Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bedriva verksamhet

Ägar- och lednings­prövning förskola

Här hittar du information om skollagens bestämmelser gällande ägar- och ledningsprövning.

Sedan den 1 januari 2019 innehåller skollagen bestämmelser om ägar- och ledningsprövning av huvudmän som bedriver verksamhet inom förskola och skola. Från den 1 januari 2023 omfattas även pedagogisk omsorg av bestämmelserna. Ägar- och ledningsprövningen omfattar såväl ekonomiska förutsättningar som erfarenhet och lämplighet.

Skolinspektionen genomför ägar- och ledningsprövning av huvudmän inom skola.

När det gäller förskolor är det hemkommunen som tillståndsprövar och har tillsynsansvar. Informationen på den här sidan avser Nacka kommuns ägar- och ledningsprövning av huvudmän för förskolor.

Alla huvudmän/ägare är skyldiga att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen till Nacka kommun inom en månad efter att bytet av person genomförts.

Här gör du anmälan om förändring inom ägare- och ledningskretsen

Gör så här för att meddela förändring inom ägar- och ledningskretsen

 1. Ladda ner dokumentet via länken nedan.
  Underlag för ägar- och ledningsprövning (Word-dokument, 70 kB)
 2. Fyll i alla uppgifter och spara dokumentet på din dator.
 3. Klicka på knappen nedan för att komma till ett webbformulär där du lämnar dina uppgifter och bifogar det sparade dokumentet digitalt.
Anmälan av förändring inom ägare- och ledningskretsen


Så behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar behövs för att vi ska kunna uppfylla skollagens nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning.

De uppgifter som du lämnar kommer också att kontrolleras mot bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är skollagen (2010:800) 2 kap 5 § och 26 kap 4 §. Dina personuppgifter kommer att sparas enligt utbildningsnämndens informationshanteringsplan.

Här kan du läsa mer om hur Nacka kommun behandlar personuppgifter

Läs mer om ägare- och ledningsprövning

När görs ägar- och ledningsprövning?

Ny förskola

Ägar- och ledningsprövning görs vid ansökan om auktorisation för ny förskola.
Läs mer på sidan om ansökan om auktorisation av förskola

Auktoriserade förskolor

Utbildningsenheten samlade in uppgifter om ägare och ledning för alla förskolor som hade auktorisationstillstånd i Nacka den 1 januari 2019, då lagändringen trädde ikraft.

Därefter är alla huvudmän/ägare skyldiga att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen till Nacka kommun inom en månad efter att bytet av person genomförts.

Vem omfattas av ägar- och ledningsprövning?

Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven är exempelvis:

 • VD och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 • styrelseledamot,
 • styrelsesuppleant,
 • bolagsman eller
 • person som genom ett direkt eller indirekt ägande har väsentligt inflytande över verksamheten.

Uppgifter om rektor ska endast uppges om rektor ingår i huvudmannakretsen, till exempel i styrelsen.

Från den 1 januari 2023 omfattas även pedagogisk omsorg av bestämmelserna.

Vad innebär en ägar- och ledningsprövning enligt skollagen?

Vi samlar in uppgifter från andra myndigheter

Vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning kan Nacka kommun komma att hämta in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Vi bedömer ekonomiska förutsättningar

Skollagen ställer krav på att huvudmannen ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kraven på ekonomiska förutsättningar ska vara uppfyllda både vid tillståndsprövning och under fortlöpande verksamhet. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Vi bedömer erfarenhet/på annat sätt förvärvad insikt

Skollagens bestämmelser omfattar krav på erfarenhet av/på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för förskola samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet: Kraven på erfarenhet och lämplighet kontrolleras vid tillståndsgivning samt vid anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar-och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskola, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi.

Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Vi gör en lämplighetsbedömning

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena till skollagen bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet
och ekonomisk misskötsamhet.

Sidan uppdaterades: