom verksamhetsområde för tjänsten dagvatten gata. Det innebär att fastighetsägare med bebyggda fastigheter i området blir skyldiga att betala avgifter för tjänsten.

Delar av området ingår även i verksamhetsområde för dagvatten fastighet. Inom detta område ges fastighetsägare möjlighet att ansluta sin fastighet till den allmänna dagvattenanläggningen.

Kartan nedanför visar de två verksamhetsområdena för dagvatten i Hästhagen. (Klicka på kartan för att förstora. För att sedan komma tillbaka till denna sida backar du i webbläsaren.)

Verksamhetsområden för dagvatten i Hästhagen (Bild, 538 kB)

Vad är ett verksamhetsområde?

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område där kommunen har skyldighet att tillhandahålla vattentjänster. Verksamhetsområde bestäms för tre olika tjänster: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna. Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd.

Kommunens skyldighet regleras i Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt denna lag är också fastighetsägare inom verksamhetsområdet skyldiga att betala avgifter för hanteringen av dagvattnet enligt gällande VA-taxa.

Dagvattentjänsterna i Hästhagen

Vad är det för skillnad på "dagvatten gata" och "dagvatten fastighet"?

I Hästhagen har det bildats verksamhetsområden för tjänsterna dagvatten gata och dagvatten fastighet. Hela Hästhagen ingår i verksamhetsområdet för dagvatten gata, och på vissa platser ligger fastigheter även inom verksamhetsområde för dagvatten fastighet.

 • Dagvatten gata innebär att kommunen har anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i ett område. Exempel på anordningar är dagvattenledningar, rännstensbrunnar eller diken. Den här tjänsten förutsätter inte något individuellt behov hos enskilda fastigheter utan är till nytta för bebyggelseområdet som helhet – i detta fall hela Hästhagen. Dagvatten gata innebär inte heller att det måste finnas dagvattenledningar i fastighetens omedelbara närhet. Behovet av dagvatten gata kan finnas i delar av områden som inte omfattas av tjänsten dagvatten fastighet. Det betyder att verksamhetsområdet för dagvatten gata kan ha en större utbredning än dagvatten fastighet.
 • Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från en fastighet leds till kommunens dagvattensystem. Det sker nästan alltid via en dagvattenanslutning (dagvattenservis), men det kan också finnas andra anordningar än ledningar för bortledande av dagvatten. Exempel på detta är diken eller ytavrinning, där vattnet i ett senare skede når kommunens dagvattensystem.

Avgifter för dagvatten

Avgifter för vattentjänsterna "dagvatten gata" och "dagvatten fastighet"

Alla som äger en bebyggd fastighet inom ett verksamhetsområde för dagvatten (eller andra vattentjänster) är skyldiga att betala avgifter för tjänsterna enligt gällande VA-taxa i kommunen. Denna skyldighet är fastställd i Lagen om allmänna vattentjänster.

För att avgiftsuttaget ska bli så rättvist som möjligt, och man som abonnent bara ska betala för den tjänst man har nytta av, delar man upp verksamhetsområdet för dagvatten i dagvatten gata och dagvatten fastighet. För respektive tjänst betalar fastighetsägaren en anläggningsavgift och brukningsavgift.

"Dagvatten gata" gäller hela Hästhagen

Samtliga fastigheter i Hästhagen ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten gata och omfattas av avgifterna för denna tjänst.

Möjlighet för vissa att ansluta fastighet till dagvattenledningarna

Utbyggnaden av dagvattenledningarna i Hästhagen medför även möjlighet till avledning av dagvatten från enskilda fastigheter i området. Om fastigheten ligger i verksamhetsområdet för dagvatten fastighet så kan fastighetsägaren ansöka om att ansluta den till den allmänna dagvattenanläggningen. Nyttjas denna tjänst betalar fastighetsägaren anslutningsavgift och brukningsavgift för dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Översikt avgifter

Avgifterna nedan är enligt 2022 års VA-taxa.

Brukningsavgifter

 • Dagvatten gata: 630 kr/år för fastighet med en (1) bostadsenhet. 816 kr/år för fastighet med två bostadsenheter.
 • Dagvatten fastighet: 630 kr/år för fastighet med en (1) bostadsenhet. 816 kr/år för fastighet med två bostadsenheter.

Anläggningsavgifter

I tabellen nedan presenteras några räkneexempel på anläggningsavgiften för olika tomtstorlekar och med en eller två bostadsenheter på fastigheten (med reservation för eventuella felberäkningar).

DAGVATTEN GATA DAGVATTEN GATA + DAGVATTEN FASTIGHET
Tomtstorlek 1 bostadsenhet 2 bostadsenheter 1 bostadsenhet 2 bostadsenheter
700 21 496 33 041 39 120 50 665
800 22 918 34 462 40 542 52 087
900 23 090 35 884 41 964 53 508
1000 23 090 37 306 43 385 54 930
1100 23 090 38 727 44 807 56 352
1200 23 090 40 149 46 228 57 773
1300 23 090 41 570 47 650 59 195
1400 23 090 42 992 49 072 60 616
1500 23 090 44 414 50 495 62 038
1600 23 090 45 835 51 915 63 460
1700 23 090 46 179 53 336 64 881
1800 23 090 46 179 54 758 66 146
1900 23 090 46 179 56 180 67 724
2000 23 090 46 179 57 601 69 146
2100 23 090 46 179 58 338 70 568
2200 23 090 46 179 58 338 71 989

Så har de nya ledningarna planerats

Bedömning av områdets topografi

När man ska bygga nya ledningar i ett område ser man alltid över områdets topografi, det vill säga åt vilket håll gator lutar, var det finns berg och diken och så vidare. Man tittar också på vad det är för berggrund och typ av jord för att veta hur vattnet kan rinna ner i marken.

I Hästhagen har man utgått från de punkter dit det kommer mycket vatten och därmed är mest problem. Nacka vatten och avfall har utifrån det byggt dagvattenledningar i fyra delsträckor i området. På dessa fyra sträckor har vi

 • byggt nya ledningar
 • lagt större ledningar än det funnits tidigare
 • bytt trasiga ledningar
 • kopplat ihop befintliga med nya ledningar
 • byggt längre ledningar.

Dagvattenledningarna mynnar sedan ut till dike, skogsslänt eller ut till Järlasjön. De nya dagvattenledningarna gör nu att dagvattnet från gatorna i Hästhagen kan tas om hand på ett bättre sätt än tidigare.

Vissa har möjlighet att ansluta sin fastighet direkt till de nya dagvattenledningarna

I och med att Nacka vatten och avfall nu byggt de nya dagvattenledningarna i området ges det också en möjlighet för vissa fastighetsägare med behov att ansluta sig till ledningsnätet via en dagvattenservis.

Rening av dagvattnet i området

I området har det byggts dagvattenledningar på fyra olika platser. Det har dock inte byggts några reningsanläggningar i anslutning till ledningarna.

Eftersom tre av de fyra utloppen går via diken, slänter eller skogsområde så sker viss rening innan dagvattnet når Järlasjön. Reningen sker genom sedimentation och näringsupptag via växter. Det är endast ett av de fyra utloppen som går direkt ut i sjön, vilket det även gjort tidigare. Då det endast är ett fåtal fastigheter som kan ansluta till den dagvattenledningen blir det inte någon större ökning av mängden dagvatten som inte infiltreras.

Det är dock viktigt, som i alla områden, att tänka på att exempelvis inte tvätta bilen på gatan utan i en biltvätt samt att inte gödsla på tomten i onödan.

Har du behov av tjänsten "dagvatten fastighet"?

Vissa fastigheter kan anslutas direkt till dagvattenledningarna

På vissa platser i Hästhagen kan fastighetsägare ansöka om att ansluta sin fastighet direkt till de allmänna dagvattenledningarna. Detta gäller för fastigheter som ligger inom verksamhetsområde för dagvatten fastighet. För denna tjänst betalar fastighetsägaren en anläggningsavgift och brukningsavgift.

Använd blanketten nedan för att ansöka om anslutning.

Obs: Blanketten kan behöva laddas ner och öppnas i en webbläsare för att de ifyllbara fälten ska fungera korrekt.

Blankett för ansökan om anslutning (PDF-dokument, 224 kB)

Länkar

Lagen om allmänna vattentjänster

VA-taxa 2022  (PDF-dokument, 911 kB)

Länsstyrelsens beslut gällande verksamhetsområde för dagvatten i Hästhagen (PDF-dokument, 2,2 MB)

Mark- och miljööverdomstolens domslut (PDF-dokument, 595 kB)

Sidan uppdaterades: