Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nya checkbelopp och internbudget för 2020

Mål- och budgetprocessen för 2020 avslutades i och med att utbildningsnämnden tagit beslut om internbudgeten, vilken omfattar resurser utöver checkbeloppen. Checkbeloppen för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola fastställdes av kommunfullmäktige i samband med Mål & Budget-ärendet i november.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2019 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2020. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 2 917,5 miljoner kronor; 2 605,9 miljoner kronor avser checkar och 311,6 miljoner kronor övriga kostnader.

Vid sammanträdet den 12 december beslutade utbildningsnämnden om sin internbudget för 2020. Internbudgeten omfattar resurser utöver checkramen och plan för internkontroll. Utbildningsnämnden fastställer utvärderingsplanen i februari när analysunderlaget som påverkar planen är klart.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut – checkram och checkbelopp

Den 18 november fastställde kommunfullmäktige, enligt kommunstyrelsens förslag, utbildningsnämndens checkram till 2 605,9 miljoner kronor för år 2020 fördelat enligt punkterna nedan. Övrig ram fastställdes till 311,6 miljoner kronor.

Fördelning av övrig ram

Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att övrig ram, 311,6 miljoner kronor, fördelas enligt nedan.

Likvärdighetsgarantin (272,6 miljoner kronor)

Likvärdighetsgarantin är samlingsnamnet för tilläggsbelopp/individinriktat stöd, strukturella ersättningar och övriga kostnader som skolskjutsar för elever i behov särskilt stöd. Under året kommer modellen för likvärdighetsgarantin ses över för att säkra en effektiv och rättssäker hantering samt att resurserna ges där de gör allra störst nytta.

Tilläggsbelopp/individinriktat stöd

 • Individinriktat stöd för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd. (Ordinarie skolpeng inkluderar resurser för extra anpassningar till elever i behov av stöd.)
 • Modersmålsersättning
  För elever i förskoleklass, grund- och grundsärskola samt gymnasie- och gymnasiesärskola som läser modersmål.
 • Obligatorisk lovskola
  Tilläggsbeloppet är ersättning för den lovskola som huvudmannen är skyldig att erbjuda.

Strukturella ersättningar

Utbildningsnämnden fördelar en del av likvärdighetsgarantin baserad på strukturella bakgrundsfaktorer. Detta omfattar strukturtillägg i grundskolan och gymnasieskolan samt nyanländresurs och språkförstärkningspeng.

Nyanländresursen för år 2020 har anpassats efter den minskade budgetramen för likvärdighetsgarantin genom att nivåerna har justerats ner, primärt för år ett och år två, då dessa bedöms ha varit väl tilltagna.

Övriga kostnader: Skolskjuts till barn och elever i behov av särskilt stöd utifrån beslut efter ansökan.

Nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter (28,4 miljoner kronor)

Under denna rubrik samlas budgeten för utbildningsnämnden, utbildningsenheten samt öppna förskolan.

Forskning och utveckling (2,3 miljoner kronor)

 • Kartläggning av tryggheten i skolan
 • Utveckling av olika digitala system
 • Aktiviteter kring kvalitetsarbete
 • Vidareutveckling av utbildningsnämndens kvalitetssystem

Länkar gällande Mål & Budget 2020

Sidan uppdaterades: