Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg 2020

Utbildningsenheten har under 2020 genomfört regelbunden och riktad tillsyn och insyn i förskolor och pedagogisk omsorg. Granskningen visar att förskolor och pedagogisk omsorg generellt håller god kvalitet inom granskade områden. De flesta som granskats har inga brister alls.

Utbildningsenheten genomför tillsyn och insyn på förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen. Det är en granskning som har till syfte att kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som följer av skollagen och kommunens auktorisationskrav.

Granskningen visar att förskolor och pedagogisk omsorg generellt håller god kvalitet inom granskade områden. De flesta förskolor som granskats har inga brister alls.

Utbildningsenheten bedömer att huvudmännen i hög grad till sig utbildningsenhetens råd och vägledning i samband med tillsyn och insyn. Huvudmän som har möjlighet åtgärdar oftast eventuella brister i verksamheterna omgående. Över tid har detta gjort att kvaliteten inom de kontrollerade områdena har ökat och att allt fler anordnare lever upp till de krav som ställs i skollag och Nacka kommuns auktorisationskrav.

Corona-anpassad tillsyn under 2020

Den regelbundna tillsynen har från april 2020 anpassats efter den rådande pandemin för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat har besöken i förskolor och pedagogisk omsorg gjorts på tider då de funnits få barn och personal i lokalerna, samtal med pedagoger och barn har uteslutits och det avslutande samtalet med huvudmannen har skett digitalt.

Den riktade tillsynen som utförts under 2020 har inriktats på ägar- och ledningsprövning, som genomfördes genom kontroll av inskickade dokument. Samtliga anordnare som inte granskats under 2019 ingick.

Regelbunden tillsyn och insyn

Varje förskola och pedagogisk omsorg i kommunen granskas av utbildningsenheten i regelbunden tillsyn eller insyn vartannat år. Om det framkommer någon form av brist vid den regelbundna tillsynen genomförs en ny granskning efter cirka ett år.

Regelbunden tillsyn

Under 2020 gjorde utbildningsenheten regelbunden tillsyn hos 31 förskolor och 30 pedagogisk omsorg. De flesta anordnare som granskats bedömdes inte ha några brister alls inom de granskade områdena. Totalt fem förskolor bedömdes ha brister, varav fyra hade brister inom flera områden. En pedagogisk omsorg bedömdes ha en brist. Samtliga brister kommer att följas upp under våren 2021.

Riktad tillsyn

Den riktade tillsynen som utförts under 2020 har inriktats på ägar- och ledningsprövning och genomfördes genom kontroll av inskickade dokument. Den riktade tillsynen som genomförts visar att huvudmännen i de flesta fall har god kunskap gällande ägar- och ledningsprövning. Huvudmännen har också god kännedom om att de ska anmäla väsentlig förändring i verksamheten.

Av de totalt 33 enheterna saknade tre enheter viss kompetens, eller kunde inte verifiera den sammanlagda kompetensen och insikten inom ägar- och ledningskretsen. Dessa huvudmän fick ett föreläggande vid den regelbundna tillsynen som genomfördes i direkt anslutning till den riktade tillsynen.

Vad är ägar- och ledningsprövning?

Sedan den 1 januari 2019 ställs särskilda krav på ägar- och ledningskretsen samt på ekonomiska förutsättningar hos huvudman som bedriver förskoleverksamhet. Tillsynsansvaret för detta ligger på hemkommunen. Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi.

Uppföljning av tidigare tillsyn och insyn

Utbildningsenheten har under 2020 följt upp de fyra huvudmän för förskola som haft brister under i tillsynen 2019. Alla huvudmän har åtgärdat bristerna

Sidan uppdaterades: