Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Relativt få skolpliktsanmälningar 2019-2020

Läsåret 2019-2020 har utbildningsenheten fått in sammanlagt 259 anmälningar om skolpliktiga Nackaelevers upprepade eller längre frånvaro. Det motsvarar 1,7 procent av Nackas drygt 15 000 skolpliktiga elever.

Av de 259 är 223 anmälningar där utredning om frånvaro inletts och skolan genomför eller planerar insatser. I dessa fall gör skolan eller huvudmannen bedömningen att vårdnadshavarnas ansvar inte brister. Övriga 39 anmälningar avser elever där insatser inte har gett resultat eller vårdnadshavares ansvar brister. De flesta vårdnadshavare tar sitt ansvar och endast en vårdnadshavare har förelagts av utbildningsnämnden.

Utbildningsenheten kan inte lämna en fullständig bild av orsakerna till frånvaron eftersom uppgifter om frånvarons orsak inte krävs i anmälan. I de anmälningar där orsaker till frånvaro angetts handlar det oftast om sjukdom.

Utbildningsenheten konstaterar att anmälningarna generellt sett inte görs av huvudmännen, utan oftast av skolans ledning, och enheten vet därför inte om huvudmännen är informerade så som skollagen kräver. För att öka tydligheten ser utbildningsenheten att rutinen därför behöver utvecklas.

Riktlinjerna för skolplikten ska ses över och ett ärende kommer att tas upp till utbildningsnämndens sammanträde i november. Enligt beslut i kommunstyrelsen ska översynen ske i samverkan med skolhuvudmän, barn- och elevhälsan samt barn- och familjeenheten.

Så här säger skollagen om skolplikt och ansvarsfördelning

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år barnen fyller sex år till dess att de avslutar grundskolan eller motsvarande. Nedan beskrivs ansvarskedjan för att barnen fullgör sin skolplikt.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavare har en skyldighet att se till att barnet kommer till skolan och fullgör sin skolplikt. Om vårdnadshavare brister i sitt föräldraansvar och inte gör vad de kan för att få barnet till skolan, kan de föreläggas att fullgöra sina skyldigheter. Föreläggandet kan även förenas med vite.

Rektors ansvar

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

Huvudmannens ansvar

Huvudmannen ska se till att skolpliktiga elever fullgör sin skolgång. Huvudman för de kommunala skolorna är kommunstyrelsen med tjänstemannaorganisationen Välfärd skola och för de fristående skolorna är det respektive huvudman som har ansvaret.

Hemkommunens ansvar

Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får sin utbildning. I Nacka kommun är det utbildningsnämnden med tjänstemannaorganisationen utbildningsenheten som har ansvaret som hemkommun. Hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs.

Antal anmälningar läsåret 2019-2020 och orsaker till frånvaron

Antalet anmälningar redovisas inte per skola då vissa skolor har gjort få anmälningar och det därmed kan bli utpekande för elever.

Utbildningsenhetens roll är inte att utreda själva frånvaron, utan att utreda vårdnadshavarens ansvarstagande och att samverka med andra myndigheter, om behov finns. Uppgifter om frånvarons orsak krävs därför inte i anmälan. I de anmälningar där orsaker till frånvaro har angetts handlar det oftast om sjukdom.

Längre och betydande frånvaro

När utredning om frånvaro inletts, när skolan genomför/planerar insatser och det inte uppenbart är vårdnadshavarnas ansvar som brister.

Totalt har 223 stycken anmälningar gjorts till utbildningsenheten. Som framgår är antalet anmälningar högst för elever i högstadiet och lägst för elever i förskoleklass. Bland de orsaker som nämns är majoriteten fysisk sjukdom Övriga orsaker som anges är psykisk och social problematik, rädsla för covid-19 och en kombination av fysisk sjukdom och psykisk problematik. I två tredjedelar av fallen framgår inte orsaken till frånvaron.

Skolpliktsanmälningar

Frånvaro som orsakas av att vårdnadshavarna inte tar sitt lagstadgade ansvar och/eller att skolans intensiva insatser inte ger resultat.

Här har totalt 36 skolpliktsanmälningar kommit in till utbildningsenheten. Fördelningen av anmälningarna mellan stadierna är jämn. Orsaker som anges till är även i dessa fall fysisk sjukdom, psykisk och social problematik och rädsla för covid-19. I omkring hälften av anmälningarna framgår inte orsaken till frånvaron.

Då utbildningsenheten behövt ha kontakt med vårdnadshavare och skolor, i syfte att utreda om vårdnadshavarna tar sitt ansvar, framgår det i de allra flesta fall att vårdnadshavarna gör det. Ofta finns en samverkan mellan skola, elev/familj och andra myndigheter såsom socialtjänst, BUP och habilitering. Endast i ett fall har det visat sig att vårdnadshavaren har brustit i sitt ansvarstagande och ett föreläggande har utfärdats av utbildningsnämnden.

Läs hela tjänsteskrivelsen om skolpliktsanmälningar våren 2020

Sidan uppdaterades: