Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi utvärderar för utveckling! Utvärderingsplan 2021

Utbildningsnämnden fastställer årligen en plan för den uppföljning och utvärdering som nämnden ansvarar för. Utgångspunkten för samtliga uppföljningar och utvärderingar är barnperspektivet, det vill säga att barnen och eleverna i förskolor och skolor i Nacka ska få en utbildning av hög kvalitet.

Utvärderingsplanen avspeglar utbildningsnämndens kvalitetssystem och består av

  • information om elevers kunskapsresultat,
  • observationer i verksamheter av externa pedagoger,
  • resultat från enkäter till elever och vårdnadshavare,
  • personalstatistik,
  • information från utbildningsenhetens dialoger och samtal med rektorer och huvudmän samt
  • kompletterande särskilda studier.

Ärendet beskriver när resultaten från utbildningsenhetens uppföljning och utvärdering av förskola och skola planeras att redovisas till utbildningsnämnden under det kommande året, från och med mars 2021 till och med februari 2022.

Utvärderingsplanen för år 2020

Utvärderingsplanen för år 2020 har i huvudsak kunnat följas, med undantag för de fall då redovisningarna påverkats av pandemisituationen som uppstod under året. Pandemin medförde att observationer inte kunde genomföras som planerat från och med mars och att resultatdialoger samt ett antal samtal om måluppfyllelse och uppföljningar av observationer fick ställas in under våren 2020. Gymnasieskolornas förädlingsvärden kunde heller inte redovisas som planerat i samband med september-redovisningen av elevernas resultat, på grund av den sekretess som införts av skolinformation.

Utvärderingsplanen för 2021

För att kunna följa utvärderingsplanen vad gäller redovisning av vissa elevresultat samt personalstatistik har utbildningsenheten under året behövt samla in skriftliga samtycken för behandling av statistik från de i kommunen verksamma huvudmännen och göra särskilda beställningar från Statistiska centralbyrån, till följd av Statistiska centralbyråns beslut att sekretessbelägga skolinformation för skolor med fristående huvudmän. Hanteringen är tidskrävande och på grund av osäkerhet kring när Statistiska centralbyrån kan leverera statistiken är planen för när olika redovisningar kan ske under år 2021 mer osäker än tidigare.

Elevernas resultat

Redovisning sker i mars respektive september 2021 samt i februari 2022. I mars görs en fördjupad redovisning av resultaten i grund- och gymnasieskola läsåret 2019/20. Gymnasieskolans resultat för läsåret 2020/21 redovisas i samband med kvalitetsanalysen i februari 2022, då den officiella statistiken finns tillgänglig.

Resultat från enkäter till elever och vårdnadshavare

Redovisningen av enkäten för förskola och grundskola planeras till sammanträdet i juni. Enkätresultaten för gymnasieskolan avses presenteras samtidigt med grundskolans enkätresultat i juni.

Observationer av externa pedagoger

De observationer i förskole- och skolverksamheter som normalt sett genomförs varje termin, inom ramen för Våga visa, är på grund av pandemin inställda under vårterminen. Förhoppningen är att kunna genomföra observationer som vanligt under höstterminen, men det beror naturligtvis på pandemiläget. Under förutsättning att observationer kan genomföras under hösten 2021 kommer resultaten av dessa att redovisas för nämnden i februari 2022.

Statistik om personalens utbildning

Förskola

När det gäller personalens utbildning i förskolan har utbildningsenheten hittills samlat in uppgifter direkt från förskolorna. Utbildningsenheten avser undersöka möjligheten att istället beställa sammanställningar från Statistiska centralbyrån. Redovisningstillfället till nämnden är avhängigt av vilken insamlingsmetod som det slutligt blir. Tidigaste redovisningstillfälle av personalläget i förskolan är februari 2022.

Skola och fritidshem

Statistik om lärares behörighet och legitimationer i skola och fritidshem mäts i oktober varje år. Utbildningsenheten räknar med att kunna få tillgång till den offentliga statistiken via Statistiska centralbyrån så att redovisning av personalläget i oktober 2020 kan ske till nämndens möte i maj.

Dialoger och reflekterande samtal

Utbildningsenheten planerar att genomföra resultatdialoger med rektorer inom grundskolan, med fokus på elever med låga resultat/i behov av särskilt stöd. Resultatdialogerna planeras till hösten 2021 och avsikten är att redovisa slutsatserna till nämnden i november. För att säkerställa elevernas röster i underlaget för dialogerna planerar utbildningsenheten också en särskild elevenkät.

Redovisningen i november är en rapportering av uppdraget till utbildningsenheten från utbildningsnämnden gällande elever i behov av särskild undervisningsgrupp och liknande insatser.

Särskilda studier

Barn som haft extraordinärt behov av särskilt stöd

Utbildningsenheten har följt en årskull barn som haft extraordinärt behov av särskilt stöd i förskolan genom deras tid i grundskolan i Nacka. Denna särskilda studie planeras att redovisas till nämnden i mars.

Förädlingsvärden

Som ett led i strävan att utveckla kvalitetsmåtten för skolan har en särskild studie beställts av två forskare som syftar till att visa de Nacka-baserade skolornas så kallade ”förädlingsvärden” mellan årskurserna 6 och 9. Redovisningen till nämnden är planerad att ske i maj.

Utbildningsenheten har också beställt beräkningar av gymnasieskolornas förädlingsvärden från Statistiska centralbyrån. Dessa planeras att redovisas i mars, i samband med fördjupningen om elevernas resultat läsåret 2019/20.

Nya kvalitetsmått för förskolan

Det interna arbete som utbildningsenheten genomför under året i syfte att utveckla kvalitetsmått för förskolan planeras att redovisas i december.

Särbegåvade elever

I slutet på året planeras även avrapportering av det uppdrag som nämnden gett gällande särbegåvade elever.

Sidan uppdaterades: