Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Anmälningar om elevers upprepade eller längre frånvaro

Utbildningsenheten har sammanställt de anmälningar om upprepad eller längre frånvaro som kommit in till enheten mellan oktober 2020 och maj 2021. Den vanligaste orsaken till elevers frånvaro är fysisk eller psykisk ohälsa. Under 2020 har även rädsla för covid-19 varit en orsak till frånvaro.

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år barnen fyller sex år till dess att de avslutar grundskolan eller motsvarande. I Nacka finns en ansvarskedja för att säkerställa att barnen fullgör sin skolplikt. Kedjans olika delar utgörs av vårdnadshavarens, rektorns, huvudmannens samt hemkommunens ansvar. Alla i kedjan har ett ansvar för att elever med upprepad eller längre frånvaro kommer till skolan och fullgör sin skolplikt. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet, vilket i sin tur kan leda till utanförskap och ohälsa.

Uppgifter om elevs upprepade eller längre frånvaro rapporteras enligt nuvarande rutiner från huvudman till utbildningsenheten via en anmälan i två steg. Den första används för rapportering av frånvaro när utredning inleds och den andra när skolans utredning är klar och skolan har kommit fram till ett resultat av orsakerna till elevens frånvaro.

Utbildningsenheten införde den nya rutinen i oktober 2020 och därför redovisas statistiken från oktober till 24 maj. Syftet med den nya rutinen var att säkerställa att rektorer och huvudmännen får information om frånvaron och därmed kan ta sitt ansvar att säkerställa att skolpliktiga elever fullgör sin skolplikt.

Under perioden har 191 anmälningar om påbörjade utredningar gjorts och av dessa har 98 anmälningar slutförts. Orsaken till att så få utredningar har slutförts är att 86 av dem kom in först i april och maj månad. Dessa kommer förhoppningsvis att slutföras i juni av rektorer och huvudmän.

De flesta anmälningarna om påbörjad utredning avser elever i högstadiet. Av underlagen för de 98 slutförda utredningarna framgår det att orsakerna till elevernas frånvaro kan sammanfattas med sjukdom, psykisk ohälsa och rädsla för covid-19.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du hittar diagram och fördjupad analys.

Sidan uppdaterades: